Súkromná materská škola UK

Basic informations

Thematic area: 2021.1. Téma 3: Materské školy pri vysokých školách

Project name: Súkromná materská škola UK

University: Univerzita Komenského v Bratislave

Condition of project: Nefinancovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
9

Konzistentnosť projektu
23

Rozpočet projektu
16

Hodnota projektu
25

Záverečný komentár a odporúčania

Podávaný projekt nadväzuje na rozvojový projekt zriadenia MŠ pri VŠ, ktorý bol podporený v roku 2020. Ide prioritne o dofinancovanie rekonštrukcie objektu, ktorý bol pre zriadenie VŠ určený. Podávateľ sa v projekte zaručuje, že realizácia podávaného projektu nepovedie k produkcii duplicít; hodnotiteľ si však nemá možnosť overiť, ako VŠ obhajovala udržateľnosť minuloročného projektu, resp. či oproti podoporenému projektu tento povedie k zásahu väčšieho množstva aktérov alebo zvýšeniu pôvodne plánovanej kapacity. Pozitívom je vnímanie MŠ ako priestrou pre vzdelávaciu, ale aj výskumnú činnosť študentov Pedagogickej fakulty.

Total points
73.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
2

Konzistentnosť projektu
18

Rozpočet projektu
10

Hodnota projektu
27

Záverečný komentár a odporúčania

prepojenie na dlhodobý zámer vo všeobecnejšej rovine, čo však na špecifikum témy možno rešpektovať; projekt nadväzuje na už vykonané aktivity; v projekte absentuje precíznejšie popísanie aktivít a potrebných krokov, analýza rizík a pod.; rozpočet dostatočne štrukturovaný, avšak absentuje zdôvodnenie stanovenia jednotlivých súm.

Total points
57.00

Filter

Filter