Zelená Akadémia / Green Academy (Akadémia umení v Banskej Bystrici)

Basic informations

Thematic area: 2021.1. Téma 6: Koncept Zelenej univerzity

Project name: Zelená Akadémia / Green Academy (Akadémia umení v Banskej Bystrici)

University: Akadémia umení v Banskej Bystrici

Condition of project: Nefinancovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
21

Rozpočet projektu
16

Hodnota projektu
24

Záverečný komentár a odporúčania

Projektový zámer pokrýva širokú škálu environmentálnych zlepšení pracovného, študijného a oddychového prostredia VŠ a priľahlého verejného priestoru. Umelecký rozmer niektorých aktivít má potenciál prispieť k estetizácii prostredia v okolí budov VŠ a má tak presah a pozitívny environmentálny dopad na širšie mestské prostredie. Zatiaľ čo niektoré aktivity projektu sú rozpísané do detailu, niektorým chýba detailnejší popis v opise aktivít. Ich spomenutie v merateľných ukazovateľoch alebo rozpočte neposkytuje hodnotiteľovi dostatok informácií o zámeroch predkladateľov a pozitívach vyplývajúcich z implementácie predmetných aktivít. Pozitívne hodnotené sú plánované aktivity pre verejnosť, ktoré predpokladajú zapojenie tak tvorivých zamestnancov VŠ ako aj študentov.

Total points
66.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
15

Rozpočet projektu
10

Hodnota projektu
20

Záverečný komentár a odporúčania

v rámci dlhodobého zámeru absentuje koncepčnejšie uchopenie, precíznejšie indikátory a časový plán; niektoré aktivity (napr. "zelené pracoviská", "zelené aktivity") sú vágnejšie formulované a nedostatočne rozpracované; nedostatočná prepojenosť a rozpracovanosť merateľných ukazovateľov; v niektorých položkách nedostatočne zdôvodnený rozpočet

Total points
50.00

Filter

Filter