Tréningový program klinických zručností pre zahraničných študentov v študijnom odbore veterinárske lekárstvo

Basic informations

Thematic area: 2021.1. Téma 7: Podpora internacionalizácie vysokoškolského prostredia

Project name: Tréningový program klinických zručností pre zahraničných študentov v študijnom odbore veterinárske lekárstvo

University: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Condition of project: Nefinancovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
12

Rozpočet projektu
4

Hodnota projektu
14

Záverečný komentár a odporúčania

Strategickým dokumentom univerzity chýbajú jasne stanovené merateľné ukazovateľe, ktoré by chceli v agende internacionalizácie v stanovenom období naplniť. Nie je jasné, ako projekt prispeje k podpore alebo propagácii mobilít u našich študentov, resp. mobilít pedagógov. Celkovo má projekt minimálny presah na našich študentov/študentov študujúcich na UVLF v slovenskom jazyku, keďže sa nepočíta s ich zapojením do riešenia projektu (participácia na realizácii praxe). Rozsah Aktivity 3, ktorá má projekt vyhodnotiť, považujem za nedostatočný. Pri takom malom počte zapojených študentov by bola vhodnejšia skôr kvalitatívnejšia forma získavania spätnej väzby na prax, napr. individuálne/skupinové rozhovory so študentmi. Projekt jasnejšie neformuluje riziká spojené so zhoršenou pandemickou situáciou a ich efekt na personálnu vyťaženosť, kvality výuky a praxe, či prípadný vplyv na finančné zabezpečenie. Zapojenie pedagógov a technicko-hospodárskych pracovníkov z riešiteľského kolektívu na úrovni plných uväzkov môže počas obdobia trvania projektu negatívne ovplyvniť kvalitu výučby a pedagogickej prípravy pre ostatných študentov VŠ. Jediným merateľným ukazovateľom je počet študentov, ktorí absolvujú prax. Nie sú stanovené ďalšie ukazovateľe, ktoré by mohli byť pridanou hodnotou projektu, napr. počet našich študentov/pedagógov, ktorých by recipročne prijala nórska univerzita. Vzhľadom na krátke trvanie, malý počet participujúcich a priamo benefitujúcich aktérov, je požadovaný nápočet výdavkov nepomerne vysoký a javí sa, že by išlo o jednorázovú záležitosť, ktorá má slúžiť najmä na budovanie infraštruktúry (vysoký podiel kapitálových výdavkov). Nie je jasné, ak by projekt prebehol úspešne, z čoho by boli financované jeho dalšie cykly alebo pokračovania.

Total points
35.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
4

Konzistentnosť projektu
7

Rozpočet projektu
5

Hodnota projektu
10

Záverečný komentár a odporúčania

previazanie na dlhodobý zámer bez konkrétnejších opatrení, indikátorov a časových rámcov; projekt je zameraný na čiastkovú tému a nie je zrejmá jeho udržateľnosť do budúcnosti; rozpočet je nedostatočne štrukturovaný a bez odôvodnenia určenia referenčných hodnôt (najmä neobjasňuje stanovený výšku a potrebu využitia cca 800 000 na nákup špecializovaných zariadení a prepojenosť na tému projektu)

Total points
26.00

Filter

Filter