One.Point

Basic informations

Thematic area: 2021.1. Téma 7: Podpora internacionalizácie vysokoškolského prostredia

Project name: One.Point

University: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
7

Konzistentnosť projektu
21

Rozpočet projektu
16

Hodnota projektu
29

Záverečný komentár a odporúčania

Pozitívom projektu je orientácia na holistickú podporu zahraničných študentov (psych.poradenstvo, kariérové poradenstvo...). Chýbajú však aktivity, ktoré by prispievali k integrácii zahraničných študentov prostredníctvom spoločných aktivít domácich a zahraničných študentov; javí sa, že so zapojením domácich študentov na rozvoji internacionalizácie sa počíta iba obmedzene. Z popisu projektu nie je jasné, čo má byť cieľom regionálneho hubu UPJŠ a jeho prepojenia na ďalšie aktivity v projektovom zámere. Chýba detailnejší popis vytvorenia One.Pointu, jeho jasnejšie vymedzenie voči ostatným už existujúcim pracoviskám, či vznikne zlúčením viacerých pracovísk alebo pôjde o nové miesto/pracovisko, ktoré si bude primárne vypožičiavať ľudí z iných pracovísk (rektorát, UNIPOC). Aktivitu 1 navrhujem nepodporiť, keďže ide o aktivitu, ktorej presah pre celkový synergický dosah projektu nie je dostatočne zdôvodnený a javí sa, že financie by boli využité na aktivity už prebiehajúceho projektu.

Total points
73.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
3

Konzistentnosť projektu
15

Rozpočet projektu
11

Hodnota projektu
21

Záverečný komentár a odporúčania

previazanie s dlhodobým zámerom odkazuje na viacero "internacionalizačných" aktivít, avšak bez preferenčného a časového rámca a merateľných ukazovateľov; nejasnosť udržateľnosti vo vzťahu k aktivitám 2 a 3; rozpočet dostatočne štrukturovaný, avšak pri viacerých položkách bez referencií na stanovenie hodnôt.

Total points
50.00

Filter

Filter