Centrum podpory študentov na Prešovskej univerzite

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 6: Vznik podporných centier a rozvoj podporných služieb pre študentov v existujúcich centrách

Project name: Centrum podpory študentov na Prešovskej univerzite

University: Prešovská univerzita v Prešove

Condition of project: Financovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
6

Konzistentnosť projektu
18

Rozpočet projektu
13

Hodnota projektu
18

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má všeobecne stanovené prepojenie na dlhodobý zámer; projekt má pomerne veľa merateľných ukazovateľov, avšak niektoré z ich nejasne stanovené, čo je náročné na vyhodnotenie; aktivita 4 – veľmi všeobecné uchopenie kariérneho centra (dni kariéry), merateľné ukazovatele nie sú úplne v súlade s textom uvedeným k aktivitám a ako hodnotový údaj sú nejasne stanovené (napr. ukazovateľ činnosť študentov v pozícii study buddy – 1 – namiesto naviazania na počet študentov); aktivity zamerané na prihlasovanie študentov ale nie na udržanie si študentov; rozpočet je pomerne podrobný ale niektoré položky sú nejasné (napr. akademické poradenstvo)

Total points
55.00

Filter

Filter