Zvýšenie kvality kľúčových kompetencií absolventov internacionalizáciou vzdelávania na báze spoločných študijných programov

Basic informations

Thematic area: 5. Podpora vytvárania spoločných študijných programov

Project name: Zvýšenie kvality kľúčových kompetencií absolventov internacionalizáciou vzdelávania na báze spoločných študijných programov

University: Žilinská univerzita v Žiline

Condition of project: Ukončený

Average number of receives points: 77,5

Request for grant (€): 20 081,00

Total project budget - including cofinancing (€): 25 137,00

Project ranking of the total number of projects in the given topic: 2/5

Financial grant of MŠVVandŠ SR

University Item Description Amount
ŽU 610 3 000 €
ŽU 620 1 056 €
ŽU 630 16 025 €
Together 20 081,00

Target state

Cieľom tohto projektu je pripraviť legislatívny a technický rámec pre poskytovanie spoločných študijných programov medzi Elektrotechnickou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline a Lappeenranta University of Technology v inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia. Realizácia projektu bude mať priamy dopad na skvalitnenie vzdelávania, jeho internacionalizáciu a vyššiu konkurencieschopnosť absolventov na národnej aj medzinárodnej úrovni trhu práce. Pripravený spoločný program umožní vzdelať a vychovať absolventa, ktorý bude mať komplexnejšie vedomosti v danom odbore, bude jazykovo pripravený na komunikáciu v anglickom jazyku slovom aj písmom ako je to v súčasnosti uvádzané v požiadavkách renomovaných firiem pri prijímaní absolventov do zamestnania.

Študenti budú môcť počas štúdia, či už inžinierskeho alebo doktorandského, využiť všetky možnosti kvalitného a komplexného vzdelania, ktoré ponúka jedna a aj druhá univerzita resp. fakulta. Spoločný program a možnosť získať dvojitý diplom predpokladá vyššiu atraktivitu štúdia pre študentov v technicky orientovaných študijných programoch a ich lepšie uplatnenie na trhu práce.

Prehĺbenie súčasnej spolupráce a jej rozšírenie v podobe poskytovania spoločných študijných programov preto prinesie vysokú pridanú hodnotu nielen pre študentov ale aj pre pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

Evaluation 1

Kritérium 1 – Partnerstvo
26

Dlhodobá spolupráca s fínskou univerzitou, iniciatíva na spoločný program vyšla z fínskej strany, čo je svojím spôsobom možné považovať za prejav dôvery a ocenenie kvality slovenského partnera. Medzi partnermi zatiaľ prebieha spolupráca vo forme spoločnej publikačnej činnosti, výmeny študentov, pracovníkov, oponentúry dizertačných prác. Projekt vlastne túto spoluprácu chce posunúť na vyššiu úroveň, a to na inžinierskom, ale aj doktorandskom stupni. Žiadalo by sa však v tomto prípade trocha konkretizovať doterajšiu spoluprácu (napríklad podporiť tvrdenia štatistickými ukazovateľmi).

Kritérium 2 – Konzistencia aktivít projektu
26

Projekt je skôr istou "štúdiou uskutočniteľnosti", teda presondovania konkrétnych možností na strane inštitúcií, nájdenia spoločných prienikov pri poskytovaní študijných programov, a zistenia legálnych/legislatívnych možností, ako postupovať pri spoločných programoch. Keďže fakulta v tejto oblasti doteraz nemá skúsenosti, možno takýto "opatrný" prístup hodnotiť pozitívne. Plánovaný rozvoj študijných možností o spoločné študijné programy je v intenciách dlhodobého zámeru VŠ. Cieľu projektu zodpovedá v princípe aj nastavenie rozpočtu (aj keď v rozpočte možno urobiť isté úpravy - komentár nižšie). Predkladateľ si stanovuje cieľ vypracovať do konca projektu aspoň 1 spoločný študijný program, no v tejto súvislosti sa javí ako nejasná predstava udržateľnosti takéhoto programu (bude záujem o tento program zo strany študentov? ako sa bude financovať - či už na strane VŠ, alebo aj na strane samotných študentov? ako budú financované následné povinné mobility študentov, ale aj výmeny vedecko-pedagogických zamestnancov?).

Kritérium 3 – Relevantnosť cieľov
13

Stanovené sú tri merateľné ukazovatele pre meranie úspešnosti projektu. Bude potrebné sledovať ich dodržanie, pričom by bolo vhodné ich mierne modifikovať:
- požadovať na konci projektu nielen pripravenie spoločného programu, ale prípadne aj predloženie žiadosti o akreditáciu (resp. ak by toto nebolo možné, aspoň konkrétnejšie predstaviť dokumenty, ktoré budú dokazovať, že naozaj bol pripravený spoločný program - napr. informačné listy),
- spresniť, čo je myslené "legislatívnymi podkladmi pre priznanie práv" - je to úprava fakultných/univerzitných študijných predpisov? alebo čo sa tým mysli?

Kritérium 4 – Miera spolufinancovania
8

Miera spolufinancovania sa pohybuje na úrovni cca 20 %, čo je akceptovateľné. Navyše, v časti "Návrh na úpravu rozpočtu" navrhujem znížiť niektoré položky dotácie, ktoré by mohli prejsť pod spolufinancovanie, a teda podiel spolufinancovania by sa ešte zvýšil.

Kritérium 5 – Zodpovedná osoba
5

V časti "Riešiteľský kolektív" je uvedený len prodekan slovenskej fakulty, za zahraničnú VŠ nikto. Napriek tomu počíta návrh rozpočtu s istým riešiteľským tímom - v prípade schválenia bude treba vyšpecifikovať, o koho ide (aspoň funkčne, ak by neboli už zrejmé aj konkrétne mená).

Total points
78.00
Overall comment
Projekt na úrovni "štúdie uskutočniteľnosti", ktorý je možné podporiť a zabezpečiť tak možnosť do budúcna zrealizovať aj konkrétne spoločné programy.
Draft amending budget
Predkladateľ plánuje výdavky v roku 2013 a 2014 - je reálne financovanie projektov už v roku 2013? (výzva to nevylučuje, je ale otázne, či sa to stihne zadministrovať). Navrhujem rozpočet skrátiť v nasledujúcich položkách (resp. ich presunúť ako spolufinancovanie predkladajúcej inštitúcie): - mzdy a poistné v roku 2013 a 2014 - neudeliť, prípadne minimalizovať na istú motivačnú výkonovú odmenu na konci projektu vo výške max. 1500 eur dokopy (príprava a vytváranie študijných programov je hlavnou činnosťou VŠ, na ktorú dostáva inštitucionálne financovanie, vrátane mzdových prostriedkov na zabezpečenie odborných kapacít - išlo by tak o duplicitné financovanie zo zdrojov štátneho rozpočtu) - všeobecné služby (5500 eur) - nie je zrejmá presná kalkulácia, ako bola vyrátaná táto položka, pritom zahŕňa množstvo rôznych aktivít; buď vyšpecifikovať a následne posúdiť relevantnosť a reálnosť výšky, alebo rovno neschváliť. - všeobecný materiál - 1000 eur sa zdá byť pomerne vysoká suma na kancelársky materiál pri projekte ako tento; nie je veľmi zrejmé, na čo bude využitý konkrétne a bolo by to pomerne veľké množstvo; zvážiť zníženie o polovicu.
Recommendation
to be financed on condition

Comment - the conditions under which I recommend financing

Možné financovať, ak sa zohľadnia návrhy na úpravu rozpočtu, doplní sa riešiteľský kolektív a upravia sa merateľné výstupy - všetky navrhované úpravy sú opísané vyššie.

Evaluation 2

Kritérium 1 – Partnerstvo
27

Predchádzajúca spolupráca s Umiversity of Technology Lappeenranta je založená na viacročnej tradícii najmä v oblasti výmeny učiteľov a študentov, ako aj v príprave spoločncných učebných texov, monografii, vedeckých článkov i obhajobami dizertačných prác. Je potvrdená bilaterálnou dohodou.

Kritérium 2 – Konzistencia aktivít projektu
15

V projekte nie je stanovený cieľ vypracovať a pripraviť na realizáciu konkrétny SŠP, avšak pripraviť všeobecný legislatívny a technický rámec pre poskytovanie SŠP medzi EF ŽU a University of Technology Lapeenranta vo Fínsku, čo je len časť zadania výzvy.
EF ŽU poskytuje asi 20 ŠP v bakalárskom, magisterskom a PhD štúdiu, aktivity pripravené v predloženom projekte sú konzistentné len v polovici celej prípravy SŠP , nakoľko len v záverečnej etape projektu sa predpokladá príprava konkrétneho SŠP (bez uvedenia konkrétneho študijného odboru). Časový rámec projektu sa tak nestihne realizovať, nakoľko obsahová príprava SŠP je rovnako časovo náročná ako jeho legislatívna a administratívna podoba.

Kritérium 3 – Relevantnosť cieľov
15

Cieľ projektu je relevantný len čiastočne, príprava legislatívneho rámca a samotnej dohody o poskytovaní spoločných programov je síce veími významná, avšak je to len jedna súčasť prípravy a realizácie SŠP. Až štvrtá a posledná etapa predpokladá konkrétnuj prípravu obsahového zabezpečenia zatiaľ nedefinovaného SŠP. Nie sú určené časové limity pre jednotlivé etapy prípravy.

Kritérium 4 – Miera spolufinancovania
10

Finančná náročnosťprojektu nie je vysoká (20 081 EUR) a miera spolufinancovania je až do 25%.

Kritérium 5 – Zodpovedná osoba
10

Projekt predpokladá prípravu legislatívneho rámca a samotnejdohody okrem vnútorných personálnych zdrojov aj externú spoluprácu (právnu aj prekladateľskú).

Total points
77.00
Overall comment
Projekt môže významne prispieť k vypracovaniu metodiky prípravy spoločných študijných programov v SR, ale z hľadiska predmetnej výzvy nespĺňa celkom jej zadanie - prirpaviť do konca roku 2014 už realizovateľný spoločný študijný program predložený na akreditáciu. V prípade financovania projektu by bolo potrebné dožiadať EF ŽU o vyjadrenie sa vedenia fakulty, ktorý konkrétny študijný program spolu s partnerom vo Fínsku kompletne prípraví v časovom horizonte do konca roku 2014 tak, aby bol predložený na akreditáciu.
Draft amending budget
V príprade odsúhlasenia projektu sa nepredpokladá úprava rozpočtu.
Recommendation
to be financed on condition

Comment - the conditions under which I recommend financing

Určiť konkrétny spoločný študijný program, ktorý bude pripravený na realizáciu následne po jeho akreditácii v roku 2015.

Filter

Filter