HRS4R na UPJŠ 2023-2026

Basic informations

Thematic area: 2023.2. Téma 2: Podpora implementácie princípov Stratégie ľudských zdrojov vo výskume - HRS4R na slovenských verejných vysokých školách

Project name: HRS4R na UPJŠ 2023-2026

University: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Condition of project: Financovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
9

Projekt nadväzuje na dlhodobý zámer VŠ a predchádzajúce kroky UPJŠ v implementácii stratégie, pričom zlepšovanie pracovného prostredia a vytváranie podmienok pre profesionálny rozvoj sú v týchto dokumentoch adresované veľmi konkrétne.

Merateľné ukazovatele v projekte sa vzťahujú primárne na bezprostredné výstupy projektu.

Konzistentnosť projektu
28

Aktivity projektu sú konzistentné a jednoznačne nasmerované na udržanie značky HRS4R. O čosi náročnejšie je posúdenie činností, zameraných na implementáciu revidovaného akčného plánu HRS4R, kde bude konkrétnejšie vymedzenie aktivít až výsledkom procesu revízie – v rámci projektu bude teda podporená predovšetkým koordinácia týchto aktivít.

V projektovom tíme sa predpokladá zapojenie menšieho počtu osôb, čo však nehodnotím negatívne, keďže to umožní väčšiu koncentráciu dostupných kapacít. Vzhľadom na existenciu oficiálnych orgánov zodpovedných za riadenie a implementáciu HRS4R na UPJŠ taktiež nie je nevyhnutné zapájanie všetkých kľúčových aktérov prostredníctvom projektu.

Rozpočet projektu
18

Projekt zahŕňa len personálne výdavky na realizáciu plánovaných aktivít, ktoré súvisia najmä s manažmentom rôznych procesov spojených s implementáciou HRS4R a revíziou akčného plánu. Vzhľadom na maximálnu možnú alokáciu a predpokladanú náročnosť koordinačných aktivít však tento postup možno považovať za vhodne zvolený.

Hodnota projektu
37

Výsledkom projektu má byť podpora ďalšej implementácie HRS4R a jej udržanie, jej pridaná hodnota je tak jednoznačná. Pridaná hodnota projektu je posilnená aj dôrazom na spätnú väzbu zamestnancov.

V prípade indikátorov by sme ale neodporúčali uvádzať, že výsledkom projektu bude 40 implementovaných opatrení, keďže rozsah opatrení v tomto momente nie je jasný a ich realizácia si môže vyžiadať aj iné zdroje. Zároveň si nie všetky opatrenia musia vyžadovať zmeny.

Total points
92.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
10

Predložený projekt s opiera o dlhodobý zámer v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.
UPJŠ realizuje akčný plán HR Excellence in Research od roku 2021. Aktivity projektu sú koncipované na ďalšie udržanie značky a prípravu priebežnej správy. Všetky dôležité dokumenty sú riadne zverejnené na webovom sídle UPJŠ.

Konzistentnosť projektu
30

Aktivity sú dôkladne popísané s jasným plánom plnenia a výstupov jednotlivých aktivít.
Riešiteľ sa v danej oblasti dobre orientuje a poskytuje dôkladné vysvetlenie, ako a prečo danú problematiku riešiť. Odporúčame zverejniť dokumenty a odprezentovať výsledky prieskumu uvedené v aktivity 2. Prípadne zorganizovať otvorenú diskusiu k téme. Výborný projekt s minimálnymi nedostatkami.

Rozpočet projektu
20

Požadovaná dotácia je opodstatnená vo vzťahu k priamym výdavkom a očakávanému stavu. Výška dotácie je relevantná.

Hodnota projektu
40

Projekt je výborne navrhnutý a veľmi dobre štruktúrovaný. Precízne popísané aktivity a udržateľnosť riešenia projektu v rámci univerzity. Časový plán je realistický.

Total points
100.00

Evaluation 3

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
10

Projekt je v súlade s dlhodobým zámerom, ktorý obsahuje konkrétne ciele vo vzťahu k značke. Súlad je veľmi dobre popísaný a zdôvodnený. Vysoká škola už je držiteľom značky a jej zámerom je posilniť a zhodnotiť implementáciu. Merateľné ukazovatele sú zvolené vhodne a sú realizovateľné, ako aj odpočtovateľné.

Konzistentnosť projektu
27

Aktivity sú zvolené vhodne, nasledujú zvolený cieľ, dopĺňajú sa a sú konzistentné. Aktivity sú jasne a detailne popísané, je z nich zrejmé čo chce žiadateľ realizovať a aký bude proces. Tiež sú popísané úlohy zapojených osôb a očakávané výstupy. Aktivity sú popísané na dobrej úrovni. Prínosom je aj zameranie na vyhodnotenie spokojnosti. Udržateľnosť riešenia je popísaná dostatočne a splniteľná. Nie všetci zapojení riešitelia sú v súčasnosti známi.

Rozpočet projektu
17

Rozpočet je odôvodnený, a primeraný. Slabšou stránkou je, že celý rozpočet pokrýva výlučne mzdy, odmeny a odvody a nie je alokovaný aj na konkrétnu realizáciu aktivity.

Hodnota projektu
39

Projekt prináša žiadateľovi pridanú hodnotu. Vďaka úspešnej implementácii môže žiadateľ obhájiť udržanie značky. Potenciál na úspešnú realizáciu je vysoký, žiadateľ má dostatočné kapacity na úspešenú implementáciu projektu.

Total points
93.00

Filter

Filter