Systematická podpora vysokoškolských učiteľov ako kľúč rozvoja kvality vzdelávania

Basic informations

Thematic area: 2021.1. Téma 2: Vytvorenie systému podpory vysokoškolských učiteľov

Project name: Systematická podpora vysokoškolských učiteľov ako kľúč rozvoja kvality vzdelávania

University: Univerzita Komenského v Bratislave

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
10

Konzistentnosť projektu
27

Rozpočet projektu
16

Hodnota projektu
35

Záverečný komentár a odporúčania

Vzhľadom na podmienky výzvy, ktorá stanovuje, že v tejto téme bude podporený iba jeden projekt a kvalitu ostatných projektov, odporúčam podporiť predložený projektový zámer. Zapojené vysoké školy sa javia byť pripravené projekt úspešne implementovať a projekt má potenciál mať celonárodný presah.

Total points
88.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
25

Rozpočet projektu
15

Hodnota projektu
32

Záverečný komentár a odporúčania

prepojenie s dlhodobým zámerom preukázateľnejšie pri UNIZA; projekt je logicky štrukturovaný a konzistentný; nejasnosť vo vzťahu realizovania dostatočnej analýzy a výstupu s ohľadom na navrhovaný rozsah výstupov pri štandardoch (merateľné ukazovatele - rozsah min. 600 slov), resp. systému poskytovania VŠ vzdelávania (merateľné ukazovatele - min. rozsah 1300 slov); rozpočet je dostatočne štrukturovaný, pri niektorých položkách však absentuje zdôvodnenie stanovenia jednotlivých položiek.

Total points
77.00

Filter

Filter