Odstraňovanie bariér na Univerzite Komenského

Basic informations

Thematic area: 2018.3. Podpora vytvárania prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami

Project name: Odstraňovanie bariér na Univerzite Komenského

University: Univerzita Komenského v Bratislave

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 300 000,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
1

Univerzita Komenského v Bratislave vo svojej žiadosti preukázala systémový prístup k vytváraniu univerzálne prístupného akademického prostredia tak vo svojom dlhodobom zámere, ako aj realizáciou viacerých projektov mapujúcich potreby debarierizácie, najmä projektu IBAR. Veľkým prínosom v tomto smere je činnosť Centra podpory študentov so špecifickými potrebami ako odborného pracoviska s dlhoročnou skúsenosťou poskytovania a rozvoja podporných služieb pre týchto študentov.

Kvalita projektu
17

Projektový zámer predložený Univerzitou Komenského hodnotím ako vysoko kvalitný. Návrh projektových aktivít sa opiera o predchádzajúce mapovanie potrieb v oblasti odstraňovania bariér, najmä v rámci projektu IBAR. Realizácia týchto aktivít zvýši prístupnosť vybraných objektov UK pre študentov s telesným, zrakovým a sluchovým postihnutím. Počet študentov so špecifickými potrebami narastá a zvlášť vysoké školy v Bratislavskom samosprávnom kraji čelia problémom pri získavaní finančných prostriedkov predovšetkým na potrebné stavebné úpravy.
Predkladaný projektový zámer je zároveň pomerne ambiciózny a obsiahly. Neobsahuje podrobnejšiu informáciu o tom, aké úpravy v oblasti odstraňovania bariér univerzita realizovala v poslednom období z vlastných zdrojov. Takisto počíta s realizáciou aktivity "príprava plánu debarierizácie", ktorá, aj keď bez nároku na finančné prostriedky, môže vytvárať istú pochybnosť, či k vytvoreniu a odsúhlaseniu predbežného časového harmonogramu realizácie jednotlivých projektových aktivít nemalo dôjsť v záujme úspešnej realizácie projektu už pred jeho podaním.

Rozpočet projektu
7

Navrhnutý rozpočet projektu sa vo vzťahu k plánovaným aktivitám javí byť adekvátny, avšak neobsahuje podrobnejšie informácie / komentáre, ktoré by umožnili presnejšie posúdiť požadovanú výšku dotácií na jednotlivé aktivity. Napríklad nie je celkom zrejmé, čo zahŕňa rekonštrukcia prístupových chodníkov na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky a akým spôsobom žiadateľ dospel k požadovanej sume - či už disponuje projektovou dokumentáciou, cenovými ponukami.
Vzhľadom na finančné zdroje určené pre túto výzvu a vysokú kvalitu ďalších predložených projektových zámerov odporúčam prioritne podporiť aktivity spojené s debarierizáciou Pedagogickej fakulty (vybudovanie parkovacích miest pre osoby s ŤZP, prebudovanie vstupu a vstupných priestorov, rekonštrukcia vybraných učební) - túto fakultu navštevuje veľký počet študentov, vrátane študentov so špecifickými potrebami; vybudovanie pánskych bezbariérových toaliet v budovách rektorátu a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (rovnako ide o nevyhnutné úpravy s vysokou pridanou hodnotou pre návštevníkov rektorátu a študentov informatiky s telesným postihnutím, ktorí sa na fakulte vzdelávajú už aj v súčasnosti); rekonštrukciu prístupových chodníkov v areáli Fakulty matematiky, fyziky a informatiky aj vzhľadom na to, že budovu tejto fakulty navštevuje veľké množstvo študentov so špecifickými potrebami z dôvodu, že v nej sídli podporné centrum.
V tomto kole zároveň vzhľadom na vyššie uvedený dôvod limitovaných finančných prostriedkov odporúčam nepodporiť zakúpenie schodiskovej plošiny pre Evanjelickú bohosloveckú fakultu, ktoré je zároveň v porovnaní s ostatnými projektovými aktivitami finančne menej náročné; rovnako odporúčam nepodporiť projektovú dokumentáciu pre vonkajší výťah v budove Filozofickej fakulty, keďže okrem iného žiadateľ zatiaľ nedeklaroval, že spracovanie takej dokumentácie by následne viedlo k výstavbe výťahu.
V prípade prijatia týchto navrhnutých úprav rozpočtu by výška dotácie pre UK v Bratislave predstavovala ca 247 000 eur.

Hodnota projektu
20

Hodnota projektu UK, najmä realizácie úprav smerujúcich k zvýšeniu prístupnosti Pedagogickej fakulty, budovy rektorátu a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky je mimoriadne vysoká. UK v Bratislave je vzhľadom na počet študentov najväčšou vysokou školou na Slovensku a rovnako to platí o počte študentov so špecifickými potrebami. Navrhnuté projektové aktivity neboli zvolené náhodne, ale v nadväznosti na dlhodobé úsilie UK o sprístupňovanie akademického prostredia pre študentov so ŠP, čo žiadateľ taktiež preukázal v predloženom projektovom zámere.

Záverečný komentár a odporúčania

Predložený projektový zámer Univerzity Komenského v Bratislave odporúčam podporiť, a to v rozsahu podľa hodnotiaceho komentára k rozpočtu projektu.
K slabším stránkam žiadosti patrí pomerne dlhé časové obdobie na vytvorenie časového harmonogramu realizácie plánovaných aktivít, ako aj chýbajúci podrobnejší komentár k jednotlivým položkám rozpočtu. Na druhej strane sú tieto nedostatky vyvážené vysokou hodnotou, prínosom projektu pre zvýšenie prístupnosti UK študentom so špecifickými potrebami a dlhodobými skúsenosťami UK, najmä Centra podpory študentov so špecifickými potrebami v tejto oblasti.
Rovnako vysoko oceňujem, že UK plánuje do realizácie projektu zapojiť aj odborníka na bezbariérové navrhovanie, a tak zabezpečiť, že uskutočnené úpravy budú skutočne zodpovedať požiadavkám univerzálneho navrhovania.

Total points
44.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
1

V súlade s dlhodobým zámerom na obdobie 2014-2022, UK kladie dôraz na neustále zlepšovanie sociálnych podmienok študentov a rozvíjanie starostlivosti o študentov so špecifickými potrebami (str. 16).

Kvalita projektu
17

V rámci rozvojového projektu 008UK2/2013 boli vykonané prieskumy prístupnosti fakúlt UK, UK tiež získala komplexnú správu o úrovni fyzickej a informačnej prístupnosti a v roku 2016 prebehlo ďalšie monitorovanie prístupnosti UK vo vzťahu k potrebám osôb s fyzickým, zrakovým a sluchovým postihnutím. V predkladanom projekte sú zohľadnené priority, pre účely debariérizácie boli vybraté tie časti stavieb, ktoré v súčasnosti nespĺňajú požiadavky univerzálnej prístupnosti.
Garantom správnosti postupov je hlavná riešiteľka projektu (PaedDr. Elena Mendelová, CSc.). V projekte sa uvádza: “plány riešení v štádiu návrhu sa budú predkladať na schválenie odborníkovi na bezbariérové navrhovanie”, čo by malo zabezpečiť správnosť riešení v zmysle princípov Univerzálneho navrhovania. Realizácia projektu bude priebežne monitorovaná. Čiastočné pochybnosti o nastavení efektívnosti rozpočtu vyplývajú z nedostatku informácií o pripravovaných úpravách v projekte.

Rozpočet projektu
6

Na základe údajov v projekte nie je možné reálne zhodnotiť efektívnosť finančných nákladov na debariérizáciu jednotlivých priestorov. Pre objektívne posúdenie by bolo potrebné poznať podrobnejšie údaje o jednotlivých riešeniach. Napríklad z projektu nie je zrejmé, či sa bude realizovať debariérizácia vstupov na Račianskej a Šoltésovej ulici pomocou rampy alebo zdvíhacieho zariadenia. Budú pri rekonštrukcií pánskych toaliet na Rektoráte UK a na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky potrebné rozsiahle búracie práce? Jedná sa o celkovú rekonštrukciu pánskych toaliet, alebo len o vybudovanie bezbariérovej toalety? Potrebné sú súvisiace vynútené náklady? Celková suma 87 000 Eur na vytvorenie dvoch bezbariérových toaliet sa javí privysoká, avšak ak sa jedná o rozsiahle stavebné úpravy celých verejných toaliet (pánskych), môžu byť náklady opodstatnené. Rovnako nie je možné reálne posúdiť primeranosť rozpočtu ostatných uvádzaných položiek, lebo z projektu ani rozpočtu nie je zrejmé, aký rozsah úprav sa bude vykonávať.

Hodnota projektu
20

Existujúce objekty UK, v ktorých sa budú vykonávať úpravy boli vyhodnotené ako neprístupné, preto by sa pomocou navrhovaných stavebných úprav dosiahla univerzálna prístupnosť priestorov Pedagogickej fakulty, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky ako aj Rektorátu UK pre študentov so špecifickými potrebami, čím sa naplní ustanovenie § 100 zákona o vysokých školách, ako aj požiadavky vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Záverečný komentár a odporúčania

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK už niekoľko rokov systematicky vytvára prístupné prostredie pre študentov so špecifickými potrebami. Dôkazom je aj vysoký záujem týchto študentov o štúdium na fakultách UK. Ako sa uvádza v projekte „veľkú časť bariér identifikovaných v rámci prieskumov, žiaľ, nebolo možné odstrániť, najmä z dôvodu ich rozsiahlosti, technickej a finančnej náročnosti, najmä nedostatku finančných zdrojov. Získaním dotácie na projekty debariérizácie sa podarí zlepšiť prístupnosť ďalších fakúlt a priestorov UK.

Total points
43.00

Filter

Filter