Rozvoj IT systémov na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Basic informations

Thematic area: 1. Podpora integrácie a ďalšieho rozvoja informačných systémov vysokých škôl

Project name: Rozvoj IT systémov na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

University: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Condition of project: Nefinancovaný

Average number of receives points: 61,5

Request for grant (€): 221 960,05

Total project budget - including cofinancing (€): 221 960,05

Project ranking of the total number of projects in the given topic: 9/16

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Target state

Cieľom aktivít projektu je rozšíriť možnosti existujúcich informačných  systémov, prepojiť jednotlivé informačné  systémy navzájom a zabezpečiť tak plné využívanie ich možností. Zdokonalí sa práca v jednotlivých systémoch, uľahčí sa prístup k informáciám pre zamestnancov, študentov i odbornú verejnosť. Študenti, akademickí pracovníci a vedecko-výskumní pracovníci budú mať prístup do počítačovej siete inej inštitúcie prostredníctvom jedného prihlasovacieho mena a hesla, ktoré bežne využívajú vo svojej domácej inštitúcii. Implementuje sa plná integrácia v rámci centralizovanej prihlášky, čiže záujemca o štúdium, resp. študent získa všetky relevantné podklady k začatiu štúdia, resp. k samotnému štúdiu. Výmena údajov pre registre portálu vysokých škôl bude prebiehať automatizovane. Spracovanie dát pre CRZP nebude prebiehať len prostredníctvom systému AIS - hlavnou výhodou tohto riešenia je, že bude v správe samotnej univerzity. Systém SOFIA bude integrovaný na ďalšie aplikácie využívané na TnUAD, čo pomôže väčšej integrácii a spusteniu digitalizácie v ekonomickej oblasti. Všetky tieto kroky povedú k väčšej elektronizácii dokumentov, k automatizácii vybraných procesov a v konečnom dôsledku sa odbúra nadmerná záťaž zamestnancov. Využívaním daných systémov sa poskytne rozšírenejší, komplexnejší, ľahší a kvalitnejší prístup k informáciám pre zamestnancov, študentov i odbornú verejnosť.

Evaluation 1

Kritérium 1 – integrácia na iné informačné systémy rezortu
16

Predkladateľ na základe opísaného súčasného stavu chce v rámci 4 aktivít riešiť interáciu svojho akademického sytému AiS2 s centrálnymi IS (centralizovaná elektronická prihláška, CRŠ2, CRZP a SAP-SOFIA) a v rámci jednej aktivity akceptáciu používateľov univerzity v systéme EDUROAM. Z opisu súčasného stavu a plánovaných aktivít nie je zrejmé, čo je cieľom aktivity č.2 s názvom "Integrácia s ďalšími knižničnými systémami".

Kritérium 2 – Spôsob zabezpečenia implementácie
4

Predkladateľ deklaruje, že realizácia aktivít projektu bude zabezpečená využitím v vlastných kapacít (zamestnancov a študentov) a tiež službami dodávateľov univerzitných IS (AiS2, DAWINCI, SAP-SOFIA) a tiež združenia SANET pri aktivite EDUROAM. Predpokladaný rozsah prác interných zamestnancov a študentov v osobohodinách je vo všetkých aktivitách neúmerne vysoký.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
8

Prepojenie univerzitných IS s rezortnými IS prostredníctvom vytvorených integračných rozhraní je dôležitým prínosom pre univerzity najmä zefektívnením viacerých procesov. Integračné rozhrania medzi AiS2 a rezortnými IS plánuje v svojom projekte realizovať tvorca AiS2, ktorý deklaruje, že vytvorená Integračná platforma (IP) bude dostupná všetkým partnerským univerzitám. Z tohto pohľadu je riešenie aktivít č.3 až 6 predkladateľom duplicitné.
Integrácia AiS2 so SAP-SOFIA v oblasti sledovania ekonomických údajov jednotlivých študentov môže byť využiteľná na iných univerzitách. Merateľné ukazovatele sú nekonkrétne.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
10

V uvevedých pasážach z dlhodobého zámeru univerzity chýba zmienka o vytváraní integračných rozhraní s rezportnými IS, čo znižuje mieru konzistentnosti väčšiny cieľov projektu s dlhodobý zámerom univerzity. Rozpočet projektu je veľmi nadhodnotený. Vyskutujú sa v ňom položky, ktoré nie sú nevyhnutné k dosiahnutiu cieľov.

Kritérium 5 – Ciele projektu
12

Ciele projektu majú uvedené ukazovatele o naplnení, ktoré vykazujú nízku mieru merateľnosti. Projekt má 5 pomerne náročných aktivít, ktorých úplné naplnenie v stanovenom období je odvážny zámer.

Kritérium 6 - Harmonogram projektu
4.00

Harmonogram projektu zohľadňuje sled jednotlivých aktivít. Rizikom naplnenia harmonogramu je súbežná práca riešiteľov na rôznych aktivitách.

Kritérium 7 – Skúsenosti zodpovednej osoby
5

Zodpovedným riešiteľom projektu je prorektor univerzity pre stratégiu a rozvoj, čo je zárukou manažérskeho a organizačného zvládnutia celej implementácie projektu.

Total points
59.00
Overall comment
Integračné rozhrania medzi AiS2 a rezortnými IS plánuje v svojom projekte realizovať tvorca AiS2, ktorý deklaruje, že vytvorená Integračná platforma (IP) bude dostupná všetkým partnerským univerzitám. Z tohto pohľadu je riešenie aktivít č.3 až 6 predkladateľom duplicitné.
Draft amending budget
Rozpočet projektu je vo všetkých položkách extrémne nadsadený. U mzdových nákladov interných zamestnancov sú kalkulované veľmi vysoké osobohodiny, pričom v spôsobe zabezpečenia implementácie predkladateľ neuvádza, aké činnosti budú interní zamestnanci vykonávať. Väčšina integrovaných systémov je dielom externých dodávateľov, takže analýza a programovanie nebude náplňou interných zamestnancov.
Recommendation
to be financed on condition

Comment - the conditions under which I recommend financing

Jedinou aktivitou vhodnou na financovanie je aktivita č.1 (EDUROAM) v čiastke uvedenej v komentári k rozpočtu: Mzdy odborných zamestnancov : 6 400 € Odvody z miezd (35,2%): 2 252,80 €

Evaluation 2

Kritérium 1 – integrácia na iné informačné systémy rezortu
17

základ 15b
Všetky projektové aktivity sú zamerané na integráciu na rezortné IS alebo na medzinárodnú integráciu IS,
+1b
pomerne široký integračný zámer, 6 aktivít v rôznych oblastiach
+1b
identifikácia súčasných nedostatkov a následný popis cieľového riešenia,
Chýba viac detailov o problémoch ktoré sa idú riešiť a návrhu riešenia, nie je vyčíslená efektivita prínosov

Kritérium 2 – Spôsob zabezpečenia implementácie
7

významný podiel zamestnancov/ študentov na implementácii jednotlivých riešení + podiel dodávok z akademického prostredia (EUNIS, SANET). Podiel externých dodávateľov:
- z pohľadu človekohodín 35%,
- z pohľadu dodávok v € 58%.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
14

základ 11b
projekt je prioritne orientovaný na zlepšenie efektivity činností a funkčnosti IS TnUAD pomocou integrácii, zdá sa že 3 aktivity chcú využiť už existujúce rozhrania (súlad s inými VŠ) a 3 aktivity ponúkajú nové riešenia/rozhrania využiteľné aj inými VŠ:
+1b
integrácia SOFIA-AIS2 má využite aj na ďalších VŠ používajúcich AIS2
+1
integrácia AIS2-Centr.prihláška má využite aj na ďalších VŠ používajúcich AIS2
+1
integrácia na registre portálu vysokých škôl perspektíva univerzálneho modulu XML, ak sa podarí môžu využiť všetky VŠ

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
12

Ciele projektu adekvátne zodpovedajú riešeniu súčasného stavu. Majú priame väzby na dlhodobý zámer VŠ. Transparentne popísané aktivity s prepojením na rozpočet. Jasná kalkulácia v človekohodinách x jednotkové ceny (ceny sú OK).
Ohodnotenie prácnosti je považované za značne nadhodnotené (inter. 55,75+ ext. 34,25 +štud.7,81 = 97,81 človekomesiacov) čo je na integračné aktivity veľmi veľa, zároveň sa javí že mnohé integrácie sú už pilotne vyriešené (napr. v AIS2) a jedná sa tu len o ich nasadenie pre TnUAD a nie o nové riešenia. (popis riešenia je veľmi všeobecný a preto sa zle robí odhad, integračné projekty ale vo všeobecnosti takéto vysoké prácnosti nevyžadujú).

Kritérium 5 – Ciele projektu
7

Projekt obsahuje relevantné ciele, sú však popísané moc všeobecne. Uvedené ukazovatele o naplnení projektu nie sú kvantifikované, tzn. sú ťažko merateľné. Z takto uvedených ukazovateľov je možné vyhodnotiť len splnené/nesplnené.

Kritérium 6 - Harmonogram projektu
3.00

jednotlivé aktivity majú definované trvanie a termíny začiatku a konca.
S ohľadom na vysokú angažovanosť interných zdrojov (popísané len sumárne v čh) je podozrenie že vzniká riziko paralelného zdieľania rovnakých zdrojov v rôznych aktivitách v rovnakom čase, čo môže ovplyvniť splniteľnosť cieľov v definovanom čase.
Koniec projektu do 31.12.2014 je reálny

Kritérium 7 – Skúsenosti zodpovednej osoby
4

ZO má dostatočne dokladované skúsenosti v oblasti projektového manažment, pozícia prorektora pre stratégiu a rozvoj tiež deklaruje adekvátnu podporu projektu manažmentom univerzity. Chýba dostatočne dokladovaná skúsenosť s riadením náročnejších IT projektov (ideálne s integračnými). IKT odbornosť je preukázaná účasťou interných IT zamestnancov.

Total points
64.00
Overall comment
Projekt si kladie dosiahnuteľné ciele zamerané na integrácie, prinášajúce osoh hlavne TnUAD s čiastočným využitím aj pre iné VŠ. Využívanie vlastných zdrojov je hodnotené ako veľmi dobré. Odhad prácnosti je však považovaný za značne nadhodnotený.
Draft amending budget
odhadovanú prácnosť čh sa navrhuje prehodnotiť napr. na základe porovnania nákladov iných VŠ projektov s rovnakými resp. podobnými aktivitami. Na základe hrubého odhadu by sa zníženie prácnosti malo pohybovať v rozmedzí 30-50%, Rozpočet následne treba adekvátne upraviť v príslušných položkách (mzdy, odmeny, odvody, dodávky, ...)
Recommendation
to be financed on condition

Comment - the conditions under which I recommend financing

podmienky za ktorých sa odporúča financovať: - zreálniť kalkulácie nákladov (vid vyššie) - analyzovať či požadované nové rozhrania už neboli vytvorené inými VŠ resp. v AIS2, ak áno urobiť rekalkuláciu len na rollout - zabezpečiť porovnanie aj s inými projektmi aby nedošlo k duplicitnému financovaniu napr. rovnakú aktivitu „Centralizovaná prihláška“ rieši aj projekt 002upjs-2-2013

Filter

Filter