Podpora implementácie HRS4R na SPU v Nitre

Basic informations

Thematic area: 2023.2. Téma 2: Podpora implementácie princípov Stratégie ľudských zdrojov vo výskume - HRS4R na slovenských verejných vysokých školách

Project name: Podpora implementácie HRS4R na SPU v Nitre

University: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Condition of project: Nefinancovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
9

Projekt je v súlade s dlhodobým zámerom SPU a nadväzuje na akčný plán HRS4R, ktorý aktuálne prechádza procesom hodnotenia a v najbližších mesiacoch SPU predpokladá jeho schválenie a udelenie značky HR Excellence in Research.

Projekt neuvádza konkrétne merateľné ukazovatele zakotvené v dlhodobom zámere relevantné pre projekt. Merateľné ukazovatele v projekte sa vzťahujú primárne na bezprostredné výstupy projektu.

Konzistentnosť projektu
25

Popis realizovaných aktivít je pomerne heslovitý, poskytuje však dostatočné informácii, z ktorých možno usúdiť aká je motivácia pre ich realizáciu aj aké činnosti budú zahŕňať.

Obšírnejší popis by bol vítaný najmä v prípade aktivity zameranej na úpravu existujúcich a tvorbu nových politík, ktorý pokrýva pomerne široké spektrum politík a bude si pravdepodobne (či v optimálnom prípade by si mal) vyžadovať úsilie napr. v podobe mapovania existujúcich postupov, konzultácii s expertmi, zapojenia cieľových skupín a podobne.

Rozpočet projektu
17

Rozpočet projektu zahŕňa výdavky pre všetky naplánované aktivity.

Využitie výdavkov v kategórii služby nie je špecifikované. Výdavky na realizáciu jazykových kurzov, pokiaľ má ísť o dlhodobejšie vzdelávanie, sa zdajú podhodnotené (nie je však jasné, akej veľkej skupiny sa týkajú).

Hodnota projektu
38

Pokiaľ SPU získa značku HR Excellence bude realizácia projektu prebiehať súbežne s úvodnou fázou implementácie HRS4R a dosiahnutie cieľov projektu je tak vysoko pravdepodobné. Projekt sa zároveň sústredí na podporu vybraných aktivít zahrnutých v akčnom pláne pre implementáciu HRS4R, pričom sa orientuje najmä na tie opatrenia, ktoré majú prierezový charakter a teda najväčší potenciál zabezpečiť udržateľnosť aktivít HRS4R

Total points
89.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Žiadateľ má ukotvené princípy Charty v dlhodobom zámere organizácie. SPU žiada o prostriedky na udržanie HR Excellence in Research, ktorú ešte nedostala. Dokumenty boli zaslané Európskej komisii v januári 2023 a dodnes nie sú výsledky hodnotenia.

Konzistentnosť projektu
15

Aktivity projektu sú smerované na realizovanie konkrétnych činností spojených s akčným plánom. Akčný plán ani OTM-R checklist nie je zverejnený na webovom sídle SPU. Zverejnený GAP nie je v súlade s formulárom požadovanom Európskou komisiou. Nedostatočné rozpracovanie viacerých aktivít. Napríklad aktivita 3 jazykové kurzy je málo konkrétna, nie je možné nájsť odpovede akým spôsobom budú jazykové kurzy realizované, ako bude uskutočnený monitoring. Nie je zodpovedané na otázku, čo je výstupom jazykových kurzov (certifikácia, akým spôsobom sa sleduje dochádza a pod.). V projekte chýba podrobný opis aktivít, niektoré postupy a monitorovací mechanizmus.

Rozpočet projektu
5

Komentár rozpočtu neobsahuje žiadne vysvetlivky.

Hodnota projektu
10

Žiadateľ nerieši kritickú otázku, čo v prípade, že mu logo HR Excellence in research nebude udelené a bude musieť vrátiť všetky finančné prostriedky.

Total points
35.00

Evaluation 3

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Súlad s dlhodobým zámerom je prítomný. Dlhodobý zámer je vypracovaný do roku 2028. Projekt sa zameriava na udržateľnosť značky, pri ktorej sa ešte len čaká na posúdenie. Merateľné ukazovatele sú nastavené. Niektoré sa však odvolávajú len na výrobu/revíziu dokumentu/zrealizovanie kurzu ako na jednotkový ukazovateľ a netýkajú sa napr. počtu zúčastnených, hodín či iných detailnejších ukazovateľov. Nie je preto jasné, koľko osôb sa má napríklad jazykového kurzu zúčastniť a v akom trvaní. Na základe toho nie je možné ani posúdiť relevanciu rozpočtu.

Konzistentnosť projektu
15

Aktivity sú popísané slabšie, nie sú v nich uvedené podrobnejšie informácie k obsahu a procesom. Niektoré z dokumentov majú byť len revidované. Nie je vysvetlená potreba revízie a na základe čoho bola identifikovaná. Pri konkrétnych aktivitách chýba časový plán a popis k aktivitám. Nie je zrejmé, akým spôsobom budú dokumenty pripravované a aktualizované. Pri jazykových kurzoch nie je uvedený očakávaný stav zlepšenia. Aktivity sú vzájomne konzistentné. V tíme nie sú popísané a rozdelené úlohy. Projekt ráta aj so zapojením externých expertov, ktorí nie sú nijak identifikovaní a nie je popísaný ich prínos.

Rozpočet projektu
9

Odôvodnenie k rozpočtu nie je poskytnuté. Nie je preto možné posúdiťefektivitu jeho návrhu. Nie je zrejmé, pre koľko osobo-hodín je vyčlenená suma, taktiež aká je potreba nákupu IKT zariadení, cestovného, čo patrí pod služby, ktoré chce realizovať a podobne. Tiež nie je jasné, či odmeny za revíziu budú pre tie isté osoby ako za manažment. Vysvetlenie a popis rozpočtu absentuje.

Hodnota projektu
20

Hodnota projektu je posúditeľná len čiastočne. Aktivity sú relevantné pre udržanie značky a pre rozvoj vysokej školy v tejto oblasti. Pridaná hodnota projektu by spočívala najmä v príprave a revízii dokumentov, ktoré majú byť implementované do praxe a v jazykovej príprave. Efektivitu workshopov a jazykových kurzov nie je možné dostatočne posúdiť vzhľadom na chýbajúce informácie. Ciele sú čiastočne dosiahnuteľné prostredníctvom zvolených aktivít.

Total points
49.00

Filter

Filter