Udržateľnosť HR Award na EUBA

Basic informations

Thematic area: 2023.2. Téma 2: Podpora implementácie princípov Stratégie ľudských zdrojov vo výskume - HRS4R na slovenských verejných vysokých školách

Project name: Udržateľnosť HR Award na EUBA

University: Ekonomická univerzita v Bratislave

Condition of project: Financovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
9

Projekt nadväzuje na dlhodobý zámer VŠ aj ďalšie strategické dokumenty a záväzky EUBA v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Projekt neuvádza merateľné ukazovatele v zakotvené v dlhodobom zámere, resp. akčnom pláne. Merateľné ukazovatele v projekte sa vzťahujú primárne na bezprostredné výstupy projektu.

Konzistentnosť projektu
29

Navrhované aktivity sú konkrétne a jasne definované a v súlade s cieľmi výzvy aj zámerom predkladaného projektu.

Rozpočet projektu
20

Rozpočet projektu je vzhľadom na plánované aktivity nastavený vhodne. Zahrnuté sú všetky výdavky potrebné na zabezpečenie realizácie aktivít a výška výdavkov je primeraná.

Hodnota projektu
37

Vhodný výber realizovaných aktivít a konkrétny plán ich realizácie vytvárajú predpoklad, aby sa EUBA podarilo vytvoriť viaceré inštitucionálne mechanizmy a nástroje pre zabezpečenie bezpečného prostredia podporujúceho profesionálny rozvoj jej PhD študentov a zamestnancov.

Pridanú hodnotu projektu v oblasti opatrení zameraných na násilie a obťažovanie je možné posilniť prostredníctvom informačnej kampane. Odporúčam taktiež zapojenie a preškolenie etickej rady a disciplinárnej komisie, prípadne iných orgánov, ktoré budú zapojené do procesov vyšetrovania nahlásených prípadov.

Total points
95.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
10

Projekt vychádza z Dlhodobého zámeru EUBA, ktorým si určili priority v podpore internacionalizácie vzdelávania. Ukazovatele zahrnuté do projektu zohľadňujú zámery aj akčný plán, ktorý univerzita plní. EUBA získala logo kvality v máji 2022. Na stránkach univerzity je možné nájsť všetky potrebné dokumenty v súvislosti s implementáciou Akčného plánu HRS4R.

Konzistentnosť projektu
30

Aktivity sú riadne a zrozumiteľne popísané. Zvlášť oceňujem ich výber, ktorý odzrkadľuje aktuálne riešené témy zamestnancov a študentov univerzity. Aktivity, ktoré plánuje použiť sú vhodné a žiadateľ deklaruje, že má predchádzajúce skúsenosti. Jasná, zreteľná predstava ako a kto bude realizovať navrhnuté aktivity. Organizácia má dobre nastavený systém monitoringu.

Rozpočet projektu
20

Rozpočet: Žiadne výrazné nedostatky, výdavky sú riadne popísané.

Hodnota projektu
40

Časový harmonogram je primeraný, takže možno očakávať, že ciele projektu budú splnené. Projekt prinesie žiadaný prínos pre všetkých kľúčových aktérov.
Projekt je kvalitne navrhnutý a budú ho realizovať osoby s bohatými skúsenosťami v tejto oblasti.

Total points
100.00

Evaluation 3

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
9

Žiadateľ je už držiteľom značky, cieľom bude jej udržanie a implementácia. Projekt priamo reaguje na pripomienky EK. Navrhnuté aktivity smerujú k úprave vytknutých aspektov značky. Merateľné ukazovatele sú stanovené vhodne, sú dosiahnuteľné. Projekt je v súlade s dlhodobým zámerom do roku 2027.

Konzistentnosť projektu
26

Členovia riešiteľského tímu sú uvedení, chýba rozpis pracovných úloh a činnosti vykonávané v rámci projektu. Absentuje časový harmonogram jednotlivých aktivít. Z popisu aktivít je zrejmé, čo chce žiadateľ realizovať. Aktivity prispievajú k plneniu cieľa, sú konzistentné a dopĺňajú sa medzi sebou. Popisu aktivít by pomohlo, keby boli uvedené aj ďalšie detaily realizácie.

Rozpočet projektu
17

Rozpočet je po položkách dostatočne rozpracovaný, zahŕňa nielen náklady na mzdy a odmeny, ale aj náklady na priamu realizáciu aktivít projektu. Odôvodnenie rozpočtu a jeho nápočet mohol byť viac detailný, čo by prispelo zhodnoteniu jeho efektivity. Rozpočet sa však javí primerane.

Hodnota projektu
36

Udržateľnosť projektu je realistická. Projekt má pre žiadateľa pridanú hodnotu. Projekt je realizovateľný tak, ako je navrhnutý. Ukazovatele sú realistické a odpočtovateľné. Projektu by prospela väčšia miera detailov pri rozpočte, rozdelení úloh, harmonograme a popise aktivít. Z projektu je však zrejmé, čo a ako chce žiadateľ dosiahnuť.

Total points
88.00

Filter

Filter