Zelená zelenej VŠMU: Implementácia environmentálnych opatrení na pôde VŠMU

Basic informations

Thematic area: 2021.1. Téma 6: Koncept Zelenej univerzity

Project name: Zelená zelenej VŠMU: Implementácia environmentálnych opatrení na pôde VŠMU

University: Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
6

Konzistentnosť projektu
22

Rozpočet projektu
16

Hodnota projektu
27

Záverečný komentár a odporúčania

Projektový zámer predkladá komplexný zoznam exteriérových a interiérových návrhov na zefektívnenie energetickej náročnosti areálu VŠMU, jeho estetizáciu a aktivizáciu študentov a zamestnancov pre ďalšie environmentálne aktivity v strednodobom a dlhodobom horizonte. Autori projektu vnímajú, že areál VŠMU sa nachádza v centre mesta a uvedomujú si možný príspevok k skrášleniu verejného priestranstva vo svojom okolí. VŠ počíta pri príprave aktivít so zapojenám viacerých externých odborných organizácií a hnutí. Pozitívom projektu je, že revitalizácia areálu a implementácia zelených riešení má potenciál viesť k zatraktívneniu vzdelávacieho prostredia na VŠ a zvýšeniu konkurencieschopnosti školy v regionálnom meradle. Niektoré aktivity sa javia byť v kontexte aktuálnej situácie málo ambiciózne - napr. revitalizácia parkoviska na úkor podpory ekologickej mobility a pod.

Total points
71.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
3

Konzistentnosť projektu
24

Rozpočet projektu
17

Hodnota projektu
35

Záverečný komentár a odporúčania

v dlhodobom zámere chýba konkretizácia cieľov, ich prioritizovanie, indikátory a časové vyhodnocovanie; pomerne detailne popísané aktivity a logicky nastavené merateľné ukazovatele; niektoré aktivity sa budú realizovať v predstihu pred realizáciou energetického auditu a možnosťami komplexnejšieho využitia konceptu garantovanej energetickej služby

Total points
79.00

Filter

Filter