Integrácia videokonferenčného informačného systému pre SEVŠ

Basic informations

Thematic area: 1. Podpora integrácie a ďalšieho rozvoja informačných systémov vysokých škôl

Project name: Integrácia videokonferenčného informačného systému pre SEVŠ

University:

Condition of project: Nefinancovaný

Average number of receives points: 40,0

Request for grant (€): 220 000,00

Total project budget - including cofinancing (€): 454 411,00

Project ranking of the total number of projects in the given topic: 14/16

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Target state

Cieľom projektu je integrácia centrálneho videokonferenčného systému do už existujúcej videokonferenčnej infraštruktúry v Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici a Vzdelávacom a konzultačnom stredisku SEVŠ v Košiciach. Vybudovaním centrálneho videokonferenčného systému študenti získajú možnosť prístupu k prednáškam a študijným materiálom z domova, zo sveta, z akéhokoľvek miesta na svete. Podmienkou je nutnosť internetového pripojenia, štúdium na SEVŠ a jedinečný login s heslom, ktorý dostane každý študent pri zápise. Prístup k prednáškam bude zabezpečený pre študentov pomocou web portálu a jedinečného loginu s heslom. Prístup k prednáškam a študijným materiálom môžu študenti získavať dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je online streaming, kde si môžu pozrieť aktuálne prebiehajúcu prednášku v reálnom čase. Druhý spôsob je on-demand, kde má študent prístup ku ktorejkoľvek prednáške z jeho študijného odboru a predmetu, ktorý si zapísal na daný semester v aktuálnom akademickom roku. Integrácia videokonferenčného informačného systému rapídne uľahčí prístup študentom k informáciám za akýchkoľvek okolností a to aj v prípade choroby, zdravotných ťažkostí, neprítomnosti z dôvodu odcestovania, a pod. Integrácia systému zabezpečí lepšiu komunikáciu a prístup k informáciám vo vzťahu študent – pedagóg, študent – vysoká škola. Zverejňovaním oznamov, informácií, pokynov, harmonogramov, termínov skúšok a to k jednotlivým predmetom osobitne, rozdelených v prehľadných sekciách. Kde pedagóg môže pravidelne aktualizovať a zostaviť celkové presné informácie pre študentov k organizácii celkového priebehu daného predmetu na daný semester. Takto prehľadný systém umožní rýchly a jednoduchý prístup študentov k prednáškam, informáciám a celkovej organizácii semestra. Prístup cez internet a web rozhranie zabezpečí slobodný prístup k informáciám študentom kdekoľvek na svete. Ochrana informácií a prístup k jednotlivým sekciám bude zabezpečený pomocou jedinečného loginu s heslom.

//

//

//

Evaluation 1

Kritérium 1 – integrácia na iné informačné systémy rezortu
2

Projekt sa integráciou s rezortnými IS vôbec nezaoberá a predkladateľ neuvádza súčasný stav v miere integrácie svojich a rezortných IS. Vybudovanie videokonferenčného systému míňa aj druhý aspekt výzvy a to zefektívnenie interných procesov a administratívnej náročnosti pri komplexnej akreditácii.

Kritérium 2 – Spôsob zabezpečenia implementácie
4

Aktivity projektu zabezpečia interní zamestnanci v kooperácii s externou spoločnosťou. S účasťou študentov sa počíta len pri hodnotení výsledného systému.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
3

Projekt má vplyv iba na zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu len pre danú VŠ.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
3

Pozítivom v tomto kritériu je iba súlad s dlhodobým zámerom VŠ. Rozpočet projektu je veľmi veľmi nadsadený. Dosiahnutie cieľového stavu je možné dosiahnuť za cenu, ktorá je až o jeden rán nižšia, ako žiada predkladateľ.

Kritérium 5 – Ciele projektu
6

Jeden cieľ projektu má svoje merateľné ukazovatele hdotiteľné iba predkladateľom.

Kritérium 6 - Harmonogram projektu
5.00

Projekt má svoj harmonogram, ktorý je veľmi ambiciózny - ukončenie do 02/2014.

Kritérium 7 – Skúsenosti zodpovednej osoby
5

Osoba vrcholovej manažérky VŠ dáva predpoklad zvládnutia implementácie projektu.

Total points
28.00
Overall comment
Projekt podľa môjho názoru nepatrí do tejto témy.
Draft amending budget
Rozpočet pozostáva z nákupu komerčného softvéru a jeho podpory na 3 roky. Ak predkladateľ trvá na tomto riešení, rozpočet je zrejme neopraviteľný.
Recommendation
nefinancovať

Comment - the conditions under which I recommend financing

Vzhľadom na skutočnosť, že projekt nerieši integráciu univerzitného IS s rezortnými IS a nerieši ani zvýšenie efektívnosti riadiacich procesov univerzity (minimalizovanie administratívnej náročnosti komplexnej akreditácie) neodporúčam financovať tento projekt, ktorý je okrem iného veľmi nákladný.

Evaluation 2

Kritérium 1 – integrácia na iné informačné systémy rezortu
8

Vysoká škola v rámci predloženého projektu sa nezaoberá a nerieši integráciu na centrálne informačné systémy, ale zvyšuje existujúce efektívnosti iných činností vysokej školy. Cieľom je integrácia centrálneho videokonferenčného systému a už existujúcej videokonferenčnej štruktúry v Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici a vo Vzdelanostnom a konzultačnom stredisku SEVŠ v Košiciach. Ide o rozšírenie existujúceho videokonferenčného systému.

Kritérium 2 – Spôsob zabezpečenia implementácie
6

Úloha zamestnancov vysokej školy zodpovedá zameraniu vysokej školy. Projektový zámer je riešený s externým dodávateľom (s externým vývojovým tímom preberajú sa riešenia). Podľa projektu priamo študenti nie sú zapojení do realizácie projektu. Realizácia projektu bude prebiehať za spolupráce IT zamestnancov vysokej školy a odborných technikov z dodávateľskej firmy.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
9

Projekt je lokálny, zameraný na vysokú školu a jeho prínos by mal znamenať zvýšenie efektívnosti činnosti danej vysokej školy. Projekt má výrazný vplyv na zlepšenie procesov, rozširuje funkcionality existujúceho informačné systému, je obmedzený na konkrétnu školu, ale môže byť príkladom využitia aj pre iné vysoké školy. V tomto prípade rieši situáciu na vlastnej vysokej škole a stredisku v Košiciach. Možnosť využitia projektu pre iné vysoké školy je podmienené zakúpením a prevádzkovaním videokonferečného systému.
Využitie systému pre iné vysoké školy je rôznorodé, čo znamená že každá vysoká škola môže zakúpením a prevádzkovaním videokonferenčného systému minimalizovať finančné náklady na prevádzku školy, napr. znižovaním alebo šetrením finančných prostriedkov na cestovné, ubytovanie, stravu, ale aj čas pedagogických zamestnancov pri cestovaní medzi pobočkami. Prínosom je aj minimalizovanie finančných nákladov študentov, čím sa stáva pre nich vysokoškolské vzdelávanie dostupnejším, ale je to aj dostupnosť informácií pre nich.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
12

Aktivity projektu sú jasne formulované cez prípravu, výber hardvérových zariadení, inštaláciu zariadení, konfiguráciu, testovanie, zaškolenie obsluhy a správcov, až po vyladenie systému a jeho prevádzku. Integrácia uľahčí prístup študentov k informáciám (aj v prípade PN, cesty, a pod.), aj ľahšiu komunikáciu a prístup k informáciám vo vzťahu študent – pedagóg, študent – vysoká škola. Tento prehľadný systém umožní výučbu a jednoduchý prístup študentom k prednáškam, informáciám a celkovej organizácii semestra.
Projektový zámer je odpoveďou na riešenie súčasného stavu a má priamu väzbu na dlhodobý zámer vysokej školy.

Kritérium 5 – Ciele projektu
11

Projekt obsahuje ciele, ktoré nie je možné kvantifikovať, ale je možné vyhodnotiť ako splnené/nesplnené. Cieľom projektu je vybudovanie centrálneho videokonferenčného systému, ktorým študenti získajú možnosť prístupu k prednáškam a študijným materiálom z domova aj zo sveta. Podmienkou je nutnosť internetového pripojenia. Prístup pre študentov je dvojaký: online streaming – pozrieť prednášku v reálnom čase, on demand, kde má študent prístup z jeho študijného odboru. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie videokonferenčnej infraštruktúry v sídle vysokej školy v Skalici a na jej detašovanom pracovisku v Košiciach.

Kritérium 6 - Harmonogram projektu
4.00

Koniec projektu je naplánovaný do februára 2014, jednotlivé aktivity sú v logickom slede, vzájomne na seba nadväzujú. Vzhľadom k tomu, že súčasťou projektového zámeru je aj dodávateľský hardvér a zladenie výberu a dodávky môžu znamenať aj časový posun, je otázkou, či zabezpečenie aktivít na úrovni školy nemôže znamenať, resp. spôsobiť aj predĺženie termínu ukončenia.

Kritérium 7 – Skúsenosti zodpovednej osoby
4

Zodpovedný osoba má v štruktúre vysokej školy dostatočné postavenie na zabezpečenie implementácie projektu, má podporu manažmentu školy a do projektu sú zapojení aj odborníci z IT príslušnej vysokej školy. Zodpovedná osoba má skúsenosti s projektom integrácie videokonferenčných zariadení, ktorý sa realizoval na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici v roku 2012 a bol aj uvedený do prevádzky v novembri 2012.
Vzhľadom k tomu, že súčasný projekt je zameraný na skvalitnenie už existujúceho stavu, nadväzuje na projekt integrácie videokonferenčných zariadení z roku 2012 (aj na rozširovanie videokonferenčných zariadení v roku 2013), predloženým projektom škola napĺňa dlhodobý zámer spojený so zvyšovaním kvality edukačného procesu, prístupnosti informácií a študijných materiálov pre študentov, ako aj zlepšenie a zjednodušenie komunikácie.

Total points
54.00
Overall comment
Projekt nesúvisí priamo s výzvou na integráciu na vybrané centrálne informačné systémy, ale svojím charakterom a cieľom nadväzuje na riešenie a integráciu systému na vlastnej úrovni z predchádzajúcich rokov. Predložený projekt je dlhodobým zámerom školy, ktorý je zameraný na vybudovanie a integráciu centrálneho videokonferenčného systému a už existujúcej videokonferenčnej štruktúry v Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici a vo Vzdelávacom a konzultačnom stredisku SEVŠ v Košiciach. Zvyšuje efektívnosti iných činnosti vysokej školy na integráciu vlastného IS. Dlhodobý zámer vysokej školy znamená zabezpečenie vzdelávania kvalitnými slovenskými a zahraničnými pedagogickými zamestnancami pomocou najmodernejšej výpočtovej a informačnej techniky, zvýšenie povedomia študentov a ich praktických zručností pre lepšie uplatnenie sa v praxi, ale aj na medzinárodnom trhu práce. Integráciou videokonferenčného IS bude uľahčený prístup k študijným materiálom z domova aj zo sveta, zjednoduší sa prístup k informáciám, k študijným materiálom, zlepší sa komunikácia študenta vo väzbe na školu a pedagóga.
Draft amending budget
Z rozpočtu vidieť podiel školy na realizácií projektu (51,6%). Ciele projektu sú odpoveďou na riešenie súčasného stavu. Projekt má priamu väzbu na dlhodobý zámer vysokej školy a aktivity projektu sú jasne popísané a sú predpokladom dosiahnutia cieľového stavu. Rozpočet projektu je zostavený jasne, kalkulácia položiek je dostatočne vysvetlená a je konzistentná s aktivitami projektu. V rozpočte je plánovaných 220 000 eur na dotáciu z MŠVVaŠ SR na nákup hardvérového zariadenia, a to videokonferenčných serverov Polycom. Pri financovaní je potrebné sa zamyslieť nad využiteľnosťou systému pre ostatné vysoké školy, čo znamená ďalšie investície, ale nie možnosť priameho využitia.
Recommendation
nefinancovať

Comment - the conditions under which I recommend financing

Nefinancovať, resp. možnosť čiastočnej dotácie na zníženie nákladov, ak suma vyčlenených finančných prostriedkov na túto výzvu to dovolí.

Evaluation 3

Kritérium 1 – integrácia na iné informačné systémy rezortu
6

Projekt sa nezaoberá integráciou na centrálne informačné systémy ani nie je jasný kontext na zjednodušenie administratívnych procesov z hľadiska akreditácie. V projekte sú náznaky dobudovávania informačného systému vysokej školy, ale primárne v kontexte využívania videokonferenčného systému pri vzdelávaní. Keďže vysoká škola už v súčasnosti používa videokonferenčný systém, nie je jasný ani ďalšia úspora nákladov na činnosť vysokej školy, ktorú by malo zabezpečiť riešenie projektu. Ide skôr o zvýšenie komfortu pre užívateľov/upgrade existujúceho systému.

Kritérium 2 – Spôsob zabezpečenia implementácie
6

Primárne ide o dodávku externým dodávateľom, čo je v súlade so zameraním vysokej školy. Študenti sú zapojení v pozícií používateľov a získavania spätnej väzby. zamestnanci vysokej školy majú byť aktívne zapojení do formulácií požiadaviek na informačný systém.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
2

Projekt má len lokálny vplyv na vysokú školu, ktorá požiadala o dotáciu. Riešenie nie je prenositeľné na inú vysokú školu. Očakávané prínosy nie sú kvantifikované a keďže vysoká škola už implementovala videokonferenčný systém, nie je jasná ani úspora po nasadení novšieho riešenia v porovnaní so súčasným stavom (z pohľadu úspory nákladov).

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
12

Projekt je zameraný na nákup hardwaru, jeho nastavenie a zaškolenie užívateľov. Z tohto pohľadu sú aktivity a rozpočet konzistentný. Harmonogram projektu je relatívne "rýchly, s ohľadom na to, že je potrebné riešiť verejné obstarávanie, a v prvej fáze sa len plánuje identifikácia požiadaviek na nastavenie systému. V rámci aktivity 4 sa uvádzajú aj stavebné úpravy serverovne, v rozpočte tento náklad uvedený nie je.

Kritérium 5 – Ciele projektu
5

Projekt nevyjadruje ciele prostredníctvom konkrétnych merateľných ukazovateľov. Ukazovatele sú vyjadrené len všeobecne ako "Zníženie cestovných a s cestovaním spojených finančných nákladov pre pedagogických pracovníkov". V tomto prípade nie je jasné, v čom nastane úspora voči súčasnému stavu, keď už vysoká škola videokonferečných systém používa, aj keď za iných podmienok.

Kritérium 6 - Harmonogram projektu
2.00

Aktivity sú nadväzujúce, nie je úplne jasné, či je možné administratívne zvládnuť všetky aktivity v navrhnutom čase, už len z dôvodu obstarávania.

Kritérium 7 – Skúsenosti zodpovednej osoby
5

Zodpovedná osoba je v pozícií štatutára, čo vytvára predpoklady na zabezpečenie podmienok na úspešnú implementáciu. V rámci vysokej školy už bol obdobný projekt riešený a ide v podstate o jeho pokračovanie.

Total points
38.00
Overall comment
Projekt sa nezameriava na integráciu s centrálnymi systémami, ani na proces akreditácie.
Draft amending budget
Nenavrhuje sa.
Recommendation
nefinancovať

Comment - the conditions under which I recommend financing

Projekt rieši príliš lokálny aspekt. verejné zdroje sa majú použiť primárne na nákup hardwaru. Malo by ísť o kapitálové výdavky, ktoré neboli predmetom výzvy.

Filter

Filter