Univerzitný klaster Trnava

Basic informations

Thematic area: 2021.1. Téma 1: Integrácia vysokých škôl

Project name: Univerzitný klaster Trnava

University: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
4

Konzistentnosť projektu
15

Rozpočet projektu
15

Hodnota projektu
30

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt odkazuje len na Dlhodobý zámer rozvoja UCM v Trnave, kde sa nachádza strategický cieľ podporujúci spoluprácu univerzít v regióne a vytvorenie konzorcia. Absentuje však zmienka o strategických dokumentoch partnerskej univerzity.
Navrhované aktivity vo všeobecnosti prispievajú k spolupráci partnerských univerzít, len v menšej časti (posledná aktivita) však vytvárajú „roadmap“ k skutočnej integrácii. Vhodnou aktivitou je rozhodne integrácia knižničných systémov, o potrebnosti rekonštrukcie fyzickej knižnice nie sú v projekte hodnoverné dôkazy. Podobne prestavba fytotronu a výstavba virologického laboratória sú bezosporu prospešné aktivity, ale ich napojenie na integráciu je značne otázne.
Spoločná platforma informovanosti je naopak veľmi prospešná aktivita a môže prispieť k postupnému budovaniu spoločnej značky oboch univerzít. Naopak podpora prípravy spoločných vedeckých projektov sa javí ako aktivita, ktorá nespadá do predmetu podpory v rámci tejto výzvy.
Ťažisková aktivita projektu je piata, konvergencia informačných systémov. Jej vykonanie je predpokladom ďalšej integrácie univerzít aj v oblasti zdieľania výučby, čo je kritická oblasť, ako aj majetku, s čím zasa súvisí kompatibilita účtovných systémov a registratúry.
Šiesta aktivita projektu sa zameriava na modernizáciu viacerých budov. V rámci projektu chýba zdôvodnenie potreby viacerých modernizačných aktivít v kontexte intregračných krokov. Otázna je tiež, nakoľko je realistické dokončenie investičných aktivít aj v prípade ich financovania v rámci časových limitov Plánu obnovy.
V rámci rozpočtu projektu je identifikovaná vysoká suma cez 330 tis. EUR na projekt Analyticko-diagnostického centra. Bez štúdie uskutočniteľnosti tejto časti aktivity nie je vhodné takúto vysokú sumu do projektu investovať.
Vyplácanie podpory spoločných projektov sa javí neoprávnené v rámci výzvy.

Total points
64.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
9

Konzistentnosť projektu
28

Rozpočet projektu
19

Hodnota projektu
38

Záverečný komentár a odporúčania

V budúcich projektoch je potrebné zdôrazniť a zamerať sa na kroky k právnej integrácii spolupracujúcich vysokých škôl. Upozorňujeme, že takéto zameranie v budúcnosti veľmi zvýši šancu na budúcu podporu z Plánu obnovy a odolnosti (komponent 8).

Total points
94.00

Filter

Filter