Podpora implementácie princípov Stratégie ľudských zdrojov vo výskume - HRS4R na Žilinskej univerzite v Žiline

Basic informations

Thematic area: 2023.2. Téma 2: Podpora implementácie princípov Stratégie ľudských zdrojov vo výskume - HRS4R na slovenských verejných vysokých školách

Project name: Podpora implementácie princípov Stratégie ľudských zdrojov vo výskume - HRS4R na Žilinskej univerzite v Žiline

University: Žilinská univerzita v Žiline

Condition of project: Financovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
9

Projekt je v súlade s dlhodobým zámerom ŽU, ktorý venuje riadeniu ľudských zdrojov a zlepšovaniu pracovného prostredia osobitnú pozornosť. Projekt zároveň nadväzuje na skúsenosti ŽU spojené s neúspešnou snahou ŽU o získanie značky HR Excellence in Research a reaguje na nedostatky, ktoré viedli k neudeleniu značky.

Projekt neuvádza konkrétne merateľné ukazovatele zakotvené v dlhodobom zámere relevantné pre projekt. Merateľné ukazovatele v projekte sa vzťahujú primárne na bezprostredné výstupy projektu.

Konzistentnosť projektu
28

Aktivity projektu sú nastavené tak, aby kopírovali proces prípravy a počiatočnej implementácie HRS4R, čo determinuje aj časový rámec realizácie aktivít. Hoci ich popis je pomerne heslovitý, je zjavné, aké činnosti sa budú realizovať aj čo je potrebné na ich realizáciu. Projekt predpokladá zapojenie kľúčových aktérov ktorých účasť je potrebná pre dosiahnutie žiadúcej organizačnej zmeny.

Rozpočet projektu
20

Rozpočet projektu je vzhľadom na plánované aktivity nastavený vhodne. Zahrnuté sú všetky výdavky potrebné na zabezpečenie realizácie aktivít a výška výdavkov je primeraná a dostatočne zdôvodnená.

Hodnota projektu
38

Predložený projekt si kladie za cieľ odstrániť nedostatky v procese prípravy HRS4R, ktorých dôsledkom bolo v minulosti neudelenie značky HR Excellence in Research. V tomto kontexte osobitnú pozornosť venuje zapojeniu všetkých skupín zamestnancov v procese mapovania a informovaniu o realizovaných aktivitách, čo je jeden z kľúčových predpokladov pre dlhodobo udržateľné nastavenie stratégie. Reálnosť dosiahnutia stanovených cieľov možno preto hodnotiť ako vysokú.

Total points
95.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
10

Strategické zámery sú riadne štruktúrované podľa orientácie na napĺňanie hlavného poslania univerzity a to je vzdelávanie, výskum a spolupráca s aplikačnou sférou. Druhý strategický zámer je zameraný na rozvoj ľudských zdrojov. ŽU sa snaží, žiaľ bez úspechu získať logo kvality HR Excellence in Research už od roku 2017, následne bola žiadosť prepracovaná a znovu podaná. V roku 2022 bola žiadosť znovu zamietnutá.

Konzistentnosť projektu
25

Veľmi oceňujem neúnavnú snahu o získanie tohto prestížneho ocenenia. Odporúčam využiť finančné prostriedky na vycestovanie a zdieľanie dobrej praxe z inými organizáciami, ktoré boli vo svojom snažení úspešnejší. V rámci Slovenska je to už 6 organizácií, v Čechách až 63 organizácií.
Aktivity projektu sú dobre popísané. Chýba informácia o personálnom obsadení projektového tímu, ktorý bude implementovať stratégiu. Dotazník v aktivity MU4 by som rozšírila aj ostatným pracovníkov univerzity (administratíva, knižnica a podobne). Oceňujem prípravu komunikačnej stratégie, avšak chýba mi krátky popis s príkladmi realizovaných aktivít, publikom, ktoré bude oslovené a podobne.

Rozpočet projektu
15

Chýba popis niektorých položiek rozpočtu.

Hodnota projektu
35

Udržateľnosť projektu chápe univerzita ako neoddeliteľný krok v nábore a zotrvaní zamestnancov na UNIZA. Svojou dlhoročnou snahou o získanie HR Excellence in Research nás presvedčila o svojom skutočnom záujme o najdôležitejší kapitál, ktorý organizácia má a to ten ľudský. Želám riešiteľom veľa šťastia v ich snažení.

Total points
85.00

Evaluation 3

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
7

Súlad s dlhodobým zámerom je dostatočný. Univerzita sa už o udelenie značky snažila so zamietavým stanoviskom. Cieľom je počas implementácie tohto projektu zapracovať pripomienky EK k dokumentom. Žiadateľ sa chce následne o značku uchádzať znova. Silnou stránkou pri realizácii je, že sú k dispozícii podnety EK, na ktorých vie žiadateľ stavať. Projekt sa skladá z 1 hlavnej všeobecnej aktivity, ktorá smeruje k snahe získať značku a obsahuje 9 podaktivít. Aktivita a jej podaktivity sú konzistentné, dopĺňajú sa, sú zrealizovateľné a prispievajú k hlavnému cieľu. Slabšou stránkou je, že jednotlivé podaktivity nemajú rozpísaný časový rámec plnenia. Merateľné ukazovatele sú stanovené. Zameriavajú sa na kvantitatívny pohľad. Splnenie ukazovateľov je dosiahnuteľné a realistické. Vzhľadom na predošlé neúspešné žiadanie o značku odporúčame zamerať sa aj na overenie kvality pripravených dokumentov a prípadnú výmenu skúseností s inštitúciami, ktoré už sú držiteľmi značky.

Konzistentnosť projektu
21

Udržateľnosť riešenia je na primeranej úrovni. Zapojených do projektu má byť až 17 riešiteľov, z toho v tejto fáze sú menovite známi len dvaja. Nie je dostatočne objasnené, či je počet zvolených riešiteľov potrebný a efektívny. Činnosti a spôsob zapojenia riešiteľov sú popísané len všeobecne. Aktivity sú prepojené a sú konzistentné s cieľom dosiahnutia stanovených cieľov. Popísané sú na dostatočnej úrovni.

Rozpočet projektu
15

Nie sú objasnené cesty do zahraničia (aj mimo EÚ) a ich účel, a teda aj účel finančných prostriedkov. Väčšina financií je venovaná najmä na mzdy a odmeny. Vzhľadom na neuvedenie potreby až 17tich riešiteľov nie je možné dostatočne posúdiť efektivitu vynaloženia týchto prostriedkov. Nápočet v rozpočte taktiež neposkytuje detailné vysvetlenie. Ostatné položky možno zhodnotiť ako primerané, rozpočtu by pomohlo detailnejšie odôvodnenie.

Hodnota projektu
31

Projekt v prípade úspešnej realizácie aktivít bude mať pridanú hodnotu. Ciele sú dosiahnuteľné. Potenciál na zmenu je prítomný.

Total points
74.00

Filter

Filter