IDEB - Identifikujme, determinujme a eliminujme bariéry študentom so špecifickými potrebami na FMK UCM v Trnave

Basic informations

Thematic area: 4. Identifikácia bariér v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu

Project name: IDEB - Identifikujme, determinujme a eliminujme bariéry študentom so špecifickými potrebami na FMK UCM v Trnave

University: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Condition of project: Nefinancovaný

Average number of receives points: 54,0

Request for grant (€): 17 000,00

Total project budget - including cofinancing (€): 26 000,00

Project ranking of the total number of projects in the given topic: 8/8

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Target state

Študenti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú plné právo sa podieľať na formovaní všetkých aspektov spoločnosti na rovnakom základe ako ľudia bez zdravotného postihnutia. Poslaním predkladaného projektu je preto upozorniť na problémy ľudí so zdravotným postihnutím, pochopiť ich, podporiť ich práva a vytvoriť dôstojné podmienky pre žitie. Za týmto účelom riešením projektu: 

C-1 Identifikujeme a determinujeme bariéry na FMK UCM podľa typológie osôb so špecifickými potrebami,osobitne za vzdelávaciu,informačnú,komunikačnú,sociálnu,voľnočasovú a architektonickú oblasť.

C-2 Vypracujeme podrobné akčné plány aktivít na elimináciu zistených bariér podľa typológie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pre vzdelávaciu, informačnú, komunikačnú, sociálnu, voľnočasovú a architektonickú oblasť vrátane časového harmonogramu plnenia a možností ich financovania.

C-3 V spolupráci so Slov.paralympijským výborom,Slov.zväzom telesne postihnutých športovcov,Slov.zväzom telesne postihnutých v Piešťanoch,Slov.zväzom ZP,Úniou slabozrakých a nevidiacich TTK,Poradensko-rehabilit.centrom sluchovo postihnutých TTK,Národným rehabilitačným centrom v Kováčovej a ŠK vozičkárov pri TJ Kúpele Piešťany zrealizujeme workshop s názvom „IDEB – Identifikujme, determinujme a eliminujme bariéry študentov so špecifickými potrebami na slovenských vysokých školách“. Sprievodné aktivity počas workshopu budú spojené s prezentáciou krátkeho dokumentárneho filmu o jednotlivých bariérach študentov v podmienkach FMK UCM a výstavou fotografií.

C-4 V spolupráci s CPŠŠP UCM, pedagógmi i študentmi FMK z Kabinetu marketingu a lobbingu a Kabinetu filmovej tvorby vytvoríme dokument „Sprievodca štúdiom na UCM“ vo forme tlačenej aj zvukovej nahrávky a za pomoci Únie slabozrakých a nevidiacich TTK aj v Braillovom písme.

C-5 Realizujeme podujatie „Road Trip Special“, prezentácia FMK UCM na špeciálnych gymnáziách a SŠ,ako fakulty priateľskej k potrebám študentov so špecif.výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Evaluation 1

Kritérium 1 – Spôsob zabezpečenia implementácie
5

Predkladateľ projektu priznáva nevýhody doterajších jednorázovo zameraných aktivít, vychádzajúcich z akútnych potrieb konkrétnych študentov. Na druhej strane poukazuje na značný potenciál najmä prostredníctvom špecializovaných prierezových pracovísk v podobe existujúcich záujmových kabinetov, kreatívnej a eventovej agentúry Atteliér alebo coworkingového centra Pointt, v ktorom pôsobia aj študenti fakulty.
Projekt je orientovaný na využitie vlastných kapacít školy, predpokladá zapojenie študentov.

Kritérium 2 – Partnerstvo
4

Partnerstvo s organizáciami osôb so zdravotným postihnutím (väčšinou na regionálnej úrovni) sa predpokladá pri organizovaní workshopu. V projekte nie je uvedená ich participácia na mapovaní existujúcich bariér z pohľadu viacerých druhov zdravotného postihnutia.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
8

Projekt je orientovaný na všetky fakulty a inštitút univerzity, nie je z neho zrejmé, či sa bude realizovať aj v ďalších súčastiach školy. Z projektu nie je jasné aké postupy a metódy budú použité pri monitorovaní bariér. Zameranie na vzdelávaciu,informačnú,komunikačnú,sociálnu,voľnočasovú a architektonickú oblasť je veľmi široké. Zosúladenie potrieb osôb so zdravotným postihnutím podľa typológie postihnutia s vyššie uvedenými oblasťami monitorovania je veľmi náročné a ťažko kvalitne realizovateľné počas určeného časového obdobia. Jeho súčasťou je aj spracovanie široko koncipovaného akčného programu. Nie je možné predpokladať, že bude aplikovateľný na ďalších vysokých školách.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
6

Ciele projektu vychádzajú z reálnych potrieb univerzity pre zabezpečenie prístupnosti vzdelania pre osoby so špecifickými potrebami. Časť aktivít projektu je zameraná na dosiahnutie cieľov projektu sú však veľmi široko koncipované. Počítačová gramotnosť osôb so zrakovým postihnutím je už v súčasnosti na vysokej úrovni, takisto je možnosti zaobstarania vhodných kompenzačných pomôcok - počítačov s hlasovými výstupmi, tlač materiálov v brailovom písme nie je preto potrebná.
Aktivita č. 5 - „Road Trip Special“, prezentácia FMK UCM na špeciálnych gymnáziách a SŠ,ako fakulty priateľskej k potrebám študentov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami nedostatočne korešponduje s cieľmi výzvy.

Kritérium 5 – Ciele projektu
6

Jednotlivé aktivity sú obsahovo precízne a detailne spracované, väčšina z nich naväzuje na ciele projektu. Mapovanie bariér však nie je viazané na potrebný know-how a malo by nasledovať až ako druhý krok. Môže sa stať, že mapovanie nebude relevantné, zvlášť keď je zamerané tak široko. Predkladateľ projektu uvádza, že podrobné akčné plány v sociálnej a architektonickej oblasti budú odovzdané vedeniu UCM za účelom ich realizácie, čo však nezabezpečuje ich skutočnú realizáciu Akčné plány vo vzdelávacej, informačnej, komunikačnej a voľnočasovej oblasti budú kontinuálne realizované v podmienkach FMK (teda len na jednej fakulte)

Kritérium 6 - Skúsenosti zodpovednej osoby
4.00

Zodpovedná osoba má skúsenosti z realizácie projektov, spolupracuje s relevantnými organizáciami. Jej postavenie z hľadiska organizačnej štruktúry univerzity nie je také, aby presvedčilo vedenie univerzity o potrebe implementácie Akčného plánu. Svedčí o tom aj informácia uvedená v projekte, ktorá hovorí o tom, že podrobné akčné plány v sociálnej architektonickej oblasti budú odovzdané vedeniu UCM.

Total points
33.00
Overall comment
Projekt je veľmi široko koncipovaný, pričom uniká jeho podstata. Mám obavy, že množstvo aktivít, ktoré sú podrobne rozpísané v projekte bude na úkor kvality vykonanej práce, prípadne ich predkladatelia projektu nestihnú zrealizovať.
Draft amending budget
Z rozpočtu vyhodiť položku na tlač brožúry v brailovom písme, pretože študenti v dnešnej dobe dokážu využívať počítače s hlasovým výstupom vrátane internetových stránok rešpektujúcich podmienky prístupnosti pre osoby so zrakovým postihnutím. Akčný program debarierizácie stačí sprístupniť na webovej stránke školy, nie je potrebné jeho vydanie na CD.
Recommendation
nefinancovať

Comment - the conditions under which I recommend financing

Neodporúčam financovať

Evaluation 2

Kritérium 1 – Spôsob zabezpečenia implementácie
7

Projekt obsahuje tieto aktivity a zapojenie odborníkov i študentov:
C-1 Identifikujeme a determinujeme bariéry na FMK UCM podľa typológie osôb so špecifickými potrebami, osobitne za vzdelávaciu, informačnú, komunikačnú, sociálnu, voľnočasovú a architektonickú oblasť. Príprava, realizácia a vyhodnotenie prieskumu u súčasných študentov so špecifickými potrebami na FMK, ostatných fakultách a inštitúte UCM. Prieskum bude vyhodnotený podľa oblastí – vzdelávacia, informačná, komunikačná, sociálna, voľnočasová a architektonická i v závislosti od typológie osôb so špecifickými potrebami - zrakovo postihnutí a nevidiaci, sluchovo postihnutí, pohybovo postihnutí a študenti s poruchami učenia. Na záver budú identifikované a determinované bariéry.
C-2 Vypracujeme podrobné akčné plány aktivít na elimináciu zistených bariér podľa typológie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pre vzdelávaciu, informačnú, komunikačnú, sociálnu, voľnočasovú a architektonickú oblasť vrátane časového harmonogramu plnenia a možností ich financovania.
C-3 V spolupráci s organizáciam osôb so ZP zrealizujeme workshop s názvom „IDEB – Identifikujme, determinujme a eliminujme bariéry študentov so špecifickými potrebami na slovenských vysokých školách“. Sprievodné aktivity počas workshopu budú spojené s prezentáciou krátkeho dokumentárneho filmu o jednotlivých bariérach študentov v podmienkach FMK UCM a výstavou fotografií.
C-4 V spolupráci s CPŠŠP UCM, pedagógmi i študentmi FMK z Kabinetu marketingu a lobbingu a Kabinetu filmovej tvorby vytvoríme dokument „Sprievodca štúdiom na UCM“ vo forme tlačenej aj zvukovej nahrávky a za pomoci Únie slabozrakých a nevidiacich TTK aj v Braillovom písme.
C-5 Zrealizujeme podujatie „Road Trip Special“, prezentácia FMK UCM na špeciálnych gymnáziách a SŠ,ako fakulty priateľskej k potrebám študentov so špecif.výchovno-vzdelávacími potrebami.
Nie je deklarované zapojenie študentov so ŠP.

Kritérium 2 – Partnerstvo
10

Na projekte, konkrétne čiastkovom cieli C-2 a C-3 bude riešiteľský kolektív spolupracovať so Slovenským paraolympijským výborom, Slovenským zväzom telesne postihnutých športovcov, Slovenským zväzom telesne postihnutých v Piešťanoch, Slovenským zväzom zdravotne postihnutých, Úniou slabozrakých a nevidiacich Trnavského kraja, Poradensko-rehabilitačným centrom sluchovo postihnutých Trnavského kraja, Národným rehabilitačným centrom v Kováčovej, a Športovým klubom vozičkárov pri TJ Kúpele Piešťany (všetky uvedené inštitúcie zaslali akceptačné listy).
V čiastkovom cieli C-4 (tlačená príručka v Braillovom písme) budú spolupracovať s Úniou slabozrakých a nevidiacich Trnavského kraja.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
15

Projekt môže priniesť viaceré masmediálne výstupy použiteľné aj na iných školách.
Dlhodobým zámerom FMK i UCM je zosieťovanie centier podpory študentov so špecifickými potrebami v Slovenskej republike a vytvorenie spoločného klastra, kde budú členmi okrem centier aj výbory, združenia, únie postihnutých, zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva práce, sociálnych vecía rodiny SR a Ministerstva zdravotníctva SR, rehabilitačné centrá, predajcovia špecifických technických prostriedkov, pomôcok a ďalší.
Tento zámer projektu je zrejme nad rámec právomocí a možností UCM a prislúcha Rade ministerstva školstva pre študentov so špecifickými potrebami. Iniciatíva a lobystická aktivita bude pravdepodobne vítaná.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
20

Jeden z dôležitých strategických cieľov súčasného vedenia univerzity je podpora študentov so špeciálnymi potrebami a eliminácia bariér prístupu k vysokoškolskému štúdiu. Dlhodobý zámer univerzity v tejto oblasti odkazuje na ďalšie strategické dokumenty, ktoré upravujú postavenie študentov so zdravotným postihnutím. Organizačná smernica rektora UCM zahŕňa osobitné podmienky o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom, a to v odseku VII. Zníženie, odpustenie alebo odloženie termínu splatnosti školného a poplatkov. Ubytovací poriadok UCM uprednostňuje pri výbere práve študentov so zdravotným postihnutím. Na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len „UCM“), je vytvorená funkcia prorektora pre rozvoj univerzity a sociálne otázky a funkcia koordinátorov pre integráciu zdravotne postihnutých študentov, a to na každej fakulte a inštitúte UCM. Sú prvou kontaktnou osobou pri komunikácii s uchádzačmi so zdravotným postihnutím, resp. ich rodičmi a sú súčasťou personálneho zabezpečenia v procese prijímacieho konania. Úzko spolupracujú s jednotlivými učiteľmi aj v priebehu celého štúdia menovaných študentov. Všetky spomenuté dokumenty sú prístupné na webovom sídle univerzity http://www.ucm.sk/sk/vnutornepredpisy-pre-studentov/
Predkladaný projekt je v súlade s dlhodobým zámerom univerzity a štatútom univerzity.


Rozpočet je vyvážený a adekvátny cieľom.
Celkový rozpočet projektu je 26 000 €, z toho:
- požadované financie: 17 000 €
- finančný podiel fakultných zdrojov: 9 000 €.

Kritérium 5 – Ciele projektu
18

Identifikujme, determinujme a eliminujme bariéry študentov so špecifickými potrebami na slovenských vysokých školách – to je hlavným cieľom riešiteľov z UCM.
Hlavnou formou sú masmediálne výstupy – workshop, dokumentárny film o bariérach na UCM, dokument „Sprievodca štúdiom na UCM“ vo forme tlačenej aj zvukovej nahrávky, či podujatie „Road Trip Special“, určené pre stredné školy.
Za dôležité merateľné ukazovatele považujeme aj mediálnu spoluprácu s TASR, Trnavským hlasom a MTT. Na základe tejto spolupráce budú z výsledkov jednotlivých čiastkových cieľov vydané tlačové správy.

Kritérium 6 - Skúsenosti zodpovednej osoby
10.00

Zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Anna Zaušková, PhD. bola v minulosti koordinátorkou pre študentov so zdravotným postihnutím na DF TU Zvolen, členkou projektových tímov pre zriadenie chránených dielní a chránených pracovísk, ako aj poradensko-podporného centra v NRC Kováčová. Jej skúsenosti v problematike sú mnohoročné a osobitne hodnotné vzhľadom na jej osobné skúsenosti ako občanka ŤZP, členka Slovenského zväzu telesne postihnutých a Slovenského zväzu zdravotne postihnutých. Má skúsenosti s projektovým manažérstvom.

Total points
80.00
Overall comment
Projekt vykazuje znaky skúseného riešiteľského tímu vzhľadom na komplexné ponímanie problematiky. Ciele však nie sú nasmerované do všetkých súčastí univerzity a aktivít študentov so ŠP. Za pozitívne považujem udržateľnosť výstupov projektu ako ju popisujú riešitelia: Na jednotlivé aktivity vykonané v rámci riešenia predkladaného projektu bude po jeho ukončení nadväzovať implementácia prezentovaných akčných plánov do každodennej praxe so zreteľom na zabezpečenie trvalo udržateľnej podpory študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v priestoroch FMK UCM v Trnave. Vedenie fakulty v spolupráci s univerzitou vytvorí podmienky pre realizáciu definovaných zámerov, akčných plánov, plnenie konkrétnych časových harmonogramov a možnosti ich financovania. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave bude v ďalších rokoch realizovať i obdobné projekty pre rovnakú cieľovú skupinu a to najmä: • konferencie, semináre, workshopy, • výstavy fotografií a diel študentov so špecifickými potrebami, • Road Trip Special - návštevy v špeciálnych gymnáziách a stredných odborných školách, • benefičné akcie – športové podujatia, podpora študentov fakulty so špecifickými potrebami FMK detí so špecifickými potrebami zo Základnej školy v Trnave, • prednášky úspešných členov paralympijského výboru, zväzov a únií zdravotne postihnutých, atď.
Draft amending budget
Celkový rozpočet projektu je 26 000 €, z toho: - požadované financie: 17 000 € - finančný podiel fakultných zdrojov: 9 000 €. Odporúčam financovať v plnej miere.
Recommendation
finance

Comment - the conditions under which I recommend financing

Financovať bez podmienok.

Evaluation 3

Kritérium 1 – Spôsob zabezpečenia implementácie
8

Projekt budú riešiť primárne študenti vysokej školy pod supervíziou vysokoškolských učiteľov. Nie je jasné zapojenie študentov so špecifickými potrebami priamo do projektu, predpokladá sa akýsi ich nábor v súvislosti s workshopom, ktorý má byť otvorený aj pre študentov iných vysokých škôl. Nie je tak jasná väzba na riešenie problémov vysokej školy, žiadateľa.

Kritérium 2 – Partnerstvo
5

V projekte sa uvažuje s účasťou viacerých partnerov z relevantných organizácií, ale s opisu aktivít nie je jasné ich zapojenie do aktivít, ktoré majú priamy vzťah k vysokej škole, ich zapojenie sa javí skôr vo všeobecnej rovine, v rámci popularizácie témy, či diskusii o všeobecných princípoch, kde nie je jasný prínos k predchádzajúcej identifikácií bariér priamo na vysokej škole.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
12

Rozsah projektu nie je jasne vymedzený. V niektorých častiach projektu (cieľový stav) sa uvádza len jedna fakulta, v inej časti sa uvažuje nad všetkými fakultami a inštitútom, celkovo je projekt z tohto pohľadu nejasný. Projekt si dáva za cieľ komunikáciu tejto témy aj voči širokej verejnosti, to však nie je cieľom výzvy.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
10

Projekt obsahuje viaceré aktivity, ktoré otvárajú túto tému v rámci širokej verejnosti, (workshop, film, tlač fotiek), ale akým spôsobom bude vypracovaný akčný plán na odstraňovanie bariér, či akých bariér sa projekt bude týkať, v akom kontexte je nejasné. Rovnako nie je jasná väzba na dlhodobý zámer vysokej školy.

Kritérium 5 – Ciele projektu
7

Projekt obsahuje projekty vo forme CD, zmysluplný je ukazovateľ existencie akčného plánu, ale z aktivít projektu nie je jasné, čo bude jeho predmetom. Podľa všetkého sa zameria len na spracovanie reakcií na dotazníkové zisťovanie, pričom existujú aj iné špecifické nástroje, ktoré je možné v spolupráci s vhodnými partnermi pri identifikácií bariér a možností ich odstránenia využiť.

Kritérium 6 - Skúsenosti zodpovednej osoby
7.00

Postavenie zodpovednej osoby nezaručuje ďalšie kroky. Výstupy projektu - akčné plány budú len predložené vedeniu vysokej školy. Vedenie vysokej školy by malo byť priamo zapojené do riešenia tejto problematiky, resp. v projekte by mala byť vyjadrená jasná podpora. Zodpovedná osoba uvádza viaceré skúsenosti a vlastnosti, ktoré sú predpokladom na zvládnutie projektu.

Total points
49.00
Overall comment
Projekt je zaujímavý z hľadiska komunikácie témy, ale nie je úplne jasný jeho prínos pre vysokú školu z hľadiska identifikácie bariér a nastavenie konkrétnych krokov, ktoré sú potrebné na ich odstránenie.
Draft amending budget
Vypustiť viaceré položky, ktoré nemajú vplyv na tvorbu akčného plánu - tlač fotografií, dokumentárny film, prezentácia voči stredným školám a pod.
Recommendation
to be financed on condition

Comment - the conditions under which I recommend financing

presunu viacerých položiek do spoluúčasťi vysokej školy, tých, ktoré nie sú priamo relevantné pre vytvorenie akčných plánov, s možnosťou navýšenia položiek za prácu nadčas.

Filter

Filter