Podpora a zvyšovanie úrovne internacionalizácie na UNIZA

Basic informations

Thematic area: 2021.1. Téma 7: Podpora internacionalizácie vysokoškolského prostredia

Project name: Podpora a zvyšovanie úrovne internacionalizácie na UNIZA

University: Žilinská univerzita v Žiline

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
7

Konzistentnosť projektu
22

Rozpočet projektu
8

Hodnota projektu
28

Záverečný komentár a odporúčania

Silnou stránkou predkladaného projektu je jeho nadväznosť na predchádzajúce aktivity VŠ v oblasti internacionalizácie. Vo viacerých aktivitách však chýba detailnejšie zdôvodnenie, ako ich implementácia prispeje k zlepšeniu vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti, napr. aj cez premietnutie daných aktivít do konkrétnejších, jasne vymedzených merateľných ukazovateľov. V Aktivite 1 nie je dostatočne zdôvodnené ako žiadaná finančná alokácia prispeje k skvalitneniu výučby na UNIZA, vytvoreniu spoločných študijných programov v spolupráci s univerzitami z konzorcia, či v´podpore publikačnej činnosti (chýbajú merateľné ukazovatele). V Aktivite 2 sa oceňuje zámer pilotného overenia pripravovaných kurzov, no chýba vymedzenie merateľných výsledkov. Taktiež nie je jasné, do akej miery bude práca na kurikule a učebných materiáloch vychádzať z už existujúcich zdrojov podobného charakteru a ako bude zabezpečené, aby tak neboli vytvárané duplicitné materiály. Pozitívom je snaha VŠ intergrovať podporné služby pre študentov na jednom mieste a zapájať vo forme ambasádorov aj domácich študentov. V Aktivite 4 chýbajú rozpracované ukazovatele vyplývajúce z kurzu EMI pre VŠ učiteľov (napr. počet kurzov, vzdelávacích materiálov pripravených na výučbu v AJ) a tiež nie je jasné, prečo je potrebné vytvárať okrem anglickej, prípadne ruskej a ukrajinskej mutácie, aj ďalšie jazykové mutácie webstránky. Celkovo aktivity projektu považujem za prínosne pre prehĺbenie internacionalizácie vo VŠ prostredí, zaslúžili by si však prehodnotiť ich reálny dosah vzhľadom na výšku žiadaných finančných prostriedkov.

Total points
65.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
8

Konzistentnosť projektu
25

Rozpočet projektu
14

Hodnota projektu
33

Záverečný komentár a odporúčania

dlhodobý zámer obsahuje viaceré ciele v previazanosti na tému (v rámci komentáru k zvoleným merateľným ukazovateľom sú definované aj indikátory a vyhodnocovanie; absentujú však merateľné hodnoty, resp. prioritizácia); projekt a aktivitity sú konzistente štrukturované a v niektorých oblastiach nadväzujú na už vykonané aktivity; rozpočet je dostatočne štrukturovaný, avšak pri viacerých položkách absentuje precíznejšie stanovenie navrhovanej sumy.

Total points
80.00

Filter

Filter