Internacionalizácia slovenskej akademickej obce za vytvorenia adekvátne jazykovo pripraveného prostredia zohľadňujúceho historicko-kultúrne a spoločenské odlišnosti v bežnom kontakte

Basic informations

Thematic area: 2023.1. Téma 1: Podpora integračných služieb pre zahraničných výskumníkov, vysokoškolských učiteľov, študentov a jazykového vzdelávania zamestnancov vysokých škôl

Project name: Internacionalizácia slovenskej akademickej obce za vytvorenia adekvátne jazykovo pripraveného prostredia zohľadňujúceho historicko-kultúrne a spoločenské odlišnosti v bežnom kontakte

University: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Condition of project: Financovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
10

Projekt prioritne vychádza zo strategických cieľov STU zvýšiť medzinárodný presah školy, zvýšiť mieru rozvoja talentu mladej generácie, posilniť výučbu jazykov, zabezpečiť dôsledné dodržiavanie medzinárodných štandardov. STU je držiteľom HR Excellence in Research a implementuje schválený akčný plán.

Konzistentnosť projektu
30

Aktivity sú riadne a zrozumiteľne popísané. Aktivity, ktoré projekt rieši sa venujú zlepšeniu interkultúrnych komunikačných zručností kontaktných pracovníkov STU vo vzťahu k zahraničným študentom a zdokonalovaniu jazykových zručností pedagogických a nepedagogických (personálne oddelenia) zamestnancov. Aktivity, ktoré plánuje použiť sú vhodné a žiadateľ deklaruje, že má predchádzajúce skúsenosti. Jasná, zreteľná predstava ako a kto bude realizovať navrhnuté aktivity. Organizácia má dobre nastavený systém monitoringu.

Rozpočet projektu
20

Požadovaná dotácia je opodstatnená vo vzťahu k priamym výdavkom a očakávanému stavu. Výška dotácie je relevantná.

Hodnota projektu
40

Dobrý projekt, ktorý spĺňa všetky relevantné kritériá. Projekt je kvalitne navrhnutý a budú ho realizovať osoby s bohatými skúsenosťami v tejto oblasti.

Total points
100.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
6

Merateľné ukazovatele sú zvolené vhodne, sú realizovateľné a odpočtovateľné. Nastavené sú tiež mechanizmy ich overenia. Ciele sú nastavené vhodne, k očakávaným výstupom má projekt potenciál prispieť pri dodržaní kvality realizácie jednotlivých aktivít. Projekt je v súlade s cieľmi v dlhodobom zámere univerzity, avšak nie je možné posúdiť na aké obdobie, keďže dlhodobý zámer (stratégia) je datovaná od roku 2018 a neuvádza horné ohraničenie, ani kedy došlo/dôjde k aktualizácia. Nie je preto možné posúdiť, či projekt bude v súlade aj s aktualizovaným zámerom pre aktuálne roky. Odporúčame pri príprave ďalšieho dlhodobého zámeru dať dôraz aj na aktivity projektu v prípade ich realizácie.

Konzistentnosť projektu
28

Riešiteľský tím je popísaný a má rozdelené základné úlohy. Aktivity sú vzájomne v súlade, dopĺňajú sa a spoločne prispievajú k cieľom projektu. Pozitívom je aj vypracovanie stratégie. Z popisu aktivít je zrejmé, čo chce žiadateľ realizovať, uvádza taktiež ku každej aktivite niekoľko míľnikov a popis obsahu, ale aj procesu ako ich dosiahnuť. Nie je popísané ako konkrétne budú vyberaní účastníci pre jazykové kurzy. Žiadateľ využíva vo veľkej miere aj vlastné zdroje, napr. lektorov. Silnou stránkou a inovatívnym prvkom je aj priame zapojenie zahraničných študentov do aktivity.

Rozpočet projektu
18

Rozpočet je dostatočne popísaný a je objasnený nápočet položiek. Vzhľadom na typ aktivít je rozpočet primeraný a oprávnený. Najväčšími položkami je zabezpečenie mzdy a jazykových kurzov.

Hodnota projektu
37

Udržateľnosť je realistická a vhodne popísaná. Projekt bude mať pridanú hodnotu. Jeho pozitívom je aj priame zapojenie zahraničných študentov a fakt, že sa projekt orientuje špecificky aj na prichádzajúcich študentov z Ukrajiny.

Total points
89.00

Evaluation 3

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
8

Projekt uvádza relevantné strategické dokumenty, ktoré aktivity projektu môžu pomôcť napĺňať.

Konzistentnosť projektu
18

Súčasný stav opísaný v projekte nereflektuje vôbec inštitucionálnu perspektívu ani vo vzťahu k počtu zahraničných študentov, doktorandov, pedagogických/výskumných zamestnancoch, osôb na dlhodobej mobilite, tak ani vo vzťahu k opatreniam na rozvoj internacionalizácie univerzity. Ciele projektu vo vzťahu k jazykovým kompetenciám pedagogických pracovníkov sú nastavené málo ambiciózne, v populácii do 50 rokov by sa malo považovať za automatické pre zabezpečenie kvalitnej výučby a výskumu ovládanie anglického jazyka, pričom prostredníctvom zahraničnej mobility je možné podporovať komunikačné zručnosti. Aktivity uvedené v míľniku 1 by mali byť štandardnou súčasťou revízie a akreditácie programov bez ohľadu na kontext projektu, pridaná hodnota medzinárodnej výmeny za účelom dostupnosti tém a kapacity nie je vysvetlená. Nie je zrejmé, ako boli vyberané pilotné strediská a čo by malo byť ich náplňou. Vo vzťahu k zahraničným študentom nie je uvedené, akým spôsobom a na základe akej kvalifikácie, či ďalšieho školenia v rámci projektu by mali poskytovať inkluzívne, medzikultúrne aktivity nakoľko pre cieľovú skupinu zahraničných projekt nepočíta s veľmi rozvojovými aktivitami. Nie je celkom jasný priebeh/organizácia jazykového ani interkultúrneho školenia. Nie je optimálne vysvetlený súvis aktivít a ich relevancia.

Rozpočet projektu
15

Rozpočet je síce položkovitý, ale nie je možné z daných podkladov overiť jeho primeranosť. Poplatok za kurzy je kalkulovaný na 1 osobu, ak by však boli kurzy organizované spoločne pre skupinu, pravdepodobne by celková suma bola nižšia. Cestovné výdavky pre 4 osoby v objeme 13 500 eur nie sú zdôvodnené, pričom na výmenu zamestnancov s cieľom získania príklady dobrej praxe (staff mobilities) je možné využiť iné nástroje.

Hodnota projektu
22

Projekt sa zameriava prevažne na jazykovú a interkutlúrnu prípravu zamestnancov 2 fakúlt resp. pilotných stredísk podpory na týchto fakultách. Merateľný ukazovateľ pre absolventov kurzov interkultúrnej komunikácie a kurzov slovenského jazyka je spojený, ale pravdepodobne nejde o rovnakú cieľovú skupinu. Projekt pôsobí miestami nekonzistentne.

Total points
63.00

Filter

Filter