Príprava a zabezpečenie spoločného magisterského študijného programu Stredoeurópske štúdiá

Basic informations

Thematic area: 5. Podpora vytvárania spoločných študijných programov

Project name: Príprava a zabezpečenie spoločného magisterského študijného programu Stredoeurópske štúdiá

University: Univerzita Komenského v Bratislave

Condition of project: Ukončený

Average number of receives points: 84,0

Request for grant (€): 50 200,00

Total project budget - including cofinancing (€): 53 210,00

Project ranking of the total number of projects in the given topic: 1/5

Financial grant of MŠVVandŠ SR

University Item Description Amount
UK 600 Nerozpísaná položka 3 950 €
UK 614 Odmeny 12 000 €
UK 631002 Zahraničné pracovné cesty 1 200 €
UK 633 IKT vybavenie, softvér, literatúra, ... 9 100 €
UK 637014 Občerstvenie 3 750 €
Together 30 000,00

Target state

V r. 2011 došlo v rámci kvadrilaterálnej spolupráce k  dohode ohľadom základnej štruktúry magisterského štud. programu, v rámci ktorého sa počíta so vzájomnou recipročnou výmenou študentov (každý študent musí absolvovať minim. jeden semester na jednej z partnerských univerzít) a s perspektívou vydávania spoločných diplomov. Cieľom projektu je úspešné uvedenie plánovaných zámerov do praxe, a to najmä v oblasti harmonizácie obsahov a inovácií jednotlivých kurzov programu a v oblasti jeho materiálneho a technického zabezpečenia zo strany FF UK (príprava a vydanie vysokoškol. učebníc, skrípt a metodických príručiek k jednotlivým kurzom, nákup didaktickej techniky, technické zabezpečenie a vybavenie jazykového laboratória na vyučovanie stredoeur. jazykov, nákup odbornej a slovníkovej literatúry). Spoločný magisterský štud. program by sa mal zároveň stať rámcom pre intenzifikáciu výskumu a vzdelávania v oblasti stredoeurópskych jazykov a kultúr (platformou by mal byť plánovaný vedecký časopis ako fórum pre publikovanie vedeckých výstupov z oblasti stredoeurópskych jazykov a stredoeurópskeho kultúrneho a geopolitického priestoru a spoločné edičné projekty partnerských univerzít) a podporu študentských a učiteľských mobilít v rámci tohto priestoru. Cieľovým stavom je úspešná akreditácia efektívneho a vo všetkých aspektoch zabezpečeného spoločného štud. programu v rámci procesu komplexnej akreditácie v r. 2014. Akreditačné procesy na jednotlivých partnerských fakultách sú vzájomne koordinované a s ohľadom na špecifiká a legislatívne limity akreditačných procesov v jednotlivých krajinách sú harmonizované tak, aby sa prvé ročníky spoločného štud. programu otvorili na všetkých spolupracujúcich fakultách v akad. roku 2015/16. Úspešná realizácia projektu napomôže k prehĺbeniu podpory vyučovania lokálnych jazykov, ktorých znalosť je potrebná pre rozvoj všestrannej spolupráce v stredoeurópskom regióne, a to nie len v oblasti kultúry, ale aj v oblasti obchodu, priemyslu a techniky.

Evaluation 1

Kritérium 1 – Partnerstvo
30

Projekt je založený na dlhodobej spolupráci v oblasti regiónu(SK,CZ, PL a SLO) pri príprave spoločného študijného programu Stredoeurópske štúdiá. 4 partnerské univerzity majú uzatvorené nielen bilaterálne dohody ale aj kvadrilaterálnu dohodu filozofických fakult (KU Praha, Jagielonska univerzita v Krakove, Univerzita v Ljubljani a FiF UK v Bratislave) pri príprave spoločného študijného programu.Základom pre prípravu tohto SŠP je zo strany FiFUK už akreditovaný bakalársky ŠP v anglickom jazyku Stredoeurópske štúdiá. Už od roku 2011sa počíta so vzájomnou výmenou študentov.

Kritérium 2 – Konzistencia aktivít projektu
27

V rámci projektu sú podrobne plánované aktivity, ktoré vzájomne korelujú. Sú zamerané na harmonizáciu obsahov a inovácii študijného programu, ako aj na harmonizáciu mobilít a kreditového systému, ktoré by mali vyústiť do vytvorenia spoločného študijného programu a jeho akreditácie vo všetkých partnerských krajinách.

Kritérium 3 – Relevantnosť cieľov
18

Ciele projektu sú relevantné, plánované sú aj merateľné výstupy (príprava , tvorba a vydanie spoločných učebníc a učebných textovv printovej a elektronickej podobe, vydávanie spoločného vedeckého časopisu,spoločné semináre kpríprave obsahu a príprave SŠP. Akreditácia je plánovaná narok 2015 tak, aby už v akademickom roku 2015/16 mohlo nastúpiť 40 študentov.

Kritérium 4 – Miera spolufinancovania
5

Miera dofinancovania predstavuje menej ako 10% (požiadavka na 50 200, spolufinancovanie 3010 EUR)

Kritérium 5 – Zodpovedná osoba
10

Okrem kompetentnej zodpovednej osoby - prodekana FiFUK, ktorý je zodpovedný za prípravu SŠP, v projekte sú zapojení pedagogickí a vedeckí pracovníci viacerých katedier fakulty.

Total points
90.00
Overall comment
Projekt je reálny, založený na už existujúcej spolupráci a výmene študentov medzi najlepšími filozofickými fakultami v stredoeurópskom vysokoškolskom priestore (SK, CZ,PL a SLO) v oblasti stredoeurópskych štúdií (jazyky,literatúra, kultúra). Má plánované konzistentné aktivity ako aj merateľné výstupy. Cieľom je akreditovať SŠP program a otvoriť ho už v akademickom roku 2015/16 pre 40 študentov.
Draft amending budget
Navrhujem znížiť rozpočet na 30 000 EUR
Recommendation
finance

Comment - the conditions under which I recommend financing

Znížiť náklady na 30 000 EUR ( o technické vybavenie - PC ako aj znížiť náklady na odmeny zahraničným autorom). Pokiaľ ide o spoločný program, spolufinancovanie partnerov je nevyhnutné.

Evaluation 2

Kritérium 1 – Partnerstvo
26

Existujúca spolupráca s 3 univerzitami (PL, CZ, SI) - od 2004. Snaha vytvoriť spoločný program na 2. stupni, ktorý by nadväzoval na existujúci program Bc. stupňa poskytovaný FiF UK v anglickom jazyku. Podľa informácií predkladateľa projektu medzi partnermi prebieha už aktuálne intenzívna spolupráca na poli akademickej mobility a výskumnej spolupráce - jednoznačné konkrétne informácie o existujúcej spolupráci (počty a typy mobilít, doteraz realizované spoločné výskumné projekty medzi partnermi, resp. výstupy z týchto aktivít) však chýbajú; reálnu intenzitu spolupráce teda na základe samotného projektu ťažko určiť (v zozname projektov uvedený len 1 spoločný projekt doteraz). Z dostupných zdrojov (napr. www.ceepus.info; web fakulty) sa dá usudzovať, že partnerstvo je reálne a podporené konkrétnou spoluprácou z minulosti.

Kritérium 2 – Konzistencia aktivít projektu
25

Plánované vytvorenie spoločného študijného programu je podporené dlhodobým zámerom aj celej Univerzity Komenského v Bratislave, aj samotnej fakulty. Projekt predpokladá vytvorenie magisterského spoločného programu nadväzujúceho na bakalársky program poskytovaný samotnou FiFUK v anglickom jazyku - je na škodu veci, že predkladateľ neuviedol aktuálne štatistiky poskytujúce obraz o záujme o tento program, ako aj o štruktúre súčasných študentov z pohľadu domáci vs. zahraniční. Primárne je totiž bakalársky program podľa verejne dostupných informácií určený zahraničným študentom, a teda je na zváženie, či je žiaduce podporovať vytvorenie spoločného programu, kde pôjde viacmenej o takmer výlučne zahraničných študentov (takýto prístup má to aj pozitíva - zvyšovanie renomé a zatraktívnenie programu pre ľudí zo zahraničia, a teda v konečnom dôsledku aj zvýšenie príjmov fakulty; má to aj negatíva - odstrihnutie domácich študentov od možnosti získať skúsenosti spôsobom "internacionalizácie doma", keďže ide o program poskytovaný v AJ, v prípade ktorého môžu byť vyžadované poplatky za štúdium, a teda nie je jasné, či sa oň vôbec SK študenti zaujímajú). Pozitívom je, že vytvorenie takéhoto programu bude stimulovať aj vedeckú spoluprácu medzi participujúcimi VŠ, a teda bude rozvíjať aj kvalitu daných inštitúcií. Otáznou je vhodnosť niektorých inštrumentov spolupráce v tejto oblasti (napr. vytvorenie nového vedeckého časopisu pre vytvorenie možnosti publikovania - v strednej Európe je niekoľko etablovaných vedeckých časopisov venujúcich sa problematike stredoeurópskych štúdií, je teda otázne, či naozaj pôjde o efektívny nástroj pre publikovanie vedeckých výsledkov a či bude reálna šanca získať relevantné ohlasy; na vytvorenie tohto časopisu sa aktuálne nepožadujú v projekte finančné prostriedky, ale vecne sa zdá vhodné prehodnotiť zámer vytvoriť nový časopis).
V časti venovanej príprave, tvorbe a vydaniu vysokoškolských učebných textov sa uvádza, že učebnice budú môcť byť preložené do všetkých jazykov, v ktorých sa bude št. program realizovať - otázkou je relevantnosť takého zámeru? Ako teda má prebiehať dané štúdium - nebude spoločný komunikačný jazyk?
Spôsob zabezpečenia aktivít je z pohľadu zapojenia jednotlivých VŠ a rozdelenia zodpovednosti medzi nimi za jednotlivé oblasti pri vytváraní spoločného programu dosť nekonkrétny a argumentačne slabý. Predkladateľ spomína len katedry FiF UK a ich kompetentnosť, opomína partnerské VŠ, a teda stráca sa jasná predstava samotnej zahraničnej kooperácie.
Napriek uvedeným zisteniam však možno hodnotiť premyslenosť projektových aktivít ako veľmi dobrú.

Kritérium 3 – Relevantnosť cieľov
15

Ukazovatele naplnenia projektu sú kvantitatívne dobre nadefinované. Je nevyhnutné pridať k týmto ukazovateľom aj predloženie žiadosti o priznanie práv (či už pôjde o predloženie akreditačného spisu AK, alebo žiadosť predložené MŠVVaŠ - pravdepodobne sa o konkrétnej možnosti rozhodne v priebehu plánovania podľa dohodnutých podmienok). Čo sa týka plánovaného počtu študentov v študijnom programe, je vhodné špecifikovať, či ide o celkový počet (aj z partnerských VŠ - ak áno, je dobré uviesť cieľ, koľko študentov sa podarí získať FiF UK), alebo len o počet študentov zapísaných na FiF UK (v zmysle zákona o VŠ).

Kritérium 4 – Miera spolufinancovania
6

Spolufinancovanie je pomerne nízke v porovnaní s ďalšími predloženými projektmi - je na úrovni cca 5,7 %. V navrhovanom rozpočte však podľa nášho názoru je možno urobiť úpravy a požiadať fakultu o vyššiu mieru spolufinancovania niektorých položiek - viac v časti "Návrh na úpravu rozpočtu" tohto hodnotenia.

Kritérium 5 – Zodpovedná osoba
6

V projekte je uvedený prodekan FiFUK, za partnerské VŠ nie je uvedená žiadna osoba. Nie je teda jasné personálne zabezpečenie administratívnych a dohadovacích úkonov na oboch stranách, ani odborné zabezpečenie plánovaného spoločného programu (aj keď sa uvádza participácia cca 25 osôb).

Total points
78.00
Overall comment
Celkový zámer má relatívne premyslené aktivity, a teda je vhodné ho podporiť. Keďže však projekt predpokladá už konkrétne zriadenie spoločného programu, treba trvať na podmienke akreditácie (resp. predloženia žiadosti o akreditáciu podľa predpisov v SR).
Draft amending budget
Viacero položiek rozpočtu súvisí s prípravou učebných textov (názov položky, z projektu + spolufinancovanie: Náklady na garafické spracovanie a tlač učebných textov k pripravovaným kurzom 15 500 + 775; Náklady na vypracovanie recenzných posudkov učebných textov 2 000 + 100; Náklady na odmeny zahraničných spoluautorov učebných textov 5 500 + 775; Náklady na odmeny domácich autorov učebných textov 12 000 + 600) - pritom predpokladáme, že tieto učebnice by boli študentom predávané (ako uvádzajú predkladatelia projektu, predpokladá sa využívanie učebnice aj inými VŠ a v iných, príbuzných predmetoch), a teda časť nákladov sa určite vráti ako príjem z predaja; zároveň v zmysle platnej legislatívy, ak budú vydané ďalšie vydania daných učebných textov, majú autori nárok na tantiemy z predaja týchto ďalších vydaní aj do budúcna. S fakultou treba rokovať o tom, aký príjem predpokladá, a na základe toho znížiť financovanie projektu a presunúť túto sumu do spolufinancovania (aby sa z projektu pokryla len predpokladaná strata, teda aby sa predišlo zmene účelu poskytnutých prostriedkov postupom času). Zároveň nie je jasné, či toto budú len učebnice vydané pre účely výučby na FiFUK, alebo pôjde o vydanie spoločné pre všetky VŠ (v tomto prípade by bolo na zváženie ďalšie zníženie položky, keďže by sa očakávalo aj isté spolufinancovanie od ostatných partnerov). V konečnom dôsledku by teda efektívne a hospodárne mohlo byť financovanie týchto položiek 40 % z projektu, 60 % spolufinancovanie (FiF UK a/alebo aj partnerské VŠ - vytvorí sa tak aj istý tlak na efektívny marketing a nevytvorí sa len málo využívaná statická "kniha"), oproti súčasným 94 % a 6 %. Ďalším typom výdavkov sú výdavky na vylepšenie infraštruktúry (Náklady na nákup IKT zariadenia; Naklády na nákúp odbornej a slovníkovej literatúry; Náklady na nákup prekladateľského softwéru; Náklady na zakúpenie dataprojektora) - aj keď sa vynára otázka, či je zámerom dotácie v tejto výzve podporiť samotné vybavenie fakulty (keďže na tento účel boli k dispozícii aj Štrukturálne fondy EÚ), v tomto prípade sú tieto výdavky jednoznačne prepojené s konkrétnou predstavou budovania spoločného programu. V tejto súvislosti by sa dalo uvažovať o podmienení týchto investícií podmienkou predloženia programu na akreditáciu do skončenia projektu a zdokladovania udržateľnosti (teda podmieniť, že program musí vykázať aspoň jeden absolvovaný cyklus - počty absolventov programu na FiF UK, ako aj celkovo v partnerstve). Poznámka k nákupu softvéru: Predpokladá sa zakúpenie softvéru do prekladateľského laboratória - nie je však jasné, aký konkrétny softvér/aký konkrétnejší typ softvéru a aký počet licencií. Ak predpokladáme počet študentov 40 a isté rozdelenie na skupiny, vždy je nevyhnutné rátať s pomerne vysokým počtom licencii, a teda je otázne, či naozaj postačí suma 1575 eur na plnohodnotné vybavenie licencovaným softvérom (náhodným vyhľadaním pomocou Google napr. 1 licencia prekladateľského softvéru Trados stojí viac ako 400 eur - ak teda by sa mal napr. kúpiť tento softvér, určite navrhovaná suma nepokryje vybavenie viac ako 3 počítačov týmto softvérom, čo vlastne nebude prakticky využiteľné pre výučbu, ako je to deklarované v projekte).
Recommendation
to be financed on condition

Comment - the conditions under which I recommend financing

Financovanie môže byť po doplnené ukazovateľov uvedených v časti "Kritérium 3 – Relevantnosť cieľov" a po zohľadnení návrhov na úpravu rozpočtu (aby sa dosiahlo efektívne a hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami).

Filter

Filter