Identifikácia bariér v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu na Univerzite Komenského

Basic informations

Thematic area: 4. Identifikácia bariér v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu

Project name: Identifikácia bariér v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu na Univerzite Komenského

University: Univerzita Komenského v Bratislave

Condition of project: Ukončený

Average number of receives points: 98,0

Request for grant (€): 23 082,00

Total project budget - including cofinancing (€): 24 090,00

Project ranking of the total number of projects in the given topic: 1/8

Financial grant of MŠVVandŠ SR

University Item Description Amount
UK 620 Odvody 5 212 €
UK 637 Služby 1 850 €
UK 637007 Cestovné náhrady 1 020 €
UK 637027 Odmeny mimo pracovného pomeru 14 800 €
UK 633016 Reprezentačné 200 €
Together 23 082,00

Target state

Predkladaný projekt je zameraný na aktualizovanie a kompletizovanie informácií o stave prístupnosti akademického prostredia na UK pre študentov so ŠP, analyzovanie možností a limitov, a formulovanie efektívnych opatrení, ktoré povedú k zmene tak, aby mohla univerzita plniť záväzky vyplývajúce z domácej legislatívy a medzinárodných dohovorov. Výsledkom úspešnej realizácie plánovaných úloh v spolupráci všetkých súčastí UK, partnerských organizácií a študentov so ŠP, bude:

-       zistenie aktuálneho stavu prístupnosti akademického prostredia na UK (bariéry fyzické, informačné, kurikulárne)

-       návrh opatrení na odstraňovanie fyzických bariér – od jednoduchších riešení až po podnety na rekonštrukcie;

-       návrh opatrení na predchádzanie vzniku nových  bariér (oblasť architektonického prostredia, informačná prístupnosť, informovanosť pedagógov o inkluzívnom vzdelávaní, ...), pričom uplatňovanie princípu univerzálnej prístupnosti (univerzálneho dizajnu) by sa malo stať jedným zo základných kritérií pri riešení výziev v tejto oblasti;

-       zvýšenie informovanosti kompetentných zástupcov UK a pracovníkov jej súčastí, vrátane ponuky informačných a odborných materiálov pre oblasť prístupnosti

-       informovanie verejnosti o aktuálnom stave prístupnosti akademického prostredia na UK (publikované na webových stránkach UK/súčastí)

- vytvorenie Akčného plánu Univerzity Komenského v Bratislave s časovým harmonogramom, na základe ktorého bude UK plánovať budúce kroky, hľadať a uchádzať sa o finančné prostriedky z grantových programov a iných zdrojov. Plnenie Akčného plánu sa bude pravidelne vyhodnocovať. Akčný plán a správy z hodnotení budú publikované na webovej stránke UK.

Evaluation 1

Kritérium 1 – Spôsob zabezpečenia implementácie
10

Pozitívne - zapojenie študentov so špecifickými potrebami do projektu - následne aj zabezpečenie monitorovania bezbariérovosti samotnými študentami so špecifickými potrebami a testovania prístupnosti webových stránok školy. Predkladaný projekt svojou kvalitou zodpovedá veľmi dobre vyprofilovaným aktivitám pracoviska, ktoré má záujem na postupnom zlepšovaní podmienok pre štúdium osôb so špecifickými potrebami vo všetkých vysokých školách patriacich UK. Zámerom predkladateľov je prostredníctvom projektu zabezpečiť zlepšenie prístupnosti k informáciám - hlavne pre osoby slabozraké a nevidiace - prístupné internetové stránky vysokých škôl, ale aj ďalšie využitie informačných technológií pri štúdiu. Pre osoby s telesným postihnutím je cieľom odstrániť fyzické bariéry.
Podstatná časť akademickej obce bude priamo zapojená v tomto projekte, pretože časť aktivít projektu smeruje aj k tejto skupine v záujme zlepšenia informovanosti o špecifických potrebách študentov.

Kritérium 2 – Partnerstvo
10

Predkladateľ projektu už dlhodobo spolupracuje s organizáciami osôb so zdravotným postihnutím - na národnej úrovni, z čoho vyplýva aj aktívne partnerstvo v tomto projekte - osoby so zrakovým postihnutím, ťažkým telesným postihnutím, ale aj nedoslýchavé a nepočujúce. Partner projektu Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska má vo svojich radoch profesionálnych odborníkov zaoberajúcich sa najnovšími metódami využívania počítačovej techniky pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi potrebami. Svoje skúsenosti získala v medzinárodných projektoch, je dobré, že príklady z praxe organizácií, ktoré sa profesijne venujú zlepšovaniu podmienok občanov so ZP sú samozrejmou súčasťou projektu. Obdobné je to aj u organizácie muskulárnych distrofikov.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
30

Projekt sa zaoberá univerzitou ako celkom, takisto aj so všetkými relevantnými službami. V tejto oblasti majú predkladatelia dlhodobé skúsenosti, ktoré môžu využili pri spracovaní projektu - napr. pri určení priorít projektu medzi ktoré zaradili zlepšenie akademického informačného systému, ktorý nie je doteraz prístupný študentom so zrakovým postihnutím. Cieľom projektu je na základe monitoringu, potrieb priamo konzultovaných so študentami so špecifickými potrebami spracovať akčný plán, ktorý doteraz univerzita nemá. Výstupy projektu sú využiteľné v rámci vysokých škôl patriacich univerzite ako aj v ďalších vysokých školách na Slovensku. Aj s ohľadom na doterajšie praktické skúsenosti.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
20

Veľmi kvalifikovane je popísaný súčasný stav, následne spracované ciele projektu sú cestovnou mapou na zlepšenie situácie v prístupnosti vzdelávania osôb so špecifickými potrebami. Aktivity projektu sú popísané jasne, orientované aj smerom k akademickej obci a ďalších zamestnancov s cieľom scitlivovania prístupu verejnosti k osobám so zdravotným postihnutím, čo je veľkým prínosom projektu. Je veľký predpoklad naplnenia cieľov projektu, pretože ciele sú definované jasne a reálne.
Plánované sú aj odmeny aj pre študentov so špecifickými potrebami, ktorí budú pracovať na projekte. Pozitívne hodnotím zabezpečenie tlmočenia v posunkovej reči pre člena tímu so sluchovým postihnutím, ale aj na konferencii, ktorá je súčasťou aktivít projektu.

Kritérium 5 – Ciele projektu
20

Ciele projektu vyplývajú z veľmi dobrého spracovania súčasnej situácie a aktivít realizovaním ktorých chce predkladateľ projektu ciele dosiahnuť. Dosiahnutie kvalitných cieľov je podmienené aj zapojením študentov so špecifickými potrebami a partnerských organizácií - posudzovaním bariér, testovaním prístupnosti webovej stránky. Vysoko pozitívne hodnotím aj orientáciu projektu na akademickú obec, zamestnancov školy a verejnosť - napr. prostredníctvom publikácií, informačných materiálov, konferencie. Všetky ciele sú merateľné, ich postupná realizácia je odrazená v kvalitne spracovanom, jasnom a prehľadnom rozpočte. Veľký záujem o realizáciu projektu vyplýva aj z investovania vlastných zdrojov školy do projektu. Nemenej dôležitým cieľom je vypracovanie akčného plánu, v ktorom sa zrejme odzrkadlí aj napĺňanie vyššie uvedených potrieb.

Kritérium 6 - Skúsenosti zodpovednej osoby
10.00

Zodpovedná osoba má dostatok skúseností získaných v doterajšej práci, v priamom styku so študentami so špecifickými potrebami, organizáciami, ktoré sa profesijne zaoberajú problematikou zlepšovania prístupnosti vysokoškolského vzdelania pre osoby so zdravotným postihnutím. Podieľala sa na realizácii viacerých úspešných projektov, má záujem o získavanie informácií o nových trendoch v oblasti prístupnosti a takisto aj o implementáciu príkladov dobrej praxe. Má prirodzenú autoritu medzi študentami. Osoba zodpovedná za projekt je dôležitým základom úspešnosti projektu.

Total points
100.00
Overall comment
Veľmi kvalitne vypracovaný projekt s dostatočnou znalosťou prostredia, legislatívy národnej a medzinárodnej ako aj výziev smerujúcich k zlepšeniu podmienok osôb so zdravotným postihnutím v oblasti prístupnosti vysokoškolského vzdelania. Jasné pomenovanie súčasnej situácie, potrebných krokov na jej zlepšenie, časovo dobre nastavené aktivity, výstupy využiteľné nielen na samotnej univerzite. Do naplnenia cieľov projektu zapojení študenti so špeciálnymi potrebami, zdraví študenti, akademická obec, ďalší zamestnanci školy. Výstupy z projektu určené aj pre širokú verejnosť a hlavne pre záujemcov o štúdium, ktorí majú špecifické potreby. Zameranie na všetky súčasti školy - vzdelávacie zariadenia, jedáleň, knižnica a ďalšie priestory školy.
Draft amending budget
Rozpočet spracovaný jasne, zrozumiteľne v náväznosti na aktivity projektu, zabezpečená spoluúčasť školy. Návrhy na úpravu rozpočtu nemám.
Recommendation
finance

Comment - the conditions under which I recommend financing

Projekt odporúčam financovať v celom rozsahu.

Evaluation 2

Kritérium 1 – Spôsob zabezpečenia implementácie
10

Predkladaný projekt je zameraný na aktualizovanie a kompletizovanie informácií o stave prístupnosti akademického prostredia na UK pre študentov so ŠP, analyzovanie možností a limitov, a formulovanie efektívnych opatrení, ktoré povedú k zmene tak, aby mohla univerzita plniť záväzky vyplývajúce z domácej legislatívy a medzinárodných dohovorov. Plánuje sa spolupráca všetkých súčastí UK, partnerských organizácií i študentov so ŠP.
Vytvorenie projektového tímu pozostáva zo zástupcov jednotlivých súčastí UK (fakulty, internáty), zástupcov organizácií občanov so ZP, študentov so špecifickými potrebami (prednostne so zmyslovým a telesným postihnutím); zreálnenie zoznamu aktivít a časového harmonogramu ich plnenia v závislosti od výšky prideleného grantu; vytvorenie siete spolupracovníkov v každej zapojenej súčasti UK (rektorát, fakulty, internáty). Plnenie úloh bude koordinovať zodpovedný riešiteľ projektu v úzkej spolupráci so zástupcom vedenia UK doc. Mgr. Vincentom Múcskom, PhD., prorektorom pre rozvoj, a s projektovým tímom.
Počet členov projektového tímu bude 25, z toho:
- zástupca každej fakulty UK, spolu 13 ľudí
- zástupca každého vysokoškolského internátu UK, spolu 3 ľudia
- zástupca organizácií občanov so ZP, spolu 4 ľudia
• Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
• Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
• Centrum samostatného života
• o. z. Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich
- 4 zástupcovia študentov so ZP
Obsahom riešenia bude:
Aktivita 1 : Vytvorenie projektového tímu. Vypracovanie konkrétnej projektovej dokumentácie na stavebné úpravy v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z analýz.
Aktivita 2 : Prieskum medzi študentmi UK so špecifickými potrebami zameraný na identifikáciu bariér akademického prostredia (bariéry fyzické, informačné, akademické, ...).
Aktivita 3 : Identifikácia a vyhodnotenie fyzických bariér akademického prostredia (fakulty, internáty, knižnice, stravovacie zariadenia, a pod.).
Aktivita 4 : Testovanie prístupnosti webovej stránky UK
Aktivita 5 : Odborný seminár o architektonických bariérach vo VŠ prostredí a opatreniach na predchádzanie ich vzniku, určený pracovníkom UK - odd. rozvoja, investícií, prevádzky, koordinátori). Odborný program a študijné materiály zabezpečia experti na problematiku. Materiály budú spracované do zborníka.
Aktivita 6 : Vypracovanie návrhu opatrení na odstraňovanie bariér a prevenciu vytvárania nových bariér vo vzťahu ku každej súčasti i za celú UK. Podrobný návrh opatrení pre oblasť fyzickej, informačnej a akademickej prístupnosti bude podkladom pre tvorbu Akčného plánu UK.
Aktivita 7 : Vytvorenie Akčného plánu UK na odstraňovanie bariér s časovým a finančným harmonogramom. Návrh Akčného plánu bude pripomienkovaný vo vedení UK a jeho súčastí, v akademickom senáte, medzi študentmi. Jeho platnosť bude podliehať schváleniu vo vedení UK.
Aktivita 8: Propagácia projektu

Kritérium 2 – Partnerstvo
8

a. ÚNSS, expert na architektonické bariéry z pohľadu zrakovo postihnutých, oddelenie testovania prístupnosti webových stránok
b. - Centrum samostatného života, odborník na bariéry z pohľadu telesne postihnutých
c. - Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, odborník na bariéry z pohľadu telesne postihnutých a legislatívu v tejto oblasti
d. - n.o. Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich, odborník na bariéry z pohľadu sluchovo postihnutých
e. Pri plnení čiastkových úloh sa počíta so spoluprácou s ďalšími organizáciami. O odborné konzultácie sa budeme uchádzať najmä u kolegov z STU, ktorí sú združení vo Výskumnom a školiacom centre bezbariérového navrhovania CEDA. oddelenie architektonických bariér
Je na škodu, že pri projektových aktivitách globálneho charakteru neplánuje spolupracovať s metodickým centrom na TUKE.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
28

Predkladaný projekt nadviaže na výsledky predchádzajúcich iniciatív v danej oblasti, skompletizuje a aktualizuje informácie o stave prístupnosti na UK, ponúkne komplexný návrh na riešenie s časovým harmonogramom. Široké aktívne zapojenie akademickej obce a vedenia a odborné zaškolenie kompetentných pracovníkov bude predpokladom budúcich pozitívnych krokov, ale i významným krokom k ovplyvňovaniu verejnej mienky a kultúry na UK.
Inštitucionálne dokumenty, ktoré na základe výstupov z projektu vzniknú, budú zverejnené na ich webových stránkach, teda verejne prístupné.
Akčný plán Univerzity Komenského v Bratislave bude publikovaný na webovej stránke, po modifikácii môže slúžiť ako príklad na tvorbu akčných plánov na iných univerzitách na Slovensku. K dispozícii budú informačné a metodické materiály, pripravené pre účely vzdelávania členov akademickej obce. Každá súčasť UK publikuje podrobnú informáciu o stave prístupnosti (primárne fyzickej a informačnej), ponúkanej podpore a službách v prípade potreby kompenzácie zvýšenej bariérovosti.
Okrem uvedeného v čase trvania projektu a bezprostredne po ňom vznikne niekoľko typov materiálov (výsledky expertíz, zborník príspevkov a školiacich materiálov z odborného seminára, a pod.), ktoré budú podkladom pre odborné publikácie a prezentácie na konferenciách.
UK prostredníctvom špecializovaného pracoviska Centra podpory študentov so špecifickými
potrebami sa dlhodobo angažuje najmä v oblasti informačnej prístupnosti. Pracovník CPŠ sa dlhodobo sprostredkovane podieľal na testovaní prístupnosti akademického informačného systému AIS2 pre používateľov asistenčných technológií, pripravoval analýzy, návody a podnety na ďalšie kroky pre vývojových pracovníkov. Žiaľ, AIS2 doposiaľ nespĺňa kritériá prístupnosti, nevidiaci stále potrebujú pomoc vidiaceho asistenta.
Vo vzťahu k vnútorným potrebách budú výstupy projektu výbornou pomôckou pre vedenie UK pri plánovaní rozpočtu a uchádzaní sa o finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov.
Od projektu sa vyžaduje, v zmysle odporúčaní pre hodnotenie, zahrnutie všetkých súčastí a všetkých relevantných aktivít. To projekt neobsahuje, napriek tomu to neznižuje jeho hodnotu.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
20

Projekt vychádza z analýzy potrieb, predpokladá zapojenie študentov so ŠP do realizácie. Plánuje využiť aj iné relevantné fakulty, ako aj architektov a projektantov. Podstatná časť výstupov projektu bude podkladom pre tvorbu ďalších inštitucionálnych dokumentov, stratégií a predpisov univerzity a jej súčastí. Akčný plán UK by mal byť schválený
vedením UK a bude sa ďalej aplikovať v podmienkach jej súčastí a pracovísk, predovšetkým pomôže pri pokračovaní systémového prístupu k debarierizácii UK. Predpokladá sa pravidelné vyhodnocovanie plnenia Akčného plánu, príp. aktualizácia jeho obsahu v závislosti od dosiahnutých výsledkov a perspektívnych potrieb. Implementácia Akčného plánu by mala pomôcť UK plniť si záväzky vyplývajúce z platnej legislatívy, ako i zachovávať kontinuitu pri budovaní inkluzívneho akademického prostredia. Prístupné prostredie umožní získať vysokoškolské vzdelanie väčšiemu počtu ľudí so ZP, čím sa zvýšia šance zamestnanosti študentov - absolventov so znevýhodnením (jeden z ukazovateľov evaluácie fakúlt). Informácie získané v projekte a návrhy opatrení využije vedenie UK/ súčastí pri plánovaní rozpočtu, hľadaní alternatívnych zdrojov. Ak sa potvrdí predpoklad, že rezort školstva vytvorí grantový program na debarierizáciu vysokých škôl, UK bude spĺňať základnú podmienku, bude mať a plniť Akčný plán.
Očakávaný dopad z realizácie rozvojového projektu považujem za dosiahnuteľný.

Kritérium 5 – Ciele projektu
20

Prvotným cieľom je zistenie aktuálneho stavu prístupnosti akademického prostredia na UK (bariéry fyzické, informačné, kurikulárne). Čiastkové ciele sú:
- návrh opatrení na odstraňovanie fyzických bariér;
- návrh opatrení na predchádzanie vzniku nových bariér (oblasť architektonického prostredia, informačná prístupnosť, informovanosť pedagógov o inkluzívnom vzdelávaní, ...), pričom uplatňovanie princípu univerzálnej prístupnosti (univerzálneho dizajnu) by sa malo stať jedným zo
základných kritérií pri riešení výziev v tejto oblasti;
- zvýšenie informovanosti kompetentných zástupcov UK a pracovníkov jej súčastí, vrátane ponuky informačných a odborných materiálov pre oblasť prístupnosti
- informovanie verejnosti o aktuálnom stave prístupnosti akademického prostredia na UK (publikované na webových stránkach UK/súčastí)
- vytvorenie Akčného plánu Univerzity Komenského v Bratislave s časovým harmonogramom, na základe ktorého bude UK plánovať budúce kroky, hľadať a uchádzať sa o finančné prostriedky z grantových programov a iných zdrojov. Plnenie Akčného plánu sa bude pravidelne vyhodnocovať.
Akčný plán a správy z hodnotení budú publikované na webovej stránke UK.
K merateľným ukazovateľom projektu patria:
- Akčný plán UK s časovým harmonogramom
- Odborný seminár k problematike fyzických bariér a ich predchádzaniu v akademickom
prostredí, predpokladaný počet účastníkov 30.
- Informačné a školiace materiály - perspektívne plánované vydanie zborníka v e-forme, prístupného na webe.
- Informácie o stave prístupnosti na webovej stránke UK, CPŠ, fakúlt, ŠD, pravidelne ročne aktualizované.
- Správa z prieskumu o stave prístupnosti z pohľadu študentov UK so ŠP
- Expertízne správy k návrhom na opatrenia (od 2 dodávateľov)
- Protokol z auditu prístupnosti webovej stránky UK (v prípade spustenia novej stránky)
- Publikované výstupy na pôde univerzity, v odborných časopisoch, na webe, ich medializácia a pod.
- Zapojenie pracovníkov UK/ súčastí do aktivít a plnenia úloh projektu (predpoklad 100
pracovníkov)
- Zapojenie študentov so ŠP do aktivít a plnenia úloh projektu (predpoklad 80 študentov)
- Zapojenie bežných študentov do aktivít a plnenia úloh projektu (predpoklad 30 študentov)

Kritérium 6 - Skúsenosti zodpovednej osoby
10.00

Pani PaedDr. Elena Mendelová, CSc. Je riaditeľka Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK or roku 2009 a od roku 1993 vedie aj Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov UK, je koordinátorkou pre študentov so zdravotným postihnutím (ZP) na FMFI UK; a kontaktnou osobou na UK pre študentov so špecifickými potrebami v mobilitnom programe Erasmus. Vykonáva aj konzultácie a poradenstvo k špecifikám štúdia zdravotne postihnutých na univerzite – pre uchádzačov o VŠ-štúdium so zdravotným postihnutím, pre študentov, učiteľov stredných škôl a učiteľov fakúlt; poradenstvo a nácvik zručností (akademických, technických, sociálnych a komunikačných) pre zvládanie štúdia v integrovanom prostredí bežných škôl; projektové aktivity zamerané na prístup študentov so ZP v terciárnom vzdelávaní. Skúsená odborníčka so zárukou naplnenie cieľov projektu.

Total points
96.00
Overall comment
Na základe formulovaných cieľov, úrovne konzistentnosti, predpokladaných výstupov konštatujem, že projekt spĺňa najvyššie kritériá rozvojových projektov za predpokladu jeho podpory vedením UK, ako je to deklarované v projekte viď nižšie. Univerzita Komenského sa dlhé roky programovo orientuje na podporu štúdia študentov so zdravotným postihnutím. Na UK pôsobí podporné centrum, ktoré poskytuje poradenstvo, podporu a špecializované služby študentom a pedagógom UK, ako i širšej verejnosti. Na každej fakulte pôsobí koordinátor pre študentov so zdravotným postihnutím, na Pedagogickej fakulte UK sa môžu študenti obrátiť na viacerých koordinátorov v závislosti od druhu zdravotného postihnutia a špecifických potrieb. Podpora študentov zo strany podporného centra, ako i zo strany koordinátorov má za úlohu, okrem iného, aj kompenzovať negatívne dôsledky bariér v akademickom prostredí. S vedomím ich existencie sa na ich postupné odstraňovanie orientuje aj vedenie UK, postupne podniká konkrétne kroky na vytváranie prístupného prostredia a svoj zámer zahŕňa do dôležitých inštitucionálnych dokumentov. Problematika podmienok vzdelávania znevýhodnených skupín obyvateľstva je súčasťou Dlhodobého zámeru UK, najmä v Časti 3.2 Dlhodobý zámer v oblasti vzdelávania, pri cieli 2 : Budovať symbiózu tradičných hodnôt a moderných trendov vo vzdelávaní. Jednou z aktivít na naplnenie uvedeného cieľa je: Podporovať programy sociálnej inklúzie a kohézie (napr. pokračovať v programoch pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva - zrakovo postihnutých obyvateľov, kompletizovať bezbariérové riešenie priestorov, zabezpečiť sociálne spravodlivý prístup k vzdelaniu na univerzite aj pre študentov z ekonomicky slabšieho prostredia a pod.).
Draft amending budget
Rozpočet je podrobne rozpracovaný , reálny. Odporúčam príspevok v plnej výške. Spolu: 24 090,-, grant 23 082,-, spoluúčasť 1 008,-
Recommendation
finance

Comment - the conditions under which I recommend financing

Odporúčam financovať v zmysle navrhovaného rozpočtu.

Filter

Filter