Integrácia univerzitného IS s rezortnými IS - Portál VŠ a CRŠ

Basic informations

Thematic area: 1. Podpora integrácie a ďalšieho rozvoja informačných systémov vysokých škôl

Project name: Integrácia univerzitného IS s rezortnými IS - Portál VŠ a CRŠ

University: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Condition of project: Ukončený

Average number of receives points: 87,5

Request for grant (€): 92 899,00

Total project budget - including cofinancing (€): 92 899,00

Project ranking of the total number of projects in the given topic: 2/16

Financial grant of MŠVVandŠ SR

University Item Description Amount
SPU 614 Odmeny 25 888 €
SPU 620 Odvody 10 873 €
SPU 637 Služby 44 899 €
Together 81 660,00

Target state

Realizáciou projektu chceme dosiahnuť nasledovný stav:

  1. V prípade integrácie UIS s CEP je hlavným cieľom dať maximálnu šancu uchádzačom vybrať si ľubovoľný spôsob podania el. prihlášky, poskytnúť im spätnú väzbu s využitím sms notifikácie CEP a maximálne zjednodušiť prácu študijných referentiek, a tým aj čo najviac eliminovať možné chyby:
    Prihlášky z CEP sa budú automaticky ukladať do štruktúry e-prihlašok UIS a budú sa ďalej správať ako štandardné e-prihlášky UIS. Uchádzač si bude môcť doplniť ďalšie informácie relevantné pre danú fakultu. Týmto sa odstráni "manuálna" práca študijných referentiek. Uchádzač bude dostávať úplnú spätnú väzbu, a to informáciu o prijatí prihlášky, jej akceptácii, prijatí platby.
  2. V prípade integrácie UIS s Portálom VŠ a CMS (webmi fakúlt) je hlavným zámerom odstránenie duplicitných, resp. triplicitných vkladaní informácií:
    Vkladanie informácií iba raz - údaje, ktoré sú v UIS sa za pomoci výmenných formátov prenesú na Portál VŠ, poverení zamestnanci fakúlt, resp. školy vložia iba tie údaje, ktoré sa nenachádzajú v UIS, resp. nemajú zodpovedajúcu štruktúru. Údaje z Portálu VŠ na základe požiadaviek fakúlt sa prenesú na príslušné stránky fakúlt.
  3. Generovanie dávok do CRŠ podľa Novely o CRŠ platnej od 1.9.2013. Pri vygenerovaní dávok v UIS automaticky sa spustí kontrolný mechanizmus na porovnávanie nezrovnalostí aktuálne vygenerovaných dát s vydumpovanými dátami z CRŠ.  

Evaluation 1

Kritérium 1 – integrácia na iné informačné systémy rezortu
17

Vysoká škola jasne pomenovala súčasné nedostatky integrácie na centrálne informačné systémy a za cieľ projektu si dala vyriešenie integrácie. Projekt rieši integráciu univerzitného informačného systému (UIS) s Centrálnou elektronickou prihláškou (CEP), integráciu UIS s portálom VŠ a integráciu UIS s centrálnym registrom študentov (CRŠ). Keďže škola sa veľmi aktívne podieľala na vývoji všetkých troch spomínaných centrálnych systémov školstva od začiatku, aktuálny projekt rieši integráciu na úrovni automatizácie procesov, odstránenie duplicít a i. (Generovanie dávok do CRŠ. Pri vygenerovaní dávok v UIS automaticky sa spustí kontrolný mechanizmus na porovnávanie nezrovnalostí aktuálne vygenerovaných dát s vydumpovanými dátami z CRŠ). Podobné priame väzby cieľov projektu na výzvu možno nájsť aj pri integrácii UIS školy na ostatné dva spomínané centrálne IS.

Kritérium 2 – Spôsob zabezpečenia implementácie
8

Projekt sa skladá z troch samostatných častí. Z toho dve sú riešené vlastnými zamestnancami vrátane zapojenia vlastných študentov školy do fázy testovania a zapojením 3 externých spolupracovníkov z iných vysokých škôl na Slovensku. Jedna časť projektu bude realizovaná dodávateľsky súčasnými dodávateľmi.
Jednotlivé aktivity budú teda organizované vlastnými zamestnancami SPU, v oblastiach súvisiacich s prepojením UIS a Portálu VŠ budú práce realizované dodávateľsky súčasnými dodávateľmi.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
15

Projekt má podstatný vplyv na zlepšenie procesov vysokých škôl. Projekt rozširuje funkcionality existujúceho univerzitného informačného systému. Väčšina riešení projektu je využiteľná menším počtom VŠ – momentálne dvoma verejnými vysokými školami v SR (môžu prevziať okrem Slovenskej poľnohospodárskej univerzity dve verejné vysoké školy, Slovenská technická univerzita v Bratislave a Technická univerzita vo Zvolene, všetky používajú UIS od rovnakého dodávateľa). Riešenia pri integrácii Portálu VŠ s univerzitným systémom správy obsahu (Content Management System - CMS) budú prezentované a k ponuke ostatným VŠ (budú prístupné všetkým vysokým školám), čo môže znížiť náklady a zlepšiť procesy v tejto oblasti u VŠ, ktoré prejavia záujem o dané výstupy.
Výstupy prepojenia Portál VŠ – CMS budú prezentované na pracovných stretnutiach a seminároch pre všetky VŠ, pre záujemcov bude ponúkané školenie k výmenným formátom a ich konkrétnemu využitiu.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
15

Ciele projektu sú riešením a odpoveďou na opis súčasného stavu. Projekt má priamu väzbu na dlhodobý zámer vysokej školy, aktivity projektu sú jasne popísané a sú predpokladom dosiahnutia cieľového stavu. Rozpočet projektu je zostavený jasne, kalkulované sú výdavky na študentov, ktorí budú zapojení do projektu, ale v rozpočte sú aj služby na interných zamestnancov (vysoká domena).
Z opisu súčasného stavu vyplýva, že doteraz nebol vôbec riešený problém zadávania informácií s ohľadom na UIS v zmysle prenosu informácií na Portál VŠ, tieto informácie sa vkladajú aj do UIS, aj na portál VŠ a fakulty okrem FEM ich vkladajú aj na fakultný web.
V prípade integrácie UIS s Portálom VŠ a CMS (webmi fakúlt) je hlavným zámerom odstránenie duplicitných, resp. triplicitných vkladaní informácií: vkladanie informácií iba raz – údaje, ktoré sú v UIS sa za pomoci výmenných formátov prenesú na Portál VŠ.
Rozpočet projektu je zostavený jasne, položky majú súvis s aktivitami projektu, kalkulované vysoké náklady na odmeny pre interných zamestnancov.

Kritérium 5 – Ciele projektu
13

Projekt má jasne určené ciele, ktoré ide väčšinou vyhodnotiť ako splnené/nesplnené, no implementáciou riešení na iné VŠ môže dôjsť k úspore finančných prostriedkov (finančná úspora na strane VŠ používajúcich akademický IS (AIS) vyvinutý firmou IS4U).
Ukazovatele majú jasný vzťah k cieľovému stavu. Merateľné ukazovatele sú efektívne využitie pracovného času študijných referentiek, spokojnosť uchádzačov, zosúladenie aktuálnych informácií, kontrolné mechanizmy pri generovaní dávky z univerzitného IS do CRŠ a eliminácia chybových dát v CRŠ. Nebude nutné duplicitné a viacnásobné nahadzovanie údajov do univerzitného IS, na Portál VŠ a na web vysokej školy.

Kritérium 6 - Harmonogram projektu
5.00

Koniec projektu je naplánovaný do 31.12.2014. Jednotlivé aktivity sú plánované v slede s dostatkom času na jednotlivé aktivity, je na ne vytvorený dostatočný čas z hľadiska predpokladanej náročnosti.
Tvorba správ zo všetkých aktivít – december 2014.

Kritérium 7 – Skúsenosti zodpovednej osoby
5

Zodpovedná osoba má v štruktúre VŠ dostatočné postavenie. Má dobré skúsenosti s úspešnou implementáciou IT projektov a v riešiteľskom kolektíve sú aj ďalší odborníci IT, čo je aj zárukou pre zabezpečenie hladkej implementácie projektového zámeru.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa podieľala ako hlavný riešiteľ celoštátnych rozvojových projektov ako sú: Portál VŠ, Elektronizácia prihlasovania na VŠ vo všetkých krokoch a ako spoluriešiteľ Centrálneho registra študentov.

Total points
78.00
Overall comment
Predložený projekt v tematickej oblasti „Podpora integrácie a ďalšieho rozvoja informačných systémov vysokých škôl“, kde je hlavným zámerom ministerstva aj integrácia IS škôl s centrálnymi IS, priamo rieši hlavný zámer. Navyše škola sa už podieľala od začiatku ako hlavný riešiteľ a spoluriešiteľ viacerých centrálnych IS školstva. Má preto skúsenosti a je najvyšší predpoklad, že predkladaný projekt zrealizuje tak, ako je deklarované. Výstupy projektu presahujú lokálny rozmer. Je vysoký predpoklad vyriešenia hlavného cieľa a zámeru projektu v súvislosti s integráciou na centrálne informačné systémy a odstránenie viacnásobného vkladania tých istých informácií do univerzitného IS a do Portálu VŠ a centrálneho registra študentov (CRŠ). Taktiež sa eliminujú chyby a nepresnosti pri opakovanom vkladaní informácií.
Draft amending budget
financovať
Recommendation
finance

Comment - the conditions under which I recommend financing

Optimalizovať náklady na činnosti interných zamestnancov.

Evaluation 2

Kritérium 1 – integrácia na iné informačné systémy rezortu
20

Ciele projektu spĺňajú požiadavku zadania na integráciu informačných systémov. V návrhu projektu je uvedený podrobnejší opis vo forme jednotlivých aktivít.

Kritérium 2 – Spôsob zabezpečenia implementácie
10

Riešenie sa predpokladá vlastnými zamestnancami, nutné externé riešenie si vyžaduje len riešenie väzby na externé informačné systémy.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
17

Výsledok riešenia by mohol byť použitý aj pre iné školy, tu ale predpokladám vzhľadom na rôznosť interných informačných systémov programové úpravy.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
20

Návrh projektu je zostavený v zmysle rozvoja IKT na danej škole. Rozpis jednotlivých finančných položiek zodpovedá definovaným cieľom a aj finančným možnostiam dotácie.

Kritérium 5 – Ciele projektu
20

Ciele projektu s popisom jednotlivých aktivít sú dostatočne rozpísané a tomu zodpovedá aj rozpis jednotlivých finančných položiek.

Kritérium 6 - Harmonogram projektu
5.00

Plnenie jednotlivých aktivít je premietnuté do reálneho časového rozpisu.

Kritérium 7 – Skúsenosti zodpovednej osoby
5

Doterajšia prezentácia výsledkov prác zodpovedného riešiteľa a riešiteľského kolektívu je predpokladom na úspešné riešenie projektu po jeho odsúhlasení.

Total points
97.00
Overall comment
Návrh projektu je vzorovo vypracovaný podľa Výzvy na predkladanie rozvojových projektov č. . 2013-14421/39314:1-071
Draft amending budget
Nemám pripomienku.
Recommendation
finance

Comment - the conditions under which I recommend financing

Nemám pripomienku.

Filter

Filter