Systematická podpora poskytovania a uskutočňovania doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia na UK

Basic informations

Thematic area: 2022.1. Téma 1: Podpora poskytovania a uskutočňovania doplňujúceho pedagogického štúdia alebo rozširujúceho štúdia

Project name: Systematická podpora poskytovania a uskutočňovania doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia na UK

University: Univerzita Komenského v Bratislave

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
10

Stanovenie merateľných ukazovateľov zo strany UK v Bratislave reflektuje všetky špecifické podmienky v príslušnej výzve a všetky plánované aktivity dávajú predpoklad k postupnému napĺňaniu dlhodobého zámeru vysokej školy.

Konzistentnosť projektu
30

Jednotlivé aktivity projektu navzájom do seba zapadajú a tvoria jeden ucelený celok za účelom dosiahnutia cieľa. Nie je čo vytknúť.

Rozpočet projektu
19

Rozpočtované výdavky na mzdy, odmeny a odvody zamestnancov, resp. dohodárov, sú predpokladané vo výške približne 50 % z celkovej požadovanej dotácie, čo teoreticky zodpovedá špecifickým podmienkam danej výzvy, a tou je predovšetkým podpora interných kapacít verejných vysokých škôl za účelom zvyšovania kvalifikácie pedagogických a odborných zamestnancov škôl v programoch DPŠ alebo RŠ. Predpokladané výdavky sú podľa charakteru jednotlivých aktivít rozpočtované na príslušných rozpočtových položkách či podpoložkách EK.

Hodnota projektu
40

Predložený rozvojový projekt si dáva za ciele napr. vytvoriť podporné adaptačné materiály pre frekventantov DPŠ, zvýšiť dostupnosť relevantných študijných materiálov, zlepšiť priestorové podmienky i materiálovo-technické zabezpečenie vzdelávania tak, aby napomáhalo postupnému zvyšovaniu kvality i atraktivity tohto štúdia, zároveň ukázať dobrú prax vedenia, prístupu orientovaného na študenta, tiež rozšíriť používaný e-learningový nástroj Učiteľská akadémia UK, videohospitácie a edukačné videoukážky vyučovania prioritizovaných predmetov ako: matematika, slovenský jazyk, anglický jazyk, fyzika, chémia, informatika a technika a súčasne cez ilustráciu duálneho vzdelávania posilniť možnosti rozvíjania DPŠ/RŠ štúdia o nové trendy z praxe, čo dáva predpoklad k naplneniu pridanej hodnoty projektu, a to urobiť z učiteľských programov ľudsky zmysluplné a atraktívne štúdium vychovávajúce výborne pripravené budúce učiteľky či učiteľov.

Total points
99.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
3

prepojenie na dlhodobý zámer vo veľmi všeobecnejšej rovine, čo však vzhľadom k špecifiku témy možno rešpektovať

Konzistentnosť projektu
26

projekt má jasne a zrozumiteľne zadefinovaný súčasný stav a cieľový stav; projekt popisuje už vytvorené predpoklady na realizáciu, ktoré znižujú riziko neplnenia (napr. nástroj učiteľská akadémia UK alebo Centrum podpory pedagógov UK); opis aktivít má logickú štruktúru a nadväznosť, vrátane zrozumiteľného objasnenia obsahu a personálneho zabezpečenia, až na niektoré zreteľné kroky (napr. aktivita10) absentuje precíznejšie objasnenie aktivít za účelom preukázateľného zvýšenia počtu frekventantov a absolventov

Rozpočet projektu
18

rozpočet je dostatočne štrukturovaný, vrátane objasnenia stanovenia referenčných hodnôt (až na niekoľko výnimiek) a previazanosti na jednotlivé aktivity; v prípade podpory projektu navrhujem neposkytovať financie v oblasti 637007 podľa rozpočtovej klasifikácie;

Hodnota projektu
36

merateľné ukazovatele sú dostatočne štrukturované, obsahujú však aj nelogicky stanovené jednotky (napr. rozsah v normostranách); z hľadiska prioritizovaných predmetov z hľadiska výzvy dochádza k veľkému prekryvu čo výrazne zvyšuje hodnotu projektu; nastavenie merateľných ukazovateľov je zrozumiteľné a vo vzťahu k hlavným ukazovateľom (počet frekventantov a absolventov) je pomerne ambiciózny vo vzťahu k iným posudzovaným projektom, nie je však objasnené stanovenie mernej hodnoty, vrátane uvedenia reálnej východiskovej hodnoty čo vytvára riziko naplnenia cieľa

Total points
83.00

Filter

Filter