Udržanie značky HRS4R na STU

Basic informations

Thematic area: 2023.2. Téma 2: Podpora implementácie princípov Stratégie ľudských zdrojov vo výskume - HRS4R na slovenských verejných vysokých školách

Project name: Udržanie značky HRS4R na STU

University: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Condition of project: Financovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
9

Projekt nadväzuje na dlhodobý zámer VŠ a medzery identifikované v GAP analýze, ktorá bola súčasťou procesu prípravy implementácie HRS4R na STU.

Projekt neuvádza konkrétne merateľné ukazovatele zakotvené v dlhodobom zámere relevantné pre projekt. Merateľné ukazovatele v projekte sa vzťahujú primárne na bezprostredné výstupy projektu.

Konzistentnosť projektu
27

Projekt zahŕňa viacero čiastkových aktivít zameraných na rôzne oblasti implementácie SHR4R. Väčšina zdrojov je alokovaná na aktivity majúce prierezový charakter (preklady, jazykové vzdelávanie, informovanie). Popis jednotlivých aktivít je dostatočne jasný a podrobný a aktivity sú realizovateľné v časovom rámci projektu.

V prípade informačných a školiacich aktivít odporúčame zahrnúť aj formáty, ktoré umožnia akademickej obci priamu interakciu a diskusiu.

Rozpočet projektu
20

Rozpočet na realizáciu projektu je nastavený realisticky a zahŕňa výdavky potrebné na dosiahnutie naplánovaných aktivít.

Hodnota projektu
35

Charakter zvolených aktivít vytvára dobré predpoklady pre príspevok projektu k udržateľnosti HRS4R a ďalších súvisiacich stratégii a jeho pridaná hodnota je jednoznačná. Udržateľnosť je menej zrejmá pri realizácii konferencie, keďže projekt neuvádza, či je zámerom jej pravidelná realizácia aj v ďalších rokoch (čo by vzhľadom na charakter a ciele konferencie bolo veľmi prínosné).

Pri indikátoroch do budúcnosti odporúčame neuvádzať ich ako výšku čerpaného rozpočtu, ale napr. ako počet vyškolených zamestnancov.

Total points
91.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
8

Predložený projekt s opiera o dlhodobý zámer v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v oblasti rozvoja ľudských zdrojov. STU získala značku kvality nedávno v októbri 2022. STU prijala stratégiu GEP. Väčšina dokumentov je preložená do anglického jazyka.

Konzistentnosť projektu
25

Poznámka: onsite visit je v pláne až po 24+36 mesiacoch. Po prvých 24 mesiacoch bude žiadateľ vypracovávať priebežnú správu, na základe ktorej môže komisia pristúpiť aj k odobratiu značky. Odporúčam riadne popísať aktivity na zvýšenie popularizácie.
Aktivity: tréningy a školenia sú dostatočné popísané. Žiadateľ sa zameral na mladých výskumníkov a doktorandov. Chválim, že nebolo pozabudnuté aj na administratívnych zamestnancov univerzity. STU im poskytne kurzy anglického jazyka, aby vedeli lepšie reagovať na každodenné situácie, ktoré riešia so zahraničnými vedcami a študentami. Chýba systém spätnej väzby o úspešnosti absolvovania kurzu, monitoring vzdelávania v cudzom jazyku (certifikácia, dochádzka a podobne).
Pozitívne hodnotím aj ponúknuté školenie pre zamestnancov v oblastiach: etika vo výskume, praktické aspekty implementácie politík rodovej rovnosti alebo kurzy anglického jazyka. Zaujímavý námet a podnetnou určite bude aj konferencia pre doktorandov na tému Zdravie.
Odporúčam updatovať webové stránky a pripraviť masívnu kampaň pre horeuvedené aktivity. Všetky opatrenia spomenuté v časti udržateľnosť riešenia projektu sú správne nastavené.

Rozpočet projektu
18

Rozpočet a komentár detailne vysvetľuje všetky náklady na projekt.

Hodnota projektu
35

Časový harmonogram je primeraný, takže možno očakávať, že ciele projektu budú splnené. Projekt prinesie žiadaný prínos pre všetkých kľúčových aktérov.

Total points
86.00

Evaluation 3

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
6

Projekt je v súlade s dlhodobým zámerom školy. Ten je však momentálne aktuálny len do roku 2024, preto dlhodobejší súlad nie je možné posúdiť. Vzhľadom na presah projektu odporúčame udržať tento súlad aj s ďalším dlhodobým zámerom. Merateľné ukazovatele sú stanovené a dosiahnuteľné. V prípade jazykových kurzov je uvedená plánovaná preplatená sumy, nie je uvedený predpokladaný počet vyvzdelávaných zamestnancov. Žiadateľ už je držiteľom značky, cieľom je preto jej udržanie, implementácia a reagovanie na nedostatky identifikované analýzou.

Konzistentnosť projektu
22

Aktivity poskytujú základný opis, nie sú popísané detailne. Je zrejmé čo chce žiadateľ realizovať, avšak absentujú informácie k obsahu a procesu aktivít (napríklad pre koho sú určené niektoré prednášky, ako budú vyberaní účastníci jazykového kurzu, atď.). Úlohy medzi riešiteľmi sú rozdelené. Nie je napríklad uvedené, aká úroveň jazyka sa očakáva, či účastníci musia obdržať aj certifikát. Aktivity sú navzájom v súlade, prispievajú k cieľu projektu.

Rozpočet projektu
19

Rozpočet je primeraný a rôznorodý. Okrem odmien a mzdy pre zamestnancov zahŕňa aj alokáciu na ďalšie aktivity potrebné pre úspešnú realizáciu. Odôvodnenie rozpočtu je poskytnuté.

Hodnota projektu
36

Udržateľnosť je nastavená na dostatočnej úrovni. Projekt bude mať pridanú hodnotu. Ukazovatele sú realistické a je možné ich vyhodnotiť prostredníctvom údajov, ktoré sú vhodne nastavené. Žiadateľ má schopnosť zabezpečiť realizáciu projektu tak, ako je naplánovaná. Projektu by prospela väčšia miera detailov pri popise aktivít. V prípade realizácie oboch projektov výzvy v oblasti 1 aj 2 odporúčame zamerať sa na vylúčenie dvojitého financovania napríklad pri jazykových kurzoch zamestnancov, ktoré sú ako aktivita naplánované v oboch projektoch.

Total points
83.00

Filter

Filter