Rozvoj a úprava Akademického informačného systému Abakus v súvislosti so zmenami a integráciou v centrálnych informačných systémoch a s rezortným informačným systémom

Basic informations

Thematic area: 1. Podpora integrácie a ďalšieho rozvoja informačných systémov vysokých škôl

Project name: Rozvoj a úprava Akademického informačného systému Abakus v súvislosti so zmenami a integráciou v centrálnych informačných systémoch a s rezortným informačným systémom

University: Katolícka univerzita v Ružomberku

Condition of project: Nefinancovaný

Average number of receives points: 60,5

Request for grant (€): 30 000,00

Total project budget - including cofinancing (€): 30 000,00

Project ranking of the total number of projects in the given topic: 10/16

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Target state

Akademický informačný systém Abakus bude poskytovať nástroje pre automatizovanú komunikáciu s registrami rezorného informačného systému a s portálom VŠ. Doplnia sa rozhrania pre komunikáciu z CRŠ, integrácia z centrálnou elektronickou prihláškou, integrácia rozrania na rezortný informačný systém, rozrhanie pre CREPČ, rozhranie pre CRZP.

Evaluation 1

Kritérium 1 – integrácia na iné informačné systémy rezortu
16

Projekt rieši integráciu unikátneho univerzitného systému predkladateľa s rezortnými informačnými systémami CRŠ, CRZP, CREPČ a centrálnou elektronickou prihláškou Portálu VŠ. Z opisu súčasného stavu nie je zrejmý dosiahnutý doterajší stupeň integrácie a úroveň automatizácie jednotlivých procesov výmeny dát s rezortnými IS.

Kritérium 2 – Spôsob zabezpečenia implementácie
7

Analýzu, vytvorenie, testovanie a implementáciu integračných rozhraní bude univerzita realizovať vlastnými silami - vývojovým tímom AIS Abakus bez zapojenia pedagógov alebo študentov, ktorých zapojenie do aktivít by malo byť aspoň vo fáze testovania a akceptácie jednotlivých rozhraní.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
10

Vplyv projektu je lokálny vzhľadom na jedinečnosť AIS Abakus, čo znamená, že jeho výstupy (možno s výnimkou analýzy integračných rozhraní) nie je možné využiť na inej univerzite. Projekt však má významnú dôležitosť pre univerzitu z pohľadu zvýšenia efektivity práce zamestnancov pri výmene dát s rezortnými informačnými systémami.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
12

Riešiteľ projektu potvrdzuje priamu väzbu projektu na dlhodobý zámer VŠ. Ciele projektu nadväzujú na dosiahnutú súčasnú úroveň v oblasti rozvoja a integrácie univerzitného IS a je vysoký predpoklad ich naplnenia. Rozpočet projektu je zostavený veľmi stroho. Je v ňom iba položka odmien pre členov vývojového tímu (má nesprávny typ finančnej položky), pričom chýba položka odvodov. Z komentára k rozpočtu nie je zrejmý výpočet požadovanej výslednej sumy. Vzhľadom na túto skutočnosť hodnotím splnenie kritéria v bodovom rozmedzí 11-15 bodov.

Kritérium 5 – Ciele projektu
10

Ciele projektu sú zrozumiteľné. Opis aktivít má len veľmi nejasne naznačenú väzbu na definované ciele. To isté platí aj o merateľných ukazovateľoch - nevykazujú väzbu na ciele projektu. Výsledky projektu bude možné vyhodnotiť kritériom "splnené/nesplnené".

Kritérium 6 - Harmonogram projektu
5.00

Harmonogram projektu je uvedený s ohľadom na logický sled aktivít, pričom rešpektuje výzvou stanovený termín 31.12.2014, v ktorom končia tri z piatich aktivít.

Kritérium 7 – Skúsenosti zodpovednej osoby
0

Zodpovedný riešiteľ je samostatným programátorom, ktorý iste veľmi dobre zvládne organizovanie analýzy a programovania integračných rozhraní. Niie je manažérom, ktorého projekt potrebuje pre riadenie testovania, implementácie a pilotnej prevádzky integračných rozhraní v prostredí celej univerzity.

Total points
60.00
Overall comment
Zameranie projektu je v súlade s programovou témou č.1 výzvy MŠVVaŠ SR a pokrýva odporúčaný rozsah integrácie univerzitného systému na centrálne informačné systémy. Všetky aktivity budú realizované výlučne programátorským tímom, ktorý vytvoril a realizuje podporu AIS Abakus. Riešiteľský tím neuvažuje so zapojením pedagógov ani študentov univerzity, čo predstavuje určité riziko pri akceptovaní integračných rozhraní. Vytvorené integračné rozhrania určite zefektívnia procesy elektronickej komunikácie s centrálnymi IS na danej univerzite, ale z dôvodu unikátnosti AIS Abakus nebudú využiteľné na inej univerzite. Vzhľadom na skutočnosť, že integračné rozhrania je potrebné realizovať s každým akademickým univerzitným systémom, považujem za potrebné ho finančne podporiť.
Draft amending budget
1. Analýza, programovanie: 5 zamestnancov x 20 €/ hod. x 18 hod./mesiac x 15 mesiacov = 27 000 € 2. Zabezpečenie testovania: 1 osoba x 10 €/hod./mesiac x 16 hod./mesiac x 15 mesiacov = 2 400 € Spolu na odmeny pre 6 zamestnancov: 29 400 € vrátane odvodov.
Recommendation
finance

Comment - the conditions under which I recommend financing

Pred schválením finančného príspevku odporúčam prekonzultovať s univerzitou presné členenie rozpočtu na položky ekonomickej klasifikácie, aby nevznikli problémy pri čerpaní rozpočtu.

Evaluation 2

Kritérium 1 – integrácia na iné informačné systémy rezortu
18

Vysoká škola využíva vlastný akademický informačný systém a má záujem o jeho integráciu s viacerými centrálnymi systémami v rezorte školstva (CRŠ, CRZP, CREPČ, centrálny register prihlášok na štúdium atď). Z popisu nie je jasný aktuálny stav prepojenia a exportov z ich AIS.

Kritérium 2 – Spôsob zabezpečenia implementácie
9

Integračné rozhrania plánuje vysoká škola zabezpečiť výhradne vlastnými zamestnancami (programátori, analytik, tester) bez zapojenia študentov a pedagógov.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
5

Vplyv projektu je lokálny len na podávajúcu vysokú školu a výsledok projektu nie je možné použiť na inej vysokej škole. Dôležitosť projektu spočíva v znižovaní nákladov na administratívu a časovú náročnosť operácií potrebných na zhromaždenie podkladov a dát pre centrálne informačné systémy.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
12

Aktivity a rozpočet sú v projekte popísané veľmi jednoducho iba s finančnými odmenami pre vývojarov. Aj napriek tomu považujem predpoklad naplnenia cieľov za vysoký.

Kritérium 5 – Ciele projektu
10

Cieľovým stavom bude poskytovať nástroje pre automatizovanú komunikáciu s rôznymi registrami rezortného informačného systému. Jednotlivé aktivity nemajú merateľné ciele a za ukazovateľ považujem zrýchlenie a zefektívnenie práce zamestnancov poverených komunikáciou s centrálnymi registrami. Jednotlivé ciele je možné vyhodnotiť ako splnené/nesplnené.

Kritérium 6 - Harmonogram projektu
5.00

Jednotlivé aktivity sú v logickom slede, vzájomne na seba nadväzujú a je na ne vytvorený dostatočný čas. Niektoré aktivity by mali skončiť omnoho skôr ako naplánovaný termín 31.12.2014.

Kritérium 7 – Skúsenosti zodpovednej osoby
2

Zodpovedná osoba nemá dostatok skúseností s riadením projektov a jej pracovné zaradenie programátora je nepostačujúce. Pri projekte treba riadiť celý proces, hlavne keď plánujú integráciu s väčším množstvom informačných systémov počas jedného roka.

Total points
61.00
Overall comment
Vysoká škola využíva vlastný akademický informačný systém a cieľovým stavom projektu bude poskytovať nástroje pre automatizovanú komunikáciu s rôznymi centrálnymi registrami rezortu. Bohužiaľ výsledok projektu nebude možné poskytnúť iným vysokým školám pre jedinečnosť ich AIS, ale nakoľko MŠVVaŠ SR by malo podporiť realizáciu integračných rozhraní, navrhujem tento projekt realizovať, keďže ide o väčší počet integrácii za jeden rok a budú realizované zamestnancami školy.
Draft amending budget
Prepočítať rozpočet aj s nákladmi na odvody.
Recommendation
finance

Comment - the conditions under which I recommend financing

Odporúčam financovať.

Filter

Filter