Zriadenie MŠ Šporťáčik pri PF KU v Ružomberku pre deti zamestnancov a študentov KU v Ružomberku

Basic informations

Thematic area: 2021.1. Téma 3: Materské školy pri vysokých školách

Project name: Zriadenie MŠ Šporťáčik pri PF KU v Ružomberku pre deti zamestnancov a študentov KU v Ružomberku

University: Katolícka univerzita v Ružomberku

Condition of project: Financovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
7

Konzistentnosť projektu
23

Rozpočet projektu
14

Hodnota projektu
31

Záverečný komentár a odporúčania

I keď v úvode popisu projektu i dlhodobom zámere VŠ sa predkladatelia odvolávajú na širší kontext (kapacity MŠ v meste Ružomberok, celá univerzita), nie je jasné, či kapacity MŠ budú prístupné aj pre zamestnancov a študentky iných fakúlt ako Pedagogickej fakulty, pri ktorej má byť MŠ zriadená. MŠ v priestoroch PF ponúka skvelú príležitosť pre vytvorenie praxového pracoviska pre študentov fakulty, užšie prepojenie MŠ s vedecko-pedagogickými pracovníkmi fakulty a tak možosť zvýšenia kvalifikácie pedagogických a odborných zamestnancov MŠ či podporu pedagogického výskumu. Ak sa počíta s obsadením kapacity iba zamestnancami a študentmi PF, stráca sa tak celouniverzitný/lokálny presah a výdavky na PR v lokálnych mediách sa dajú v takomto prípade považovať za neopodstatné. Finančne náročne rozpočtové položky ako napr. samotná rekonšturkcia alebo vzdelávací program by mohli byť detailnejšie popísané.

Total points
75.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
2

Konzistentnosť projektu
17

Rozpočet projektu
10

Hodnota projektu
31

Záverečný komentár a odporúčania

prepojenie na dlhodobý zámer vo všeobecnejšej rovine, čo však na špecifikum témy možno rešpektovať; pomerne všeobecne zadefinovaný projekt, vrátane rozpočtu (absentuje referencia na stanovenie hodnôt).

Total points
60.00

Filter

Filter