Simulátor UCM - praktická aplikácia teoretických princípov

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier

Project name: Simulátor UCM - praktická aplikácia teoretických princípov

University: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Condition of project: Nefinancovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
4

Konzistentnosť projektu
12

Rozpočet projektu
10

Hodnota projektu
18

Záverečný komentár a odporúčania

projekt má veľmi všeobecné prepojenie na dlhodobý zámer bez ďalšieho zdôvodnenia a objasnenia; projekt má pomerne veľa aktivít, pričom viaceré z nich nie sú dostatočne rozpracované čo znižuje realizovateľnosť a udržateľnosť projektu (aktivita 1, 2, 4 a 6 sa sústreďujú skôr na zariadenie miestností a vybavenie "klasickou" výpočtovou technikou (absentujte napr. precíznejšie rozpracovanie s ohľadom na softvérové a/alebo metodologické riešenie a pod.); časť z aktivity 3 má presah viac na vedu a výskum ako na vzdelávaciu časť, resp. zlepšovanie praktických zručností študentov;)

Total points
44.00

Filter

Filter