STU ako líder Digitálnej koalície

Basic informations

Thematic area: 2018.2. Podpora vysokých škôl pri plnení záväzkov prijatých v rámci Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania SR (ďalej len "digitálna koalícia")

Project name: STU ako líder Digitálnej koalície

University: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 370 150,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy a záväzkami vysokej školy v rámci digitálnej koalície
15

Žiadateľ plánuje vďaka projektu splniť väčšinu svojich záväzkov v rámci Digitalnej koalicie do roku 2020. Počas projektu by mali žiadateľ zabezpečiť inováciu vzdelávania v informatických študijných programoch. Rozvíjať a aktívne podporovať talentovaných študentov na univerzite. Súčasne popritom zvyšovať atraktívnosť vzdelávania v oblasti IKT. V rámci projektových aktivít by sa mal žiadateľ zamerať aj na rozvoj strategického výskumu v oblasti IKT a ďalších perspektívnych oblastiach ako napr. kybernetiká bezpečnosť, cloud computing, Big Data, umela inteligencia atď. Zo žiadosti nie je jasné, ktoré fakulty, katedry, plánuje univerzita projektom podporiť. Žiadateľ plánuje v rámci aktivity 1 inovovať 3 predmety a 5 materiálov v anglickom jazyku. Aktivita 2 sa zameriava na podporu talentov. Konkrétne plánuje žiadateľ pripraviť 3 spoločné publikácie, 1 súťaž pre študentov stredných škôl a zapojiť študentské tímy do 3 medzinárodných IKT súťaží. V rámci aktivity 3 žiadateľ plánuje pripraviť 3 publikácie na medzinárodných renomovaných fórach. V poslednej aktivite 4 plánuje žiadateľ pripraviť projekt dlhodobého strategického výskumu v oblasti priemyselných technológií. Cieľom projektu je splniť záväzky, ktoré žiadateľ uviedol v rámci Digitálnej koalície. Z hľadiska súladu aktivít s dlhodobým zámerom školy by bola implementácia projektu pre univerzitu prínosom.

Kvalita projektu
18

Zo žiadosti nie je dostatočne jasné kto by mal byť konečným prijímateľom projektových aktivít. Aktivitám chýba jasný časový rámec. Aktivity vzájomne nenadväzujú, čo je škoda z dôvodu, že by takto mohol žiadateľ dosiahnuť synergický efekt plánovaných aktivít. Nie je jasné podľa čoho žiadateľ vyrátal paušálnu dotáciu 500 hodín alokovaných na odborných pracovníkov zapojených do projektových aktivít. Žiadateľ sa plánuje v rámci monitoringu a koučingu študentov spolupráce so študentmi, organizovanie súťaží a workshopov pre budúcich študentov venovať celkovo 6500 osobo/hodín. Žiadateľ tiež plánuje venovať výskumnej činnosti až 8500 osobo/hodín. V rámci rozpočtu plánuje žiadateľ dotovať činnosť 7 postdoktorandov a 7 doktorandov. Žiadateľ navrhol pre projekt pomerne rozsiahlu personálnu maticu, z pohľadu riadenie projektu ide o pomerne náročnú časť na koordináciu. Väčšina aktivít je v projekte opísaná tak ako by tieto aktivity mala univerzita robiť ako bežnú súčasť svojich činností. Projektom si žiadateľ plánuje zabezpečiť finančnú spoluúčasť na svoje „bežné aktivity.“ Projektu chýba inovatívny rozmer.

Rozpočet projektu
10

Väčšina výdavkov je spojených so mzdovými nákladmi. V projekte je plánovaná pomerne obsiahla personálna matica, čo by mohlo spôsobiť určité problémy pri riadení projektu.

Riadenie projektu
8

Žiadateľ navrhol pre projekt pomerne rozsiahlu personálnu maticu, z pohľadu riadenie projektu ide o pomerne náročnú časť na koordináciu. Väčšina aktivít je v projekte opísaná tak ako by tieto aktivity mala univerzita robiť ako bežnú súčasť svojich činností. Projektom si žiadateľ plánuje zabezpečiť finančnú spoluúčasť na svoje „bežné aktivity.“

Hodnota projektu
15

Projekt zabezpečuje primárne inštitucionálne potreby. Spoločenský prínos projektu vnímame iba v obmedzenej miere.

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt zabezpečuje predovšetkým inštitucionálne potreby univerzity. Cieľom projektu je primárne naplniť záväzky vyplývajúce z Digitálnej koalície. Konkrétne produkty projektu sú opísané iba v obmedzenej miere. Väčšina rozpočtu je určená na financovanie mzdových nákladov. Personálna matica je pomerne obsiahla, čo môže spôsobiť určité problémy pri riadení projektu. Projektové aktivity budú zabezpečená výhradne internými zamestnancami. Zo žiadosti nie je jasné ktoré fakulty, katedry budú finálnymi prijímateľmi projektových aktivít. Opis plánovaných aktivít je uvedený pomerne stručne a skôr iba rámcovo. Predpokladáme, že časť aktivít zabezpečujú zamestnanci univerzity aj v rámci svojich bežných činností. Žiadateľovi by sme odporučili k projektu pristúpiť s oveľa väčšou inovatívnosťou. Projekt odporúčame podporiť iba v prípade, ak získa dostatočný počet bodov z konsolidovaného hodnotenia.

Total points
66.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy a záväzkami vysokej školy v rámci digitálnej koalície
20

Projektový zámer v jeho štyroch aktivitách:
- Aktivita 1 - Inovovať vzdelávanie v informatických študijných programoch, vypísať spoločensky aktuálne a atraktívne témy tímových, semestrálnych a ročníkových projektov, záverečných, diplomových, dizertačných prác podľa medzinárodne uznávaných štandardov
- Aktivita 2 - Rozvíjať talenty IKT na univerzite, podporovať zapájanie sa študentov do medzinárodných súťaží, podporovať mladých výskumníkov mentorsky a finančne
- Aktivita 3 - Realizovať výskum v perspektívnych oblastiach IKT vrátane oblastí akými sú web orientované technológie, kybernetická bezpečnosť, Big Data, Cloud Computing, umelá inteligencia a pod.
- Aktivita 4 - Pripraviť a predložiť projekt dlhodobého strategického výskumu v oblasti priemyselných technológií pre 21. storočie využívajúci synergiu výskumu progresívnych materiálov a digitálnych technológií (vrátane Industry 4.0).

pri implementácii s konkrétnymi dopadmi môže významne prispieť k záväzkom univerzity v Digitálnej koalícii:
- Záväzok 9.2 Inovovať vzdelávanie v informatických študijných programoch, vypísať spoločensky aktuálne a atraktívne témy tímových, semestrálnych a ročníkových projektov, záverečných, diplomových, dizertačných prác podľa medzinárodne uznávaných štandardov,
- Záväzok 9.5 Rozvíjať talenty IKT na univerzite, podporovať zapájanie sa študentov do medzinárodných súťaží, podporovať mladých výskumníkov mentorsky a finančne,
- Záväzok 9.5 Realizovať výskum v perspektívnych oblastiach IKT vrátane oblastí, akými sú web orientované technológie, kybernetická bezpečnosť, Big Data, Cloud Computing, umelá inteligencia a pod.,
- Záväzok 9.8 Pripraviť a predložiť projekt dlhodobého strategického výskumu v oblasti priemyselných technológií pre 21. storočie využívajúci synergiu výskumu progresívnych materiálov a digitálnych technológií (vrátane Industry 4.0).

Projektový zámer univerzity je plne v súlade s jej záväzkami v Digitálnej koalícii, jej dlhodobo deklarovanými zámermi i zámermi MŠVVaŠ SR

Kvalita projektu
20

Projekt je spracovaný vysoko odborne a so znalosťou technických trendov a z nich vyplývajúcich potrieb. Obsah aktivít a nastavené výstupy plne zodpovedajú cieľom zámeru.

V niektorých častiach je však projekt menej konkrétny a nedáva hodnotiteľovi priestor na posúdenie konkrétnych dopadov. Príklad z aktivity 1: „V rámci aktivity sa budú analyzovať potreby praxe v oblasti IKT.“ – Je však veľmi dôležité, ako táto analýza prebehne. Ak ide o „kolektívne spísanie“ preferencií pracovníkmi fakulty, tak sa iste vychádza z ich profesionálneho rozhľadu, avšak môžu sa pri tom potlačiť špecifické vybrané zámery a záujmy súkromného sektora. Alebo „Univerzita bude iniciovať súťaž na predkladanie projektov v oblastiach IKT, ktorá bude prioritne určená pre študentov.“ – univerzita by mohla konkrétnejšie napísať o aký typ súťaže pôjde, ako sa bude volať, čo bude cieľom a koľko bude mať účastníkov atp. Alebo „Pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia sa pripravia a vyhlásia záverečné témy v oblasti IKT tak, aby boli v súlade so základnými prioritami digitálnej koalície.“ – je veľmi podstatné, aby témy vyplývali z konkrétnych zadaní IT firiem alebo verejného sektora a pod ich kontrolou boli i realizované, to však projekt neuvádza konkrétnejšie. Tiež univerzita by mohla v merateľných ukazovateľoch spresniť počty vyhlásených študentských prác, ktoré budú z iniciatívy tohto projektu. A tak podobne v celom zámere projektu. Preto zo znenia zámeru predpokladám, že projekt síce podporuje jednoznačne dobré zámery a záväzky z Digitálnej koalície, avšak ťažko sa odlíši, čo bude realizované výhradne z prostriedkov tohto projektu a čo je už v širšej realizácii v rámci iných aktivít univerzity. Za vysoko prínosné považujem zapájanie doktorandov a postdoktorandov do projektu.

Rozpočet projektu
10

Rozpočet je porozumiteľný, avšak pre posúdenie primeranosti ceny a teda efektívneho a hospodárneho nakladania s rozpočtovými prostriedkami predsa len chýba spresnenie na ktoré ciele a oblasti sa jednotliví členovia tímu orientujú a ako sa práca jednotlivých začlenených osôb prejaví v kvalite i kvantite výstupov projektu.

Pozitívom je podrobná personálna matica. Počet zapojených odborníkov/pedagógov v tomto projekte bude možné považovať za pozitívum, pokiaľ vypracované podklady budú premietnuté do ďalšieho smerovania univerzity, nových predmetov, inak pôjde len o popísaný papier a rozdané peniaze.

Zásadným nedostatkom projektu je, že v personálnej matici, ani v opise zámeru nepočíta so zapojením odborníkov z praxe a s pripomienkovaním výstupov zo strany zamestnávateľov z IT sektora.Univerzita vo svojej žiadosti evidentne prekročila maximálnu výšku dotácie 410 000 EUR o nepriame výdavky – bežné vo výške 41 000 EUR. Ak nie je vzhľadom na pravidlá poskytovania dotácie možné projekt prepracovať, tak navrhujem znížiť (v zhode s univerzitou) rozpočtovú položku „nepriame výdavky – bežné“ zo 41 000 EUR na 0 EUR a dotáciu poskytnúť v objeme 410 000 EUR.

Riadenie projektu
8

Vytvorený projektový tím je schopný projekt zrealizovať, dobrým príznakom je, že vedúci projektu je v priamom podriadení rektora univerzity. Nedostatkom je, že projekt nie je vnútorne štruktúrovaný, fázovaný a delený na menšie súčasti tak, aby sa dala transparentne a detailne riadiť práca a hodnotiť výstupy a ich plnenie v čase členov projektového tímu.

Hodnota projektu
25

Projekt správne identifikuje aktuálne témy a vhodne prispieva k riešeniu najaktuálnejších tém z oblasti IT, digitálnej transformácie a Industry 4.0, ktoré sú plne aktuálne v súčasnosti a súčasne predvídavo pripravuje budúcich odborníkov v oblasti IKT.

Hodnotu projektu čiastočne znižuje menšia konkrétnosť v naplánovaných aktivitách, čo neumožňuje, aby si hodnotiteľ vopred vytvoril lepšiu a štruktúrovanú predstavu o výstupoch projektov. Nejasné je napríklad, ako prisľúbená publikácia prispeje k cieľom Digitálnej koalície – ktorá nebazíruje na akademických publikáciách. Hrubým nedostatkom projektu je absencia zamestnávateľov a IT firiem predovšetkým zo súkromnej sféry na príprave a poskytovaní spätnej väzby pre užitočnosť výstupov projektu.

Záverečný komentár a odporúčania

Technická univerzita v Bratislave potvrdzuje, že je stále lídrom v technickom vzdelávaní na Slovensku. Otázkou je, či potvrdí aj svoju ambíciu byť aj “Lídrom Digitálnej koalície” – to ostatne popri záverečnom hodnotení výsledkov projektu riadiacim orgánom tejto výzvy ukáže aj výročné hodnotenie plnenia záväzkov v rámci Digitálnej koalície.

Total points
83.00

Filter

Filter