Inovácia a digitalizácia doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia na FF UCM v Trnave

Basic informations

Thematic area: 2022.1. Téma 1: Podpora poskytovania a uskutočňovania doplňujúceho pedagogického štúdia alebo rozširujúceho štúdia

Project name: Inovácia a digitalizácia doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia na FF UCM v Trnave

University: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Stanovenie merateľných ukazovateľov zo strany UCM žiadnym spôsobom nereflektuje špecifické požiadavky stanovené v príslušnej výzve, a to, že podpora má smerovať najmä na tie rozvojové projekty, ktoré v rámci merateľných ukazovateľov budú kumulatívne deklarovať vyšší počet odhadovaných absolventov DPŠ alebo RŠ, resp. v ktorých ich absolventi získajú kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti „učiteľ“ pre priorizované predmety ako sú matematika, fyzika, chémia, informatika, anglický jazyk, technika, slovenský jazyk.

Konzistentnosť projektu
20

Jednotlivé aktivity, ako aj ich komplexnosť a ciele, relatívne na seba nadväzujú, aj keď v niektorých prípadoch podľa navrhovaného časového harmonogramu aktivít môže počas výučby DPŠaRŠ súčasne prebiehať aj proces navrhovanej modernizácie pedagogického laboratória, resp. iných plánovaných aktivít, ktoré môžu potenciálne ohroziť kvalitu vzdelávania v tejto oblasti.

Rozpočet projektu
18

Rozpočtované výdavky na mzdy a odmeny zamestnancov, resp. dohodárov, sú predpokladané vo výške približne 66 % z celkovej požadovanej dotácie, čo teoreticky zodpovedá špecifickým podmienkam danej výzvy, a tou je predovšetkým podpora interných kapacít verejných vysokých škôl za účelom zvyšovania kvalifikácie pedagogických a odborných zamestnancov škôl v programoch DPŠ alebo RŠ. Predpokladané výdavky sú podľa charakteru jednotlivých aktivít rozpočtované na správnych príslušných rozpočtových položkách či podpoložkách EK. Absentujú však výdavky rozpočtované na odvody externých zamestnancov v súvislosti s vyplatením odmien mimopracovného pomeru.

Hodnota projektu
30

Daný rozvojový projekt bližšie, resp. detailne nešpecifikuje, ako sa zmení obsah či kvalita vzdelávania v oblasti DPŠ alebo RŠ tým, že sa podporia interné kapacity vysokej školy, a akú pridanú hodnotu tým získajú daní absolventi uvedených programov, okrem technického vybavenia. Projekt sa skôr jednotlivými plánovanými aktivitami zameriava na technické, digitálne či administratívne vybavenie DPŠ či RŠ. Absentuje mi v ňom teda hlbšia pridaná hodnota, ktorá by z časti vedela vyriešiť aj problém nedostatku učiteľov v priorizovaných predmetoch v oblasti regionálneho školstva.

Total points
73.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
8

Aktivity projektu úzko súvisia s dlhodobým zámerom Univerzity, ktorá má tento zámer vypracovaný na roky 2021-2026. Akčný plán však absentuje. DPŠ a RŠ zastrešujú jednotlivé katedry FF UCM. DPŠ a RŠ zabezpečuje Katedra pedagogiky v spolupráci s Katedrou psychológie a katedrami, podľa jednotlivých aprobácií.
Merateľné ukazovatele vychádzajú z cieľov projektu a opisu jednotlivých aktivít. Zahŕňajú najmä inovované študijné plány, edukačné materiály a digitalizáciu vybraných študijných plánov. Nezahŕňajú však predpokladaný zvýšený počet študentov DPŠ a RŠ v ďalšom akademickom roku.

Konzistentnosť projektu
28

Jednotlivé aktivity na seba logicky nadväzujú a sú v súlade s napĺňaním dlhodobého zámeru Univerzity. Z časového hľadiska sú aktivity uskutočniteľné v plnom rozsahu. Projekt má 16 riešiteľov vrátane administratívnych pracovníkov (2) a manažéra publicity.

Rozpočet projektu
15

Z celkovej požadovanej sumy dotácie (212 055,00 Eur) sa na mzdy a odmeny pre zamestnancov požaduje 154 300,00 Eur. Zvyšok predstavuje nákup výpočtovej techniky, nákup literatúry, materiálovo-technické zabezpečenie pedagogického laboratória, tlače edukačných materiálov, digitalizácie edukačných materiálov a služobné cesty. I napriek väčšiemu riešiteľskému kolektívu, mal byť rozpočet viac vyvážený.

Hodnota projektu
36

Hlavným cieľom projektu je i naďalej realizovať kvalifikačné vzdelávanie v kategóriách DPŠ a RŠ, ako i inovácia a digitalizácia študijných plánov. Súčasťou cieľu je aj nové pedagogické laboratórium pre zvýšenie kapacity z 15 na 25 študentov. Kvalitu majú zabezpečiť novovytvorené edukačné materiály, ktoré budú slúžiť aj ďalším účastníkom kvalifikačného vzdelávania v nových kurzoch DPŠ a RŠ. Digitalizácia edukačných materiálov umožní skvalitnenie samostatnej práce účastníkov kvalifikačného vzdelávania v ich domácom prostredí. Jedná sa o pomerne reálnu garanciu pridanej hodnoty projektu, ktorá sa má odzrkadliť vo zvýšenej kvalite vzdelávania.

Total points
87.00

Filter

Filter