HRS4RUK v praxi: Doktorandská škola UK (HDUK)

Basic informations

Thematic area: 2023.2. Téma 2: Podpora implementácie princípov Stratégie ľudských zdrojov vo výskume - HRS4R na slovenských verejných vysokých školách

Project name: HRS4RUK v praxi: Doktorandská škola UK (HDUK)

University: Univerzita Komenského v Bratislave

Condition of project: Financovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
9

Predložený projekt je v priamej súvislosti s HRS4RsUK a adresuje jednu z veľmi dôležitých oblastí rozvoja ľudských zdrojov vo výskume so zameraním sa na R1 výskumníkov.

Konzistentnosť projektu
27

Jednotlivé aktivity sú konzistentne naplánované, je uvedené plánované trvanie aktivity aj jednotlivé fázy projektu, ktoré na seba obsahovo nadväzujú. Nie je celkom zrejmé celkové trvanie projektu (tj. či je len priamym súčtom trvania rôznych etáp, alebo sa jednotlivé etapy čiastočne prekrývajú, resp. projekt samotný začína skôr, ako opisované etapy/aktivity a pod.). Ako potenciálne riziko vnímam fakt, že niektoré aktivity, ktoré sú typicky pomerne časovo a personálne náročné, boli zmienené pomerne okrajovo a teda nie je isté, v akom rozsahu sa ich popri iných aktivitách podarí napĺňať (napr.networking, organizácia digitálnych kurzov v relevantnej kvalite). Nie je celkom jasné, akým spôsobom sa budú vyberať vedecké oblasti zamerania/podpory doktorandov. Taktiež nie je celkom zrejmé, akým spôsobom bude mať skupina koordinujúca doktorandskú školu "prístup k potrebným materiálom a výpočtovým nástrojom", ktoré majú byť súčasťou doktorandskej školy. Zber spätnej väzby od akademických pracovníkov a zahraničných partnerov vyznieva pomerne abstraktne, keďže tieto cieľové skupiny nie sú primárnymi cieľovými skupinami zámeru. Inak sú aktivity veľmi dobre naplánované a kladú si relevantné ciele s dobre definovanými výstupmi.

Rozpočet projektu
19

Rozpočet projektu je určený na úhradu mzdových nákladov (a zodpovedajúcich odvodov) zapojených aktérov, čo je s ohľadom na jeho zámer prirodzené. Pri predpokladanom trvaní projektu 24 mesiacov je rozpočet primeraný. V prípade, že by kód rozpočtovej klasifikácie pri položke na Lektorov (formou dohody o vykonaní práce) (aktivita 3) nebol použitý korektne (637004), navrhujem, aby sa v procese prípadnej prípravy zmluvy (ak žiadosť bude podporená) kód overil a prípadne sa daná položka preklasifikovala, nakoľko ide o relevantnú rozpočtovú položku.

Hodnota projektu
40

Ide o dobre koncipovaný projekt, ktorý po jeho úspešnej realizácii môže mať pozitívny dopad nielen vo vzťahu k inštitucionálnej implementácii HRS4Rs, ale predovšetkým môže byť veľkým osohom pre komunitu mladých výskumníkov naprieč celou univerzitou. Organizácia žiadateľa sa tak môže významne priblížiť európskym štandardom, kde doktorandské školy sú súčasťou systému prípravy mladých talentov pre rôznorodé uplatnenie.

Total points
95.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
10

UK sa zaviazala vytvoriť podmienky pre implementáciu Európskej charty výskumníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov. Je držiteľom HR Excellence in Research od januára 2023.

Konzistentnosť projektu
29

Projekt opisuje sú zrozumiteľné a zamerané na zlepšenia postavenia doktorandov/diek vybudovaním Doktorandskej školy. Aktivity sú jasne a zreteľne popísané vzhľadom na časový plán. Nastavený systém priebežného hodnotenia zabezpečí kvalitu doktorandskej školy. Rovnako ako vypracovanie plánu udržateľnosti ďalšieho rozvoja školy. Diseminačná stratégia bude vypracovaná počas implementácie. Hlavný riešiteľ má bohaté skúsenosti s riadením podobných projektov (Carlis, Enlight).

Rozpočet projektu
19

Požadovaná dotácia je opodstatnená vo vzťahu k priamym výdavkom a očakávanému stavu. Výška dotácie je relevantná.

Hodnota projektu
39

Dobrý projekt, ktorý spĺňa všetky relevantné kritériá. Projekt je kvalitne navrhnutý a budú ho realizovať osoby s bohatými skúsenosťami v tejto oblasti.

Total points
97.00

Evaluation 3

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
9

Žiadateľ má vypracovaný dlhodobý zámer do roku 2027. Súlad projektu so zámerom je prítomný, žiadateľ ho v žiadosti detailnejšie nepopisuje, ale na základe dostupných informácií je zrejmé, že súlad je dostatočný. Projekt je svojim zameraním inovatívny, zameriava sa najmä na doktorandov a cieľom je vytvoriť „doktorandskú školu“. Projekt nadväzuje na analýzy a pomenúva identifikované nedostatky. Merateľné ukazovatele sú stanovené a dosiahnuteľné. Ukazovatele by mohli byť rozšírené ešte napríklad o počet účastníkov a podobne. Spôsob vyhodnotenia je určený.

Konzistentnosť projektu
30

Vďaka projektu sa má podporiť budovanie špeciálneho školiaceho centra pre doktorandov v súlade so získanou značkou, ktorej je už univerzita držiteľom. Aktivity sú v súlade s cieľmi, ako aj v súlade s výzvou a so zámerom značky. Aktivity sa dopĺňajú a ich realizácia prispeje k implementácii značky. Aktivity sú dostatočne popísané, je z nich zrejmé čo chce žiadateľ realizovať. Zapojení riešitelia sú známi spolu s rozdelenými úlohami.

Rozpočet projektu
17

Z rozpočtu je zrejmé, čo má byť hradené, ale nie je detailne popísaný a objasnený v zmysle nápočtov a odôvodnenia. Jeho nevýhodou je, že plánuje financovať výhradne mzdy a odmeny a nie je aspoň čiastočne alokovaný na ďalšie položky súvisiace s konkrétnou realizáciou aktivít. Rozpočet sa javí ako realistický.

Hodnota projektu
39

Udržateľnosť projektu je naplánovaná dostatočne. Žiadateľ má predpoklady na úspešnú realizáciu projektu. Ciele sú dosiahnuteľné, ukazovatele sú splniteľné aj odpočtovateľné. Projekt má inovatívny charakter a je v súlade s výzvou v zameraní udržateľnosti a implementácia značky. Pre univerzitu bude mať projekt pridanú hodnotu.

Total points
95.00

Filter

Filter