Integrácia a prepojenie zavedených IS a implementácia nových IS a služieb na Prešovskej univerzite v Prešove

Basic informations

Thematic area: 1. Podpora integrácie a ďalšieho rozvoja informačných systémov vysokých škôl

Project name: Integrácia a prepojenie zavedených IS a implementácia nových IS a služieb na Prešovskej univerzite v Prešove

University: Prešovská univerzita v Prešove

Condition of project: Ukončený

Average number of receives points: 83,0

Request for grant (€): 37 248,00

Total project budget - including cofinancing (€): 39 959,00

Project ranking of the total number of projects in the given topic: 4/16

Financial grant of MŠVVandŠ SR

University Item Description Amount
PU 614 Mzdy, odmeny 13 870 €
PU 633 Materiál 300 €
PU 631 Služobné cesty 30 €
PU 633002 Hardvérové vybavenie 3 000 €
PU 633005 Službe externého dodávateľa 2 350 €
PU 637005 Služby externého dodávateľa 9 850 €
TUKE 614 Mzdy, odmeny 3 338 €
TUKE 631 Služobné cesty 10 €
Together 32 748,00

Target state

Úprava MAIS v súvislosti s úpravou CRŠ

Doplnenie nových a úprava  existujúcich číselníkov, doplnenie nových premostení. Doplnenie evidencie neevidovaných údajov do MAIS. Úprava exportu dávok podľa novej štruktúry.

Implementácia aplikácie HelpDesk a rozšírenie web stránok

Aplikácia HelpDesk bude slúžiť pre automatizovaný zber a evidenciu požiadaviek cez web formulár. Rozšírenie web stránok združí prístupy do jednotlivých IS.

Implementácia IS Kľúčový poriadok

Spoľahlivejšie zaznamenávanie vydaní kľúča a efektívna archivácia týchto záznamov. Dôveryhodné overenie totožnosti zamestnanca pri nepersonifikovaných preukazoch.

Integrácia RADIUS servera so systémom pre správu identít IDM

Funkčný, integrovaný a pravidelne sa aktualizujúci systém. Bude sa riešiť vlastnými zamestnancami a na časť dodávateľsky. Tým sa zjednoduší a zrýchli proces Integrácie RADIUS servera zo systémom pre správu identít IDM (ďalej IDM).

Integrácia IdIS s MAIS a SOFIOU

Softvér na spracovanie výstupov z MAIS a SOFIE a tvorbu súborov na import do DB IdIS aj s fotografiami. Serverová aplikácia pre evidenciu podkladov.

Integrácia zoznamu zamestnancov a dokumentov vnútornej legislatívy do CMS

Cieľom projektu je moderný zoznam zamestnancov a dokumentov v CMS a zabezpečená integrácia so systémom iCard a SAP.

Prepojenie IS UK PU s MAIS

Univerzitný server LDAP je potrebný na import vybraných základných údajov z MAIS do rozličných špecializ. knižničných databáz. Zabezpečí aj synchronizáciu údajov pre realizáciu zmien základných údajov centrálne. Potom nebude dochádzať k nekonzistencii údajov. Zabezpečí sa online prevzatie údajov z  MAIS do systémov UK prostredníctvom LDAP servera a ich online aktualizáciu.  .

Generovanie online výstupov publikačnej činnosti (PČ)

Sumárne výstupy PČ si budú zamestnanci a jednotlivé pracoviská PU generovať samostatne, online vo web katalógu PČ, pričom budú generované do samostatného súboru, ktorý si môžu uložiť používatelia na vlastnom PC a využiť pre svoje účely, napr. pri akreditáciách.

 

Evaluation 1

Kritérium 1 – integrácia na iné informačné systémy rezortu
17

V popise súčasného stavu riešitelia navrhujú riešiť aktualizáciu mechanizmu exportov z MAIS do CRŠ a integráciu vlastných IS. Nepopisujú stav integrácie univerzitného IS s ďalšími centrálnymi IS, ako Portál VŠ a Centrálna elektronická prihláška. Navrhujú však riešiť množstvo parciálnych problémov, ktoré minimalizujú administratívne činnosti a v súvislosti s knižničným IS, i keď to riešitelia neuvádzajú, predsa prepojenie IS Univerzitnej knižnice s MAIS bude viesť k minimalizácii administratívnej náročnosti pre kompelxnú akreditáciu.

Kritérium 2 – Spôsob zabezpečenia implementácie
9

Väčšina aktivít bude zabezpečená vlastnými silami, práce súvisiace s MAIS budú zabezpečované v spolupráci s dodávateľskou formou, dva ďalšie systémy budú riešené tiež dodávateľsky pôvodnými dodávateľmi v spolupráci s vlastnými pracovníkmi. S účasťou študentov sa nepočíta.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
16

Riešitelia uvádzajú možnosť využitia výsledkov projektu na iných VŠ v aktivitách - úprava exportu výstupov z MAIS do CRŠ, zavedení kľúčového poriadku, ktorý môže byť v prípade záujmu implementovateľný aj na iných VŠ, ako aj v integrácii identifikačného IS s MAIS a Sofiou. Práce budú vykonávané vlastnými silami v spolupráci s dodávateľskými firmami. V merateľných ukazovateľoch sa nachádza najmä úspora času, zníženie pracnosti, odstránenia duplicít a chybovosti.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
20

Ciele projektu sú v súlade s dlhodobým zámerom VŠ. Aktivity projektu sú jasne popísané, rozpočet je zostavený jasne, kalkulácia je dostatočne vysvetlená a je v súlade s plánovanými aktivitami projektu.

Kritérium 5 – Ciele projektu
18

Aktivity majú jasne určené ciele.

Kritérium 6 - Harmonogram projektu
3.00

I keď chýba časový harmonogram, projekt má zmysel riešiť, jednotlivé aktivity nenadväzujú na seba (nie je to potrebné). Je reálne, že projekt skončí do roku 2014.

Kritérium 7 – Skúsenosti zodpovednej osoby
5

Zodpovedná osoba má patričné skúsenosti, je riaditeľom CIT PU v Prešove, má primerané vzdelanie, absolvoval množstvo školení, riešil veľa projektov a odborne sa venuje uvedeným problémom, zároveň ich riešenie gestoruje ako riaditeľ zodpovedného pracoviska.

Total points
88.00
Overall comment
I keď projekt rieši väčšinou vlastné problémy, zdanlivo nesúvisiace, je vidno, že sa k nim stavia zodpovedne a že hľadá formy a príležitosti ich riešenia. Ich vyriešenie však značne zlepší existujúci stav IS na VŠ. Pri problematike integrácia MAIS a CRŠ je žiaduce, aby sa vysoké školy, ktoré chcú riešiť uvedenú problematiku spojili a riešili problém spoločne. Tiež by som navrhovala venovať sa aj iným integračným problémom VŠ, ktoré je potrebné riešiť v súvislosti s prepojením na Portál VŠ.
Draft amending budget
Nemám žiadny návrh.
Recommendation
finance

Comment - the conditions under which I recommend financing

Spojiť všetky VŠ, ktoré chcú riešiť integráciu MAIS a CRŠ.

Evaluation 2

Kritérium 1 – integrácia na iné informačné systémy rezortu
10

Projekt nerieši primárne integráciu na centrálne informačné systémy a registre rezortu (okrem CRŠ), ale zvyšuje efektívnosť iných činností vysokej školy. Riešenie zahŕňa financovanie 8 čiastkových úloh, z ktorých väčšina je lokálneho charakteru iba pre potreby danej vysokej školy.

Kritérium 2 – Spôsob zabezpečenia implementácie
8

Väčšiu časť popísaných aktivít z 8 čiastkových úloh plánuje vysoká škola zabezpečiť výhradne vlastnými kapacitami. Práce súvisiace s úpravou AIS alebo nákupom nového IS budú zabezpečované v spolupráci s dodávateľmi. Neplánuje sa zapojenie študentov.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
15

Projekt má podstatný vplyv na zlepšenie procesov aj zníženie nákladov vysokej školy. Projekt rozširuje funkcionality existujúcich informačných systémov a použitie vysokými školami s iným informačným systémom je obmedzené, resp. vyžaduje značné úpravy. Medzi ukazovateľmi nájdeme hlavne zníženie prácnosti, úspora času, odstránenia duplicít a chybovosti.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
20

Projekt má priamu väzbu na dlhodobý zámer vysokej školy s výhľadom do roku 2015. Ciele projektu sú riešením na opis súčasného stavu. Projekt nadväzuje na dlhodobý zámer rozvoja školy a aktivity projektu sú jasne popísané. Kalkulácia položiek rozpočtu je zrozumiteľne a dostatočne vysvetlená.

Kritérium 5 – Ciele projektu
18

Opisy aktivít projektu v jednotlivých čiastkových úlohách majú jasne určené ciele. V niektorých oblastiach je otázny merateľný ukazovateľ (zníženie prácnosti a pod.)

Kritérium 6 - Harmonogram projektu
3.00

Celkovému riešeniu chýba časový harmonogram projektu a jednotlivé aktivity sú tak rôznorodé, že nemusia byť v logickom slede a vzájomne na seba nemusia nadväzovať.

Kritérium 7 – Skúsenosti zodpovednej osoby
4

Zodpovedná osoba má dostatok skúseností s riadením projektov a jej pracovné zaradenie riaditeľa CVT je postačujúce.

Total points
78.00
Overall comment
VŠ sa správne rozhodla začať riešiť integrácie a rozvoj svojich informačných systémov. Pri niektorých čiastkových aktivitách nepovažujem za efektívne podporiť len jednu školu, pokiaľ daný AIS používa viac vysokých škôl, ktoré sa môžu spojiť a vyriešiť úlohu spoločne s nižšími nákladmi. Navrhujem doplniť časový harmonogram.
Draft amending budget
Bez návrhu.
Recommendation
to be financed on condition

Comment - the conditions under which I recommend financing

Odporúčam financovať iba vybrané čiastkové aktivity a úlohy, ktoré sa týkajú integrácie na centrálne registre alebo majú výhľad integrácie v budúcnosti s podmienkou, že výstupy projektu budú bez ďalších finančných prostriedkov poskytnuté všetkým vysokým školam s IS MAIS. Takže spojiť všetky projekty integrácie MAIS a centrálnych systémov rezortu z jedného rozpočtu.

Filter

Filter