EUBA zjednocuje, podporuje, vzdeláva

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 6: Vznik podporných centier a rozvoj podporných služieb pre študentov v existujúcich centrách

Project name: EUBA zjednocuje, podporuje, vzdeláva

University: Ekonomická univerzita v Bratislave

Condition of project: Nefinancovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
17

Rozpočet projektu
5

Hodnota projektu
18

Záverečný komentár a odporúčania

absentuje konkrétnejšie previazanie na dlhodobý zámer; projekt má dostatočne zhodnotený súčasný stav, avšak absentujú detailnejšie ukazovatele; cieľový stav je popísaný len odrážkovito; aktivita 5 (buddy školský systém) zameraná len na jednorázovú aktivitu – welcome week – absentuje celkové udržateľné nastavenie systému vytvorenia komplexnejšieho buddy systému ktorý by sa realizoval celý ak. rok; nejasná reálna aplikovateľnosť a relevantnosť výstupov pri aktivite 6 (Vytvorenie a implementovanie on-line dotazníka "Strom rozhodnutí"); nejasne popísaná udržateľnosť (žiadny záväzok pokračovania a vlastného financovania); nejasné zaradenie niektorých merateľných ukazovateľov (napr. mentorská škola pre vedúcich zamestnancov); rozpočet je veľmi všeobecný a nedostatočne odôvodnený

Total points
45.00

Filter

Filter