Integrácia a rozvoj univerzitných informačných systémov Trnavskej univerzity v Trnave

Basic informations

Thematic area: 1. Podpora integrácie a ďalšieho rozvoja informačných systémov vysokých škôl

Project name: Integrácia a rozvoj univerzitných informačných systémov Trnavskej univerzity v Trnave

University: Trnavská univerzita v Trnave

Condition of project: Ukončený

Average number of receives points: 93,0

Request for grant (€): 42 230,00

Total project budget - including cofinancing (€): 42 230,00

Project ranking of the total number of projects in the given topic: 1/16

Financial grant of MŠVVandŠ SR

University Item Description Amount
TTU 614 Odmeny 6 240 €
TTU 637 Služby 35 990 €
Together 42 230,00

Target state

Cieľový stav v jednotlivých oblastiach:

1. Vytvorené a otestované automatizované integračné rozhranie medzi systémom MAIS a CRŠ 2, ktoré bude v súlade so zmenenou štruktúrou údajov (Smernica MŠVVaŠ SR č.46/2013). Využitie integračných služieb B2B na prepojenie systému MAIS s registrami RIS.

2. Upravené informačné systémy EZP a MAIS tak, aby všetci zodpovední používatelia mali prístup k svojim agendám v oboch systémoch a mohli vykonávať všetky požadované činnosti a by bola zabezpečená automatizovaná synchronizácia dát cez vzájomné integračné rozhranie. Cieľom je, aby všetky obhájené záverečné práce mali dokončený svoj životný cyklus archiváciou v CRZP.

3. Plnohodnotná implementácia zamestnaneckého portálu ESS vo finančnom systéme SAP-SOFIA s vyriešením aktualizácie prístupových údajov používateľov na základe prepojenia modulu SAP-HCM s univerzitným systémom na správu identít alebo LDAP serverom.

Evaluation 1

Kritérium 1 – integrácia na iné informačné systémy rezortu
20

V popise súčasného stavu VŠ jasne pomenovala súčasné problémy a potrebu ich riešenia. Rriešitelia navrhujú riešiť aktualizáciu mechanizmu exportov z MAIS do CRŠ, riešiť integračné rozhranie MAIS a CRZP a integráciu zamestnaneckého portálu so SAP-Sofia.

Kritérium 2 – Spôsob zabezpečenia implementácie
9

Väčšinu prác budú zabezpečovať dodávateľské firmy v spolupráci s vlastnými pracovníkmi VŠ. Do riešenia VŠ nenavrhuje zapojiť študentov.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
20

Všetky oblasti sú využiteľné aj inými VŠ, najmä uvedená oblasť 3 - prepojenie modulu SAP-HCM s LDAP serverom, ktorý využíva väčšina VŠ.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
20

Ciele projektu zodpovedajú potrebám opísaným v súčasnom stave, projekt má priamu väzbu na dlhodobý zámer VŠ. Rozpočet projektu je zostavený jasne, kalkulácia položiek je dostatočne vysvetlená.

Kritérium 5 – Ciele projektu
19

Jednotlivé aktivity majú určené jasné ciele, najmä v komentári k rozpočtu je vidno merateľné ukazovatele.

Kritérium 6 - Harmonogram projektu
5.00

Aktivity projektu v jednotlivých oblastiach na seba nadväzujú a je vytvorený dostatočný priestor na ich riešenie. Naplánovaný koniec projektu sa javí byť dodržateľný.

Kritérium 7 – Skúsenosti zodpovednej osoby
5

Zodpovedná osoba má dostatok skúseností jednak na základe množstva riešených projektov, ale aj y pozície svojej funkcie na pracovisku, kde gestoruje všetky uvedené aktivity projektu.

Total points
98.00
Overall comment
Projekt je dobre postavený, odporúčam však v časti integrácie MAIS a CRŠ spojiť všetky VŠ, ktoré podávali projekt.
Draft amending budget
Nemám výhrady.
Recommendation
finance

Comment - the conditions under which I recommend financing

Navrhujem spojiť všetky projekty týkajúce sa integrácie MAIS a CRŠ.

Evaluation 2

Kritérium 1 – integrácia na iné informačné systémy rezortu
19

Vysoká škola zrozumiteľne a jasne pomenovala súčasné nedostatky a problémy v troch oblastiach a navrhujú vytvoriť automatizované integračné rozhrania, prístupy k agendám a prepojenia modulov na centrálne systémy rezortu.

Kritérium 2 – Spôsob zabezpečenia implementácie
7

Podľa aktivít projektu väčšinu činností budú zabezpečovať dodávateľské firmy v spolupráci so zamestnancami vysokej školy. Študenti školy nebudú zapojení.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
18

Dve oblasti budú použiteľné pre všetky VŠ, ktoré používajú IS MAIS a jedna oblasť bude využiteľná aj inými VŠ (prepojenie SAP a LDAP). Riešenie predpokladám nebude dostupné formou open source riešenia a väčšina je závislá na aktuálnom informačnom systéme vysokej školy. Riešenie bude využívané v dlhodobom horizonte.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
20

Ciele projektu sú riešením na opis súčasného stavu. Projekt nadväzuje na dlhodobý zámer rozvoja školy a aktivity projektu sú jasne popísané. Kalkulácia položiek rozpočtu je zrozumiteľne a dostatočne vysvetlená.

Kritérium 5 – Ciele projektu
16

Opisy aktivít projektu v jednotlivých oblastiach majú jasne určené ciele. V niektorých oblastiach je otázny merateľný ukazovateľ (zvýšenie efektivity, prínos v budúcnosti a pod.)

Kritérium 6 - Harmonogram projektu
4.00

Jednotlivé aktivity projektu vo všetkých oblastiach sú v logickom slede, vzájomne na seba nadväzujú a je na ne vytvorený dostatočný čas. Prevažná časť aktivít závisí od dodávateľskej firmy a jej kapacít.

Kritérium 7 – Skúsenosti zodpovednej osoby
4

Zodpovedná osoba má dostatok skúseností s riadením projektov a jej pracovné zaradenie riaditeľa CIS je postačujúce.

Total points
88.00
Overall comment
VŠ sa správne rozhodla začať riešiť integrácie a rozvoj svojich systémov, ale nepovažujem za efektívne podporiť len jednu školu, pokiaľ daný AIS používa viac vysokých škôl.
Draft amending budget
Bez pripomienok.
Recommendation
to be financed on condition

Comment - the conditions under which I recommend financing

Odporúčam financovať projekt s podmienkou, že výstupy projektu budú bez ďalších finančných prostriedkov poskytnuté všetkým vysokým školam s IS MAIS. Takže spojiť všetky projekty migrácie MAIS a centrálnych systémov rezortu z jedného rozpočtu.

Filter

Filter