UCM Green Mission

Basic informations

Thematic area: 2021.1. Téma 6: Koncept Zelenej univerzity

Project name: UCM Green Mission

University: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
6

Konzistentnosť projektu
22

Rozpočet projektu
18

Hodnota projektu
27

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt predkladá komplexný zoznam aktivít, ktoré smerujú k budovaniu zelenej univerzity prostredníctvom posilňovania/zefektívňovania viacerých environmentálnych aspektov. Potrebná rekonštrukcia hnuteľného majetku má, spolu s podporou cyklomobility, revitalizácie vonkajšieho prostredia pre edukáciu a relax študentov a zamestnancov, značný synergický potenciál. Pozitívom projektu je jeho snaha o transfer jednotlivých aktivít do výučbového procesu, zvyšovanie povedomia o potrebe udržateľnosti životného prostredia prostredníctvom praktickej aplikácie poznatkov, ukážke moderných technológií, podpore podnikavosti študentov v oblasti enviro inovácií a pod. Merateľné ukazovatele projektu sú jasne a zrozumiteľne vymedzené. Rozpočet dostatočne zdôvodnený.

Total points
73.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
6

Konzistentnosť projektu
24

Rozpočet projektu
13

Hodnota projektu
30

Záverečný komentár a odporúčania

Predmetný projekt je v súlade s 3 strategickými cieľmi v DZ VŠ. Aktivity sú rozpracované dostatočne podrobne, projekt pôsobí komplexne a navrhované riešenia majú synergický potenciál. Rozsah položiek aktivít a položiek projektu je značný, čo má dosah na vyšší rozpočet, avšak adekvátne odôvodnený.

Total points
73.00

Filter

Filter