Rozvoj materiálno-technických podmienok vzdelávania a výskumu na UJS

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier

Project name: Rozvoj materiálno-technických podmienok vzdelávania a výskumu na UJS

University: Univerzita J. Selyeho

Condition of project: Nefinancovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
12

Rozpočet projektu
11

Hodnota projektu
23

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má len veľmi všeobecné previazanie na dlhodobý zámer, všeobecné popísanie aktivít (napr. aktivita 1), resp. nejasné uchopenie aktivít (napr. nejasné prepojenie dištančnej výučby a požadovanej inovácie simulačného prostredia; aktivita 3 - softvérová inovácia bez dostatočnej rozpracovanosti previazanosti na praktické zručnosti študentov) a niektorých rozpočtových položiek (napr. režijné náklady).

Total points
51.00

Filter

Filter