Inovácia systému realizácie pedagogického vzdelávania inžinierov prostredníctvom programov Doplňujúceho pedagogického štúdia na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre

Basic informations

Thematic area: 2022.1. Téma 1: Podpora poskytovania a uskutočňovania doplňujúceho pedagogického štúdia alebo rozširujúceho štúdia

Project name: Inovácia systému realizácie pedagogického vzdelávania inžinierov prostredníctvom programov Doplňujúceho pedagogického štúdia na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre

University: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
9

Stanovenie merateľných ukazovateľov zo strany SPU v Nitre reflektuje aspoň jednu zo špecifických požiadaviek stanovených v príslušnej výzve, a to konkrétne tú, že podpora má smerovať najmä na tie rozvojové projekty, ktoré v rámci merateľných ukazovateľov budú deklarovať vyšší počet odhadovaných absolventov DPŠ a RŠ. V projekte sa uvádza MU s 10 % navýšením absolventov v priebehu doby jeho realizácie a po skončení projektu zas s ich 20 % navýšením.

Konzistentnosť projektu
24

Jednotlivé aktivity, ich komplexnosť či ciele sú v súlade s podmienkami výzvy a napĺňaním dlhodobého zámeru vysokej školy, v niektorých prípadoch však absentuje konkrétny časový harmonogram niektorých aktivít. Z predloženého projektu nie je jasná pozícia jeho hlavnej riešiteľky Mgr. et Mgr. Jany Rybanskej, PhD., riaditeľky Univerzitného poradenského a podporného centra SPU, a jej úlohy v ňom.

Rozpočet projektu
17

Rozpočtované výdavky na mzdy a odmeny zamestnancov, resp. dohodárov, sú predpokladané vo výške vyše 80 % z celkovej požadovanej dotácie, čo predstavuje vysoký podiel týchto výdavkov na požadovanej alokácii na projekt v porovnaní s inými hodnotenými projektami v rámci tejto výzvy. Predpokladané výdavky sú podľa charakteru jednotlivých aktivít rozpočtované na príslušných rozpočtových položkách či podpoložkách EK.

Hodnota projektu
36

Daný rozvojový projekt detailnejšie špecifikuje možnosti zmeny obsahu či kvality vzdelávania v oblasti DPŠ alebo RŠ, a to prípravou inovovaných programov kvalifikačného vzdelávania, ich plánovanou medzinárodnou akreditáciou, spoluprácou/praxou so strednými školami či vytvorením partnerských stredných škôl na základe memoranda o spolupráci.

Total points
86.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
9

Aktivity projektu úzko súvisia s dlhodobým zámerom Univerzity, ktorá má tento zámer vypracovaný na roky 2022-2028. Dlhodobý zámer Univerzity zahŕňa strategické ciele, ako zabezpečenie kvality a rozvoj ľudských zdrojov, internacionalizáciu vzdelávania, relevantný a kvalitný výskum, atď.
Aktivity zahŕňajú najmä prípravu inovovaných programov kvalifikačného vzdelávania a ich akreditáciu, implementáciu nových programov, prípravu medzinárodnej akreditácie programov vzdelávania, spoluprácu so strednými školami, vzdelávacie workshopy a vytvorenie učební pre DPŠ. Merateľné ukazovatele zahŕňajú programy DPŠ, zvýšenie študentov DPŠ v nasledujúcom akademickom roku, vzdelávacie miestnosti a partnerské stredné školy.

Konzistentnosť projektu
29

Jednotlivé aktivity na seba logicky nadväzujú a sú v súlade s napĺňaním dlhodobého zámeru Univerzity. Z časového hľadiska sú aktivity náročné, najmä medzinárodná akreditácia, avšak uskutočniteľné v plnom rozsahu. Riešiteľský tím pozostáva zo štyroch riešiteľov vrátane prorektora pre vzdelávanie. (Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD nie je zaradená v tabuľke).

Rozpočet projektu
17

Z celkovej požadovanej sumy dotácie (294 904,00 Eur) sa na mzdy, odmeny a dohody požaduje 239 304,00 Eur, čo predstavuje 81% dotácie. Zvyšok predstavuje najmä IT vybavenie a doplňujúci modul UIS.
Rozpočet by mal byť lepšie vyvážený.

Hodnota projektu
39

Cieľom projektu je implementácia inovovaného systému vzdelávania v rámci programov doplňujúceho pedagogického štúdia na SPU v Nitre, čo prinesie možnosti zvýšenia kvality, kapacity a atraktivity doplňujúceho pedagogického štúdia v kontexte nových programov kvalifikačného vzdelávania predložených na akreditáciu, podporí možnosti lepšej spolupráce so strednými školami, výmenu skúseností lektorov s pedagógmi pôsobiacimi v praxi, a v neposlednom rade zvýši kompetencie lektorov zabezpečujúcich realizáciu DPŠ na SPU v Nitre.
Jedná sa o reálnu garanciu pridanej hodnoty projektu, ktorá sa má odzrkadliť vo zvýšenej kvalite vzdelávania.

Total points
94.00

Filter

Filter