Rozvoj kapacít pre kvalitnú vedu a výskum na UVLF v Košiciach

Basic informations

Thematic area: 2023.2. Téma 2: Podpora implementácie princípov Stratégie ľudských zdrojov vo výskume - HRS4R na slovenských verejných vysokých školách

Project name: Rozvoj kapacít pre kvalitnú vedu a výskum na UVLF v Košiciach

University: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Condition of project: Nefinancovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
8

Projekt je v súlade s dlhodobým zámerom UVLF, ktorý zahŕňa viacero cieľov súvisiacich s princípmi HRS4R (hoci explicitne neodkazuje na potrebu zlepšenia pracovných podmienok a tie nie sú zmienené ani v popise súčasného stavu)

Merateľné ukazovatele projektu vychádzajú z merateľných indikátorov v dlhodobom zámere univerzity, z popisu projektu však nie je úplne jasné, ako môžu aktivity projektu prispieť k ich naplneniu.

Konzistentnosť projektu
20

Aktivity projektu sa sústredia na prípravu troch konkrétnych politík súvisiacich s HRS4R, pričom jedna z nich je „Európska charta výskumných pracovníkov UVLF“ (predpokladám, že je tým mienený akčný plán HRS4R pre UVLF). Popis jednotlivých aktivít je pomerne skratkovitý a aktivity projektu nezmieňujú podporu úvodnej fázy implementácie akčného plánu (po získaní značky). Popis aktivít neuvádza časový harmonogram ich realizácie.

Rozpočet projektu
14

Rozpočet predpokladá pre tvorbu každej z troch čiastkových politík rovnaký objem výdavkov, hoci možno predpokladať, že príprava HRS4R, bude vzhľadom na komplexnosť procesu, časovo významne náročnejšia.

Nie je jasné, aké má byť v súvislosti s realizovanými aktivitami využitie spotrebného materiálu v plánovanom objeme.

Celkový rozpočet vrátane nepriamych výdavkov dosahuje 120 000 EUR.

Hodnota projektu
30

Implementácia HRS4R, ako aj ďalších dvoch čiastkových politík zahrnutých v projekte, nepochybne môže mať pozitívny dopad na kvalitu výskumného prostredia na UVLF.

Kľúčovým predpokladom pre úspešnú implementáciu HRS4R je zapojenie čo najširšieho spektra cieľových skupín. Hodnotím pozitívne, že popis aktivity predpokladá zapojenie rôznych výskumných centier a laboratórií UVL. V prípade realizácie projektu je však pri príprave a implementácii žiadúce zapojenie všetkých skupín zamestnancov (vrátane neakademických), ako aj doktorandov.

V prípade podporenia projektu taktiež odporúčame pri všetkých troch plánovaných aktivitách zahrnúť aj informovanie a vzdelávanie o predmetných stratégiách a smerniciach.

Total points
72.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
3

Projektový zámer je v súlade s dlhodobým zámerom vysokej školy, ktorý je však platný len do roku 2023 a nemožno preto hovoriť o dlhodobej vízii.. Súlad s ďalším dlhodobým zámerom, ktorý bude platný od roku 2024 v tejto fáze nie je možné posúdiť, odporúčame však, aby v prípade realizácie projektu bolo dodržaná následnosť súladu. Vysoká škola ešte nie je držiteľom HR Excellence in research Award, preto projekt má potenciál byť pre rozvoj VŠ prínosom. VŠ popisuje potrebu, ktorou je tvorba neexistujúcej stratégie a akčného plánu pre získane tohto ocenenia, aktualizácia etického kódexu, Európskej charty výskumných pracovníkov, aj interných smerníc. Taktiež je identifikovaný problém s nedostatočnou zapojenosťou vedecko-výskumných pracovníkov do medzinárodných projektov. Ciele sú stanovené vhodne, zamerané sú na vypracovanie týchto dokumentov. Takto nastavený zámer je v súlade so zameraním výzvy. Merateľné ukazovatele nie sú nastavené priamo na stanovené ciele projektu, ale týkajú sa iných aktivít (teda napr. počet vypracovaných smerníc, počet zapojených zamestnancov do prípravy smerníc, atď.). Merateľný ukazovateľ 2 je v počiatočnej aj cieľovej hodnote rovnaký, týka sa len udržania ukazovateľa, čo je slabou stránkou žiadosti.

Konzistentnosť projektu
10

Nie je dostatočne popísané v čom budú spočívať konzultácie s CVTI a vynaložené platby na túto aktivitu. V ukazovateľoch žiadateľ uvádza napr. konferenciu, ktorá ale nie je aktivitou projektu. Nie všetky ukazovatele priamo súvisia s konkrétnymi aktivitami navolenými v projekte, aby podľa nich bolo možné zhodnotiť úspešnosť. Uvedené sú konzultácie aj s inými univerzitami, ktoré už majú platné predpisy, ktoré chce žiadateľ pripravovať, ale nie je konkretizované s ktorými. Aktivity 1 až 3 sú svojim zameraním v súlade s cieľmi projektu a sú konzistentné, na seba nadväzujúce. Aktivity sú však opísané slabo, veľmi stručne, poskytujú len základné informácie k zloženiu tímu a konzultáciám (rovnaké vo všetkých prípadoch). Nie je dostupný ani časový harmonogram plnenia aktivít. Ďalší popis aktivít a procesu ich plnenia absentuje. Udržateľnosť riešenia je taktiež popísaná jednoducho.

Rozpočet projektu
5

Najväčším nedostatkom projektu je nedodržanie maximálnej sumy dotácie, ktorú je možné žiadať a čerpať do výšky 100 000 EUR (priame aj nepriame výdavky spolu). Projekt predkladá žiadosť vo výške 120 000 EUR, čím nespĺňa podmienku výzvy. Rozpočet je popísaný len veľmi jednoducho. Nie je z neho možné posúdiť efektivitu rozdelenia prostriedkov. Nie je jasné čo spadá pod konzultácie s CVTI, aký počet hodín na aký úväzok majú odrobiť osoby, ktorým sú určené mzdy v rozpočte, ani aký spotrebný materiál plánuje žiadateľ nakúpiť.

Hodnota projektu
15

Pridaná hodnota projektu spočíva v príprave podkladov a smerníc zabezpečujúcich možnosť žiadať o danú značku a v jej potenciálnom získaní, keďže aktuálne ňou univerzita nedisponuje. Zvolené merateľné ukazovatele nesmerujú iba k nastaveným aktivitám a cieľom tohto konkrétneho projektu a ich reálnosť dosiahnutie nie je možné dostatočne posúdiť. Celkovo by projekt mohol mať potenciál pre školu, ale je nedostatočne rozpracovaný, neposkytuje potrebné informácie a odôvodnenia a nie je možné posúdiť, či by aktivity môžu byť reálne naplnené a prispieť k celkovému cieľu.

Total points
33.00

Evaluation 3

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Projekt sa opiera o dlhodobý zámer 2018 až 2023 a jeho aktualizácie. Univerzita si vytýčila jasne svoje strategické ciele. Jedným z cieľov je rozvíjanie farmaceutického výskumu, ktorý však nepatrí medzi princípy Európskej charty výskumníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov v rámci Stratégie ľudských zdrojov vo výskume. Európska charta výskumných pracovníkov je súborom všeobecných zásad a podmienok, ktoré stanovujú úlohy, povinnosti a nároky výskumných pracovníkov, ako aj zamestnávateľov financujúce výskumných pracovníkov. Cieľom tejto charty je zabezpečiť, aby povaha vzťahu medzi výskumnými pracovníkmi a zamestnávateľmi prispievala k úspešnej práci pri vytváraní, prenose, zdieľaní a šírení vedomostí a technologického rozvoja a k rozvoju kariéry výskumných pracovníkov.

Konzistentnosť projektu
15

V projekte ani jeho aktivitách nefiguruje opis aktivít spojených s prípravou GAP analýzy a vypracovaním akčného plánu, prípadne spracovanie OTM-R check listu, spôsob tvorby poradných orgánov a podobne. Projekt má v pláne uskutočniť aktivity vedeckého výskumu a etablovať vedeckú skupiny určujúcu trend farmaceutického výskumu.
Ocenenie udeľuje EK tým organizáciám, ktoré sa výrazne zasadzujú o zlepšovanie stratégie v oblasti ľudských zdrojov, v súlade s princípmi charty a kódexu.

Rozpočet projektu
10

Rozpočet je v niektorých položkách nadhodnotený, najmä pre položky špeciálne konzultácie na úrovni CVTI pre rôzne aktivity. Služby poskytované CVTI sú pre vysoké školy zadarmo. Položka spotrebný materiál neobsahuje detailnejší opis. Takisto chýba popis obstarávania jednotlivých služieb. Projekt nešpecifikuje popis aktivity príprava Európskej charty výskumných pracovníkov.

Hodnota projektu
15

Projekt má aj dobré stránky, avšak prevažujú tie negatívne. Nie je vysvetlená pridaná hodnota realizácie projektu pre zamestnancov a študentov univerzity.

Total points
45.00

Filter

Filter