Optimalizácia bezbariérového prístupu k vysokoškolskému vzdelaniu pre študentov so špecifickými potrebami

Basic informations

Thematic area: 4. Identifikácia bariér v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu

Project name: Optimalizácia bezbariérového prístupu k vysokoškolskému vzdelaniu pre študentov so špecifickými potrebami

University: Katolícka univerzita v Ružomberku

Condition of project: Nefinancovaný

Average number of receives points: 55,5

Request for grant (€): 20 887,00

Total project budget - including cofinancing (€): 42 177,40

Project ranking of the total number of projects in the given topic: 5/8

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Target state

Cieľom je kriticky zhodnotiť existujúce bariéry pre študentov so špecifickými potrebami študujúcich na Katolíckej univerzite. Oceniť chceme fungujúce postupy a pri menej efektívnych postupoch, resp. pri tých, ktoré na KU absentujú, navrhnúť možné riešenia na ich odstránenie. Získané informácie nevyužiť len na rozvoj KU v podpore študentov so špecifickými potrebami, ale oboznámiť aj iné vysoké školy s príkladmi dobrej praxe. Zámerom projektu je uľahčenie transferu poznatkov v oblasti podpory študentov so špecifickými potrebami, ktoré ostatné univerzity môžu iba adaptovať a aplikovať – poučia sa z chýb a využijú vhodne zvolené postupy, ktoré praktizuje Poradenské centrum KU.

Ďalším cieľom je priniesť výskumné overenie účinnosti biofeedbackových metód ako podporného nástroja u študentov so špecifickými potrebami. Po zistení pozitívnych dopadov biofeedbackových metód na zmiernenie študijného napätia u študentov so špecifickými potrebami zaviesť ako odporúčaný aj pre iné vysoké školy tento u nás veríme, že účinný spôsob podpory pri problémoch s pozornosťou, pri hyperaktivite, kontrole impulzov, pri úzkostných poruchách, pri zvládaní stresu, nespavosti, na zlepšenie sústredenia a efektívnej relaxácie.

Vďaka projektu chceme definovať, ktoré kompenzačné nástroje sú nevyhnutne potrebné, aby ich vysoká škola študentom so špecifickými potrebami zabezpečila a zároveň, aby neboli využívané len na osobnú potrebu jednotlivca, ale aby plnili účel všeobecnej prístupnosti pre študentov s podobnou špecifickom potrebou. Podmienkou je tiež, aby sa zamedzilo duplicite financovania cez Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a cez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Výsledkom by mal byť návrh týkajúci sa nevyhnutných kompenzačných pomôcok, ktorý by sme mohli nazvať analogicky k vyhláške o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami ako Minimálne kompenzačné nástroje vysokej školy pre študentov so špecifickými potrebami.

Evaluation 1

Kritérium 1 – Spôsob zabezpečenia implementácie
6

Popis súčasnej situácie je málo konkrétny, v časti aktivity je však rozpísaných viacero zámerov, ktoré chce škola pri realizácii projektu dosiahnuť. Pozitívne je zameranie na širší okruh študentov - podľa druhov zdravotného postihnutia a teda aj ich špecifických potrieb - psychicky chorí študenti, autisti, študenti s poruchami učenia, hyperaktívni, chronicky chorí. Je dobre, že sa projekt zameriava na skupinu, ktorej sa doteraz nevenovala takmer žiadna pozornosť pri špecifikácii a napĺňaní ich potrieb.
Projekt predpokladá zapojenie študentov aj so špecifickými potrebami.

Kritérium 2 – Partnerstvo
0

V tejto oblasti je projekt úzko zameraný - skôr dovnútra školy. Nepočíta sa s externými organizáciami profesijne pôsobiacimi v oblasti zlepšovania podmienok občanov so špecifickými potrebami, ich poznatkami, skúsenosťami a poznaním príkladov dobrej praxe aj zo zahraničia. Na Slovensku existujú aj organizácie, ktoré zastupujú záujmy konečných užívateľov, na ktorých sa viac projekt zameriava - Liga za duševné zdravie, organizácie pomáhajúce autistom, chronicky chorým. Spolupráca nie je uvedená ani pri monitorovaní bariér a spôsoboch ich odstraňovania, tak aby nevznikli bariéry nové.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
20

Aj keď v úvode projektu je viac popisovaný záujem o dobudovanie poradenského centra orientovaného na metódu biofedbaku ako druhu terapie pre určité druhy postihnutí. Nenašla som informácie o výsledkoch tejto metódy z dlhodobého hľadiska a nie som ani odborne zdatná na ich posúdenie.
Vplyv a dôležitosť projektu v tejto oblasti nie je možné posúdiť, pretože nie je jasné, či bude použiteľný resp. či budú mať záujem aplikovať metódu biofedbaku aj iné školy.
Mapovanie viacerých druhov bariér je tiež súčasťou projektu a budú sa na ňom podieľať študenti so špecifickými potrebami. Zároveň budú spracované návrhy na odstránenie bariér, výstupy z monitoringu sa odrazia aj v akčnom pláne školy zameranom na odstraňovanie bariér. Výstupy z projektu budú použiteľné aj v ďalších školách.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
15

Aj keď popis súčasného stavu sa zameriava len na niektoré oblasti, v samotných cieľoch projektu a hlavne v aktivitách je rozpísaný konkrétny postup riešenia zameraného na odstránenie bariér. Aktivity projektu sú napísané jasné, je kontrolovateľné ich plnenie ako aj výstupy. Rozpočet je dostatočne konzistentný, aj keď je viac zameraný na dovybavenie poradenského centra, ktoré funguje na škole už druhý rok. Predpoklad naplnenia cieľov projektu je pomerne vysoký.

Kritérium 5 – Ciele projektu
16

Hlavné ciele výzvy sú v projekte zahrnuté, nie je však jasné aké metódy budú použité. pri mapovaní bariér. Pozoruhodným cieľom projektu je aj zníženie počtu študentov, ktorí predčasne ukončia štúdiu "z neakademických" dôvodov. Medzi študentov školy totiž patria aj tí, ktorým bola na strednej škole diagnostikovaná porucha učenia, hyperaktivita a pod. a ktorí vyžadujú iný prístup a pomoc poradenského centra. Práve skúsenosti z tejto oblasti budú určite zaujímavé a použiteľné pre ďalšie školy.

Kritérium 6 - Skúsenosti zodpovednej osoby
7.00

Zodpovedná osoba má dostatok skúsenosti, pozoruhodný je jeho záujem o skupiny študentov, ktorým nie je doteraz venovaná dostatočná pozornosť. Je vysoký predpoklad naplnenia cieľov projektu. Z hľadiska organizačnej štruktúry vysokej školy je v pozícii, ktorá umožňuje aktívne presadzovanie implementáciu akčného plánu, ktorého vypracovanie je súčasťou aktivít projektu.

Total points
64.00
Overall comment
Projekt odporúčam financovať. Sú v ňom jasne stanovené ciele projektu, aktivity na ich dosiahnutie, dodržaná je časová následnosť. Rozpočet je dostatočne a podrobne zdôvodnený. Pozitívna je aj finančná participácia vysokej školy na realizácii projektu.
Draft amending budget
Návrh na úpravu rozpočtu nemám
Recommendation
finance

Comment - the conditions under which I recommend financing

Návrh na úpravu rozpočtu nemám.

Evaluation 2

Kritérium 1 – Spôsob zabezpečenia implementácie
6

Cieľom je kriticky zhodnotiť existujúce bariéry pre študentov so špecifickými potrebami študujúcich na Katolíckej univerzite. Oceniť chceme fungujúce postupy a pri menej efektívnych postupoch, resp. pri tých, ktoré na KU absentujú, navrhnúť možné riešenia na ich odstránenie. Získané informácie nevyužiť len na rozvoj KU v podpore študentov so špecifickými potrebami, ale oboznámiť aj iné vysoké školy s príkladmi dobrej praxe. Zámerom projektu je uľahčenie transferu poznatkov v oblasti podpory študentov so špecifickými potrebami, ktoré ostatné univerzity môžu iba adaptovať a aplikovať – poučia sa z chýb a využijú vhodne zvolené postupy, ktoré praktizuje Poradenské centrum KU.
Ďalším cieľom je priniesť výskumné overenie účinnosti biofeedbackových metód ako podporného nástroja u študentov so špecifickými potrebami. Po zistení pozitívnych dopadov biofeedbackových metód na zmiernenie študijného napätia u študentov so špecifickými potrebami zaviesť ako odporúčaný aj pre iné vysoké školy tento u nás veríme, že účinný spôsob podpory pri problémoch s pozornosťou, pri hyperaktivite, kontrole impulzov, pri úzkostných poruchách, pri zvládaní stresu, nespavosti, na zlepšenie sústredenia a efektívnej relaxácie.
Vďaka projektu chceme definovať, ktoré kompenzačné nástroje sú nevyhnutne potrebné, aby ich vysoká škola študentom so špecifickými potrebami zabezpečila a zároveň, aby neboli využívané len na osobnú potrebu jednotlivca, ale aby plnili účel všeobecnej prístupnosti pre študentov s podobnou špecifickom potrebou. Podmienkou je tiež, aby sa zamedzilo duplicite financovania cez Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a cez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Výsledkom by mal byť návrh týkajúci sa nevyhnutných kompenzačných pomôcok, ktorý by sme mohli nazvať analogicky k vyhláške o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami ako Minimálne kompenzačné nástroje vysokej školy pre študentov so špecifickými potrebami.
Hlavné aktivity a zapojenie študentov:
1. Výskum bariér na Katolíckej univerzite (november 2013 – december 2013)
Najskôr zmapujeme existujúce bariéry, s ktorými sa študenti so špecifickými potrebami na KU stretávajú. Budeme organizovať fokusovú skupinu. Pri výskume bariér budeme vychádzať z odbornej literatúry a zrealizujeme cestu za zahraničnými expertmi v oblasti prekonávania bariér pri vysokoškolskom štúdiu študentov so špecifickými potrebami v ČR, ktorí tiež prídu na KU.
2. Analýza prekonávania bariér v prostredí Katolíckej univerzity (november 2013 – december 2013)
Zmapované bariéry budeme analyzovať z hľadiska toho, akým spôsobom sa prekonávanie bariér v prostredí KU realizuje. Zistené bariéry v analýze rozdelíme do troch skupín podľa toho, ktoré bariéry nie sú odstránené, ktoré sú odstránené čiastočne a ktoré úplne.
3. Akčný plán na odstraňovanie bariér na Katolíckej univerzite (december 2013)
Východiskom pre vypracovanie akčného plánu na odstraňovanie bariér na KU bude analýza prekonávania bariér v prostredí Katolíckej univerzity.
4. Sprístupnenie výsledkov výskumu bariér študentom so špecifickými potrebami (január 2014– február 2014)
5. Verifikácia účinnosti biofeedbackových metód ako podporného nástroja u študentov so špecifickými potrebami (marec 2014 – máj 2014)
V poradenskom procese pri podpore študentov so špecifickými potrebami budeme využívať terapeutickú a nefarmakologickú metódu, ktorá využíva elektronické zariadenia na meranie, zosilnenie a spätné odzrkadlenie fyziologických informácií pacientovi, ktorý je monitorovaný. Tieto informácie pomáhajú klientovi získať autoreguláciu fyziologických procesov, na ktoré sa zameriava.
Biofeedback a neurofeedback sú uznávané, klinicky overené, účinné a trvalé metódy (Evidance Based) na 3., 4. a 5. úrovni, najmä v terapii a podpore úzkostných porúch, zvládaní stresu a trémy, pri poruchách s deficitom pozornosti a hyperaktivitou (ADHD) atď. Účinné sú aj pre neklinické využitie pre zlepšenie sústredenia, zvládania stresu a pre efektívnu relaxáciu.

Kritérium 2 – Partnerstvo
2

Pri výskume bariér bude KU spolupracovať s Technickou univerzitou v Liberci, ktorá má dlhoročné skúsenosti v podpore študentov so špecifickými potrebami prostredníctvom Akademickej poradne a centra podpory. KU ponúka úlohu poradcu pre ostatné VŠ na Slovensku, najmä vo forme – dobrých príkladov.
KU neplánuje priamu spoluprácu so žiadnou slovenskou VŠ, ale ani s organizáciami, ktoré sa venujú tejto problematike, či zastrešujú užívateľov so zdravotným postihnutím.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
9

Riešitelia takto charakterizujú súčasný stav na VŠ v SR:
Viaceré vysoké školy nemajú skúsenosti s podporou študentov so špecifickými potrebami, resp. sa u nich nerobila podporná činnosť zameraná na takú šírku cieľovej skupiny, ako ju ustanovuje zákon o vysokých školách. Medzi študentov so špecifickými potrebami totiž patria študenti so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím; študenti s chronickým ochorením a so zdravotným oslabením; študenti so psychickým ochorením; s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami a študenti s poruchami učenia. Ak vysoké školy mali pracoviská, resp. pracovníkov, ktorí sa venovali podpore študentov, išlo hlavne o študentov so zdravotným postihnutím. Pre veľa škôl je novinkou sprístupnenie štúdia študentom so psychickým ochorením, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. Uskutočnením projektu zabezpečíme, aby príklady dobrej praxe Poradenského centra KU boli k dispozícii všetkým vysokým školám a mohli byť pre ne inšpiráciou v poskytovaní podpory študentom so špecifickými potrebami. Projekt sprístupní praktickú aplikáciu štandardizovaných postupov zavedených Poradenským centrom, ktoré sa snažíme realizovať čo najprofesionálnejšie a s prihliadnutím na individuálne potreby našich klientov.
Skupina, ktorá mala na základnej a strednej škole diagnostikované poruchy učenia, pozornosti alebo hyperaktivitu a bola integrovaná, v súčasnosti prichádza na vysoké školy. Títo študenti vysokej školy spadajú pod zákonom definovanú skupinu študentov so špecifickými potrebami, spolu so študentmi so psychickými ťažkosťami, ale aj študentmi s pervazívnými vývinovými poruchami, ako je napr. autizmus, veľmi často mávajú problémy so sústredením, zvládaním stresu, relaxáciou atď.
Z našej skúsenosti mávajú veľmi podobné problémy aj študenti s telesným postihnutím. Študenti so špecifickými potrebami musia na zvládnutie vysokoškolského štúdia vynaložiť často viac úsilia ako študenti bez špecifických potrieb. V súlade so zákonom počítajúcim s prístupom, ktorý zamedzí znižovaniu nárokov na študijný výkon študentov so špecifickými potrebami, môžeme iným vysokým školám ponúknuť viaceré možnosti podpory. U študentov, ktorých zdravotný stav je väčšinou nemenný a trvalý, môžu vysoké školy využívať účinný spôsob podpory pri problémoch s pozornosťou, pri hyperaktivite, kontrole impulzov, pri úzkostných poruchách, pri zvládaní stresu, nespavosti, na zlepšenie sústredenia a efektívnej relaxácie. Vysoké školy budú poznať výstupy z poskytovaného poradenstva za použitia podporného nástroja – biofeedbacku a neurofeedbacku a na základe výsledkov výskumu sa môžu prikloniť k zavedeniu tohto spôsobu pomoci aj pre svojich študentov. To isté platí o návrhu minimálnych kompenzačných nástrojov vysokej školy pre študentov so špecifickými potrebami, na základe výsledkov výskumu a overenia v praxi sa môžu ďalšie vysoké školy prikloniť k zabezpečeniu týchto kompenzačných nástrojov.
Projekt sa nezaoberá vysokou školou ako celkom a relevantnými aktivitami študentov. Nie sú jasné predstavy o odstraňovaní bariér. Ponúkajú sa overené metodiky pre využitie na iných VŠ, ale bez spolupráce s relevantnými partnermi v SR.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
11

Konkrétnym výsledkom zmapovania bariér pre študentov so špecifickými potrebami na Katolíckej univerzite a analýzy týchto bariér bude akčný plán na odstraňovanie bariér na Katolíckej univerzite, ktorý v súčasnosti absentuje. Pracovný tím Poradenského centra bude pracovať na odstraňovaní bariér s ďalšími súčasťami Katolíckej univerzity v Ružomberku. Aj dlhodobý zámer Katolíckej univerzity v Ružomberku ráta s podporou prístupu k vysokoškolskému vzdelávaniu pre osoby so špecifickými potrebami. Ukazovateľom využiteľnosti projektu bude aj možnosť aplikovania výstupov projektu nielen pre riešiteľskú vysokú školu, ale aj pre iné vysoké školy. Tento želaný stav sa môže overiť zistením, či na základe vypracovanej metodiky aj iné vysoké školy budú môcť postupovať v aplikácii opatrení podpory študentov so špecifickými potrebami. Ukazovateľom transferu informácií medzi vysokými školami bude záujem zo strany vysokých škôl o pripravovanú metodiku, ktorá popisuje spôsob odstránenia bariér. Ďalším ukazovateľom transferu bude záujem vysokých škôl o konferenciu so zameraním na existujúce bariéry v štúdiu študentov so špecifickými potrebami na vysokých školách, na ktorej sa budú hľadať možné riešenia ťažšie odstrániteľných bariér.
Predkladané ciele čiastočne zodpovedajú súčasnému stavu, ktorý je charakterizovaný ako vzorový pre ostatné školy. Nepopisuje však konkrétne nedostatky v úrovni prístupu k vzdelávaniu na KU a nevenuje sa konkrétnym formám podpory študentov z hľadiska podporných/asistenčných technológií.

Projekt sa až príliš orientuje na výskum a zavedenie rehabilitačnej metódy biofeedbacku, využívajúcej EEG záznamy a stimuláciu nervovej sústavy. Jedným z hlavných cieľov je zavedenie tejto metódy do ostatných VŠ. Rozpočet sleduje najmä doplniť rehabilitačnú/relaxačnú technológiu zo sféry fyzioterapie, nie asistenčnú (podpornú) technológiu pre podporu vzdelávacích aktivít. Takúto aktivitu považujem za neprimeranú pre tento druh rozvojových projektov na podporu štúdia študentov so ŠP. Cieľom je aj vypracovanie monografie, čo sa taktiež míňa cieľov rozvojového projektu. Z týchto dôvodov považujem projekt za nekonzistentný.
V súlade so zámerom výzvy na rozvojové projekty, považujem za konzistentnú časť, ktorá sa venuje podpore študentov so ŠP z hľadiska organizácie štúdia a podporných/asistenčných technológií.

Rozpočet je potrebné upraviť v súlade s nevyhnutnou úpravou cieľov v dôsledku vylúčenia výskumu pre využívanie fyzioterapeutickej metódy.

Kritérium 5 – Ciele projektu
9

Za prijateľné pre tento rozvojový projekt považujem nasledovné ciele:
Cieľom je kriticky zhodnotiť existujúce bariéry pre študentov so špecifickými potrebami študujúcich na Katolíckej univerzite. Oceniť chceme fungujúce postupy a pri menej efektívnych postupoch, resp. pri tých, ktoré na KU absentujú, navrhnúť možné riešenia na ich odstránenie. Získané informácie nevyužiť len na rozvoj KU v podpore študentov so špecifickými potrebami, ale oboznámiť aj iné vysoké školy s príkladmi dobrej praxe. Zámerom projektu je uľahčenie transferu poznatkov v oblasti podpory študentov so špecifickými potrebami, ktoré ostatné univerzity môžu iba adaptovať a aplikovať – poučia sa z chýb a využijú vhodne zvolené postupy, ktoré praktizuje Poradenské centrum KU.
Ďalším cieľom je definovať, ktoré kompenzačné nástroje sú nevyhnutne potrebné, aby ich vysoká škola študentom so špecifickými potrebami zabezpečila a zároveň, aby neboli využívané len na osobnú potrebu jednotlivca, ale aby plnili účel všeobecnej prístupnosti pre študentov s podobnou špecifickom potrebou.
Výsledkom by mal byť návrh týkajúci sa nevyhnutných kompenzačných pomôcok - Minimálne kompenzačné nástroje vysokej školy pre študentov so špecifickými potrebami.
Overovanie nevyhnutnosti kompenzačných nástrojov bude prebiehať za kooperácie so samotnými študentmi so špecifickými potrebami, na ktorých sa aktivity projektu sústreďujú. Ukazovateľmi budú najmä:
• Štandardizovaný postup v poskytovaní podporných služieb študentom so špecifickými potrebami vďaka výslednému metodickému manuálu pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami.
• Zvýšenie počtu podporných služieb, každý študent so špecifickými potrebami využije viac z ponúkaných aktivít ako v minulosti.
• Zníženie počtu opustenia štúdia pre „neakademické“ dôvody.
• Vyhodnotenie stavu pomocou psychologických dotazníkov, testov a pološtruktúrovaného interview na začiatku štúdia a na konci štúdia,
• Výstupy z fokusovej skupiny zloženej zo študentov so špecifickými potrebami. Merateľnosť výstupov pri podpore študentov so špecifickými potrebami, konkrétne pri sprístupnení informácií študentom s poruchami zraku bude vychádzať z porovnania predchádzajúceho stavu a stavu po aplikácii projektových aktivít.

Kritérium 6 - Skúsenosti zodpovednej osoby
10.00

Zodpovedný riešiteľ doc. Róbert Lapko, Th.D. PhD. Ako prorektor pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu pôsobí tri roky a okrem oblasti zahraničných vzťahov a mobilít zodpovedá aj za oblasť výchovy (formácie), konkrétne za činnosť univerzity v oblasti vytvárania optimálnych podmienok pre štúdium, voľný čas a šport študentov; starostlivosť o znevýhodnených študentov; kariérové poradenstvo; rozvoj spoločenského, kultúrneho a duchovného života v študentských domovoch; formáciu študentov, pedagógov a zamestnancov v spolupráci s Univerzitným pastoračným centrom (UPC). Je pôvodcom myšlienky Poradenského centra Katolíckej univerzity, ktoré poskytuje študentom a absolventom Katolíckej univerzity komplexné poradenstvo a pomoc v rôznych životných situáciách. Má bohaté zahraničné skúsenosti, založil Podporné centrum na KU, ktoré má integrovanú funkciu.

Total points
47.00
Overall comment
Podľa vyjadrenia zodpovedného riešiteľa je možné očakávať významné prínosy, najmä v metodike Poradenského centra KU, vypracovaní akčného plánu odstraňovania bariér a jeho udržateľnosti, vzhľadom na financovanie mzdových nákladov univerzitou. Hlavné tézy zodpovedného riešiteľa: Aktivity vykonané v rámci projektu, ktoré sa stretnú s úspechom u študentov so špecifickými potrebami, budeme aj po skončení projektu praktizovať v Poradenskom centre KU. U študentov so špecifickými potrebami budeme podporovať najmä využívanie biofeedbackových metód a kompenzačných nástrojov. Pri odstraňovaní bariér na Katolíckej univerzite budeme postupovať podľa akčného plánu, ktorý nám umožnia vytvoriť aktivity projektu. Pokračovať v nadväzných aktivitách považujeme za zaväzujúce, pretože projekt nám pomôže pri identifikovaní bariér pre študentov so špecifickými potrebami a pri vytvorení akčného plánu, na základe ktorého môžeme bariéry pre študentov so špecifickými potrebami odstrániť. Vypracovanie plánu bez jeho naplnenia by nemalo zmysel, a prinieslo by sklamanie nielen jeho tvorcom, ale aj poskytovateľovi dotácie. Poradenské centrum KU navyše chce byť pracoviskom, ktoré má ambíciu poskytovať iným vysokým školám príklady dobrej praxe, aj z toho dôvodu budeme pokračovať v týchto nadväzných aktivitách: • Na základe zistených skutočností z výsledkov výskumov vytvárať potrebné podmienky pre študentov so špecifickými potrebami v súlade so zákonnými ustanoveniami a v súlade s hodnotami a poslaním univerzity. • Eliminovať zistené bariéry v oblasti rovnocenného prístupu k vysokoškolskému vzdelaniu. • Prispôsobovať systém podpory individuálnym potrebám klientov. Udržateľnosť riešenia podporuje aj skutočnosť, že mzdové náklady na zabezpečenie podpory pre študentov so špecifickými potrebami budú aj v čase riešenia projektu, aj po jeho ukončení financované Katolíckou univerzitou v Ružomberku. Na podpore študentov so špecifickými potrebami sa bude podieľať naďalej riešiteľský kolektív. Životnosť technológií, ktoré bude riešiteľský kolektív využívať, je predpokladaná na dlhšie obdobie ako obdobie riešenia projektu. Aj metodika už bude nastavená, jej prispôsobovanie bude potrebné len s ohľadom na individualitu klienta a možné legislatívne zmeny. Hodnotiteľ projektu neodporúča akceptovať využívanie biofeedbackových metód v rámci navrhovaného výskumu v tomto rozvojovom projekte, v súvislosti s tým upraviť aj rozpočet.
Draft amending budget
Rozpočet obmedziť na asistenčné pomôcky, vyradiť položky na zakúpenie technológie biofeedbackovej metódy.
Recommendation
to be financed on condition

Comment - the conditions under which I recommend financing

Financovať s podmienkou, že výskum na využívanie biofeedbackových metód a s tým súvisiaci nákup technológie v rámci navrhovaného rozvojovového projektu bude vylúčený z cieľov, v súvislosti s tým upraviť aj rozpočet.

Filter

Filter