Stratégia HR pre získanie HR Excellence in Research Award na Prešovskej univerzite v Prešove

Basic informations

Thematic area: 2023.2. Téma 2: Podpora implementácie princípov Stratégie ľudských zdrojov vo výskume - HRS4R na slovenských verejných vysokých školách

Project name: Stratégia HR pre získanie HR Excellence in Research Award na Prešovskej univerzite v Prešove

University: Prešovská univerzita v Prešove

Condition of project: Financovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
9

Projekt nadväzuje na dlhodobý zámer VŠ aj ďalšie strategické dokumenty a záväzky PU v oblasti zlepšovania pracovných podmienok. Nadväzuje taktiež na viaceré praktické kroky, ktoré už boli v tejto oblasti realizované.

Projekt neuvádza konkrétne merateľné ukazovatele zakotvené v dlhodobom zámere relevantné pre projekt. Merateľné ukazovatele v projekte sa vzťahujú primárne na bezprostredné výstupy projektu.

Konzistentnosť projektu
24

Aktivity projektu sú nastavené tak, aby kopírovali proces prípravy a počiatočnej implementácie HRS4R.

Popis projektu neuvádza aktivity zamerané na zapojenie rôznych cieľov skupín (napr. formou prieskumu, workshopov a pod) ani informačné aktivity – v prípade realizácie projektu, odporúčame tieto aktivity zahrnúť.

Rozpočet projektu
16

Zdôvodnenie jednotlivých položiek je pomerne všeobecné, čo reflektuje všeobecný popis aktivít. Nastavenie rozpočtu je však možno považovať za realistické.

V súvislosti s odmenami riešiteľského kolektívu, navrhujem zvážiť ich vyplácanie na základe miery zapojenia v aktivitách projektu, nie paušálne v rovnakej výške pre celý riešiteľský tím.

Hodnota projektu
37

Hoci univerzita už realizuje konkrétne kroky pre vytváranie lepších pracovných a výskumných podmienok vo viacerých oblastiach, projekt jej umožní komplexnejší prístup k riadeniu a rozvoju ľudských zdrojov a harmonizáciu interných postupov. Nastavené ciele sú realistické a PU má dostatočné predpoklady na ich naplnenie.

Ako už bolo zmienené pre zvýšenie dopadu projektu (a pre úspech v procese udeľovania značky HR excellence in research) je potrebné posilniť participatívny rozmer procesov prípravy a implementácie stratégie a aktivity zamerané na informovanie.

Total points
86.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
10

Predložený projektový zámer je v súlade so strategickým dokumentov univerzity. PU prijala Plán rodovej rovnosti a má vytvorenú Komisiu pre rodovú rovnosť. Univerzita má takisto prijatý dlhodobý zámer pre oblasť riadenia, rozvoja ľudských zdrojov a marketingu.

Konzistentnosť projektu
25

Veľmi pozitívne hodnotím zriadenie denného detského centra Unipáčik. Univerzita zriadila toto centrum z vlastných zdrojov.
Projekt má jasne zadefinovaný cieľový stav. Navrhnuté aktivity sú v súlade s prípravou dokumentov potrebných na získanie značky kvality HR Excellence in Research.
Projekt popisuje akým spôsobom chce vtiahnuť všetkých zainteresovaných partnerov do procesu prijatia v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov.
Projekt je dobre navrhnutý a želám žiadateľovi úspech so zavádzaním zmien a pri harmonizácii interných procesov.

Rozpočet projektu
18

Rozpočet: Žiadne výrazné nedostatky, výdavky sú riadne popísané.

Hodnota projektu
38

Časový harmonogram je primeraný, takže možno očakávať, že ciele projektu budú splnené. Projekt prinesie žiadaný prínos pre všetkých kľúčových aktérov.

Total points
91.00

Evaluation 3

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
7

Súlad s dlhodobým zámerom je prítomný. Cieľ je zvolený vhodne. Ukazovatele sú na základnej úrovni, ide v podstate o 3 vypracované dokumenty. Ide o kvantitatívne ukazovatele, kvalitatívne ukazovatele nie sú stanovené. Ďalšie doplňujúce ukazovatele podľa ktorých možno zhodnotiť úspešnosť projektu absentujú. Tie nastavené sú však dosiahnuteľné a realistické.

Konzistentnosť projektu
15

Aktivity sú popísané stručnejšie. Neposkytujú detaily k obsahu a procesu ich implementácie. Absentuje aj bližší časový harmonogram okrem celkového trvania aktivity. Nie je objasnené, prečo sa na uvedených aktivitách musí podieľať až 14 osôb. Do projektu majú byť zapojení aj externí partneri vo forme konzultácií – nie je identifikované o aké VŠ by malo ísť. Pozitívom projektu je aj realizácia GAP analýzy a východiskovej analýzy. Aktivity sú medzi sebou konzistentné a prispievajú k naplneniu cieľov. Udržateľnosť je deklarovaná vo forme, že bude financovaná vysokou školou. Detailnejšie nie je popísaná.

Rozpočet projektu
15

Rozpočet je v súlade s maximálnou alokáciou. Z popisu je možné posúdiť, na čo chce žiadateľ využiť financie s výnimkou, že v projekte nie sú konkretizované a odôvodnené napríklad pracovné cesty a ich účel.

Hodnota projektu
27

Projekt bude mať v prípade dodržania realizácie pridanú hodnotu. Žiadateľ v súčasnosti nie je držiteľom značky a príprava kľúčových dokumentov mu pomôže v jej získaní. Nastavené ukazovatele sú overiteľné. Slabšou stránkou projektu sú málo rozpracované aktivity.

Total points
64.00

Filter

Filter