Integrácia vzdelávania a výskumu na UKF s ohľadom na spoločenské potreby a požiadavky praxe.

Basic informations

Thematic area: 2018.1. Podpora vysokých škôl pri napĺňaní ich dlhodobých zámerov

Project name: Integrácia vzdelávania a výskumu na UKF s ohľadom na spoločenské potreby a požiadavky praxe.

University: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 180 000,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
15

Predložený projekt sa týka viacerých prioritných oblastí, o ktorých sa zmieňuje dokument DDZ univerzity. Priority sú výrazne rôznorodé a pokrývajú oblasti od ďalšieho vzdelávania pracovníkov, cez dobudovanie laboratórií, spoluprácu s externými entitami a podobne. Jednotlivé témy sú zmysluplné, avšak osobne mi chýba čosi ako "červená niť" cez tieto aktivity. Je to výber, avšak nie je zrejmé, ako boli práve tieto aktivity vyberané, akú majú strategickú pozíciu v širšom kontexte univerzity.

Navrhované témy sú viac-menej vyplývajúce z DDZ, najmä tie týkajúce sa podpory rómskej a menšinovej kultúry. Zišlo by sa o čosi lepšie vysvetliť a namapovať témy rozvoja centra pre digitálne humanitné výskumy ako aj spoluprácu s externými entitami - tie majú relatívne voľný vzťah ku zmieneným prioritám, ktorý by bolo dobre explicitnejšie pokryť.

Taktiež by sa hodilo do cieľového stavu uviesť aspoň orientačné hodnoty ambícií vo forme kvantitatívnych cieľov, veľa aktivít je zameraných na úsilie, na tvorbu, ale čo konkrétne, aký merateľný benefit očakáva univerzita od týchto čiastkových vylepšení na úrovni fakúlt a pracovísk? Na druhej strane však oceňujem snahu neísť len do podpornej infraštruktúry ale venovať sa ak kľúčovému biznisu - rozvoju výskumných kapacít, nových kontaktov, nových kompetencií vo výskume aj vzdelávaní.

Kvalita projektu
17

Jednotlivé tematické oblasti projektu sú pokryté samostatnými aktivitami, čo zlepšuje možnosť dosiahnuť požadovanú kvalitu v každej z nich, avšak to samozrejme zvyšuje náročnosť na ich koordináciu s cieľom dosiahnuť aj nejaké synergie.

Aktivita č.1 má logickú štruktúru od vytvorenia programov, platformy a samotných programov ďalšieho vzdelávania. Tu by sa žiadalo zmieniť sa o momentálnom stave v tejto oblasti a o náročnosti tohto cieľa, o prípadných rizikách. Taktiež rozviť myšlienku platformy, čo má pod tým autorský tím presne na mysli. K samotnému obsahu aktivity by sa žiadalo poskytnúť hlbšie informácie - ako, kto bude garantom, odkiaľ sa získa know-how a pod. Merateľné indikátory sú skôr o úsilí, zišlo by sa mať aj niečo merajúce koncové benefity, ale v poriadku...

Aktivita č.2 je popísaná relatívne vágne, zišlo by sa povedať viac o tom, odkiaľ je plánované základné know-how, sú miestni experti už vybraní alebo budú nájdení až v projekte? Čo považuje autorský tím za "adekvátnu infraštruktúru" - a prečo? Indikátory ako počet centier či počet webových stránok nepovažujem za úplne najvhodnejšie, indikátory smerujúce k interakcii, vysielaniu pracovníkov a podobne, sú naopak vhodné. Je rozšírenie tímu o 2 osoby dostatočne ambiciózne?

Aktivita č.3 je takisto vhodne štruktúrovaná do prípravy vybavenia, programu, obsahu štúdia a zavedenie pilotu. Data science je určite moderná, nie veľmi prítomná na Slovensku, takže cieľ je zaujímavý. Bolo by vhodné ísť do väčšej hĺbky ohľadom toho, ako si autori predstavujú zvýšenú efektívnosť výuky, v čom by spočívala. Z indikátorov považujem za zaujímavý ten posledný - týkajúci sa počtu študentov zapojených do výskumných aktivít v tejto doméne, ostatné sú strategicky menej informatívne.

Aktivita č.4 je popísaná relatívne voľne a abstraktnejšie. Vyznieva to, ako by univerzita práve v tomto projekte chcela mapovať svoje okolie ohľadom vhodných partnerov, čo určite nie je situácia. Nejaké partnerstvá už existujú, takže sa pravdepodobne jedná o rozvoj smerom ku strategickým partnerstvám. Samotné aktivity ako workshopy sú vhodným nástrojom na realizáciu rozvinutých partnerstiev. Indikátory sú mierne mýlivé, nové partnerstvá na prax pravdepodobne rozšíria existujúcu sieť, ktorá nezačína na nule, či?

Rozpočet projektu
13

Rozpočet projektu je podobne ako personálna matica uvedený položkovo, relatívne do detailných kategórií, čo dáva lepšiu predstavu o realizácii projektu a vhodne dopĺňa popis aktivít. Veľka časť rozpočtu je venovaná osobným nákladom na expertov, školenia, pracovné cesty a podobne. Otázkou je, či pri témach ako digital humanities či data science by investícia do hardvéru nemala ísť skôr do riešení typu cloud, virtual, shared - namiesto štandardných, samostatných notebookov či PC?

Rozpočet je vhodne okomentovaný, sú uvedené jednotkové ceny - tie zodpovedajú bežným trhovým podmienkam. Takže rozpočet patrí medzi najrozpracovanejšie a najdetailnejšie časti návrhu projektu. Celkovo projekt predpokladá rozpočet vo výške cez 210 tisíc, z čoho je takmer 180 tisíc vo forme dotácie. Vzhľadom na širokú paletu aktivít je to suma zodpovedajúca ambícii.

Riadenie projektu
7

Sponzorom projektu je doc. Sollár, ktorý je v pozícii prodekana pre výskumnú činnosť - tomu zodpovedá aj celkový charakter projektu, ktorý je zameratný výrazne na rozvoj kompetencií v oblasti výskumu aj vzdelávania. Z tohto pohľadu je viditeľná vhodná úroveň manažérskej pozornosti voči navrhovaným aktivitám.

Z hľadiska nadväznosti aktivít projekt je štruktúrovaný ako séria paralelných aktivít, každá z nich trvá celú dobu projektu. V tomto zmysle teda predstavujú portfólio paralelne bežiacich "projektov". Tento portfóliový prístup je tak trochu slabšou stránkou návrhu - v dokumente nie zmienené, ako dôjde k realistickej koordinácií vzájomne minimálne spojených tém. Takéto projekty však budú pod gesciou jednotlivých fakúlt, čo predstavuje z môjho pohľadu výzvu pre dosiahnutie synergií na úrovni univerzity, nielen fakúlt. Personálna matica obsahuje široký rozsah riešiteľov, ktorý je explicitne a transparentne uvedený v projekte vcelku podrobne (možno až príliš detailne a rozdrobene, ale v poriadku).

Samotné aktivity sú plánované na relatívne krátkodobý horizont, čo znamená, že sú formulované pragmaticky, fokusované na konkrétne, rýchle výsledky. Táto forma znižuje riziká toho, že by sa riešitelia v dlhodo koncipovanom projekte mohli "stratiť" resp. dostať do príliš abstraktnej úrovne riešenia projektu.

Hodnota projektu
23

Projekt sa venuje témam, ktoré sú jednotlivo zaujímavé a odrážajú nielen dokument DDZ ale aj trhovo zaujímavé oblasti, ako napr. dáta science, digitálne humanitné odbory či romológia. Cieľom projektu je investovať prevažne do ľudí, ich know-how a osobného rozvoja, čo dáva šancu na to, aby investícia mala dlhodobejší dopad na univerzitu a jej výkonnosť aj v blízkej budúcnosti, nielen počas realizácie projektu. Z tohto pohľadu by však bolo vhodné sa viac venovať formulácii takýchto dlhodobejších benefitov v ekonomickej, kvantitatívnej podobe.

Otázkou je, či pri témach ako digital humanities či data science by investícia do hardvéru nemala ísť skôr do riešení typu cloud, virtual, shared - namiesto štandardných, samostatných notebookov či PC = možno by si táto časť rozpočtu vyžadovala trochu hlbší komentár? Podľa môjho názoru by virtualizácia týmto aktivitám pomohla viac aj vo forme zdieľania dát, vyššej flexibility, možnosti postupného rozširovania...

Samotný obsah aktivít je v poriadku - väčšina z nich má ambíciu priniesť nielen do prostredia UKF, ale v princípe do prostredia slovenských univerzít nové poznatky. Podobne pozitívne hodnotím aj snahu porovnávať sa s najlepšími doma aj v zahraničí a problematiku riešiť spolu s externými expertmi, ktorí budú pozvaní na UKF s cieľom transferu znalostí, skúseností a pod.

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt je zaujímavý, relevantný, realisticky dosiahnuteľný. Odporúčal by som autorom uviesť viac detailov, ako konkrétne navrhnuté aktivity naplnia cieľ zvyšovania efektívnosti procesov, riadenia a pod. Ďalšie doporučenia sú v komentároch k jednotlivým čiastkovým hodnoteniam.

Total points
75.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
20

Ideme podľa aktivít:
a) FSVZ – Programy ďaľšieho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov škôl a ďaľších odborníkov z praxe v oblasti výskumu a vzdelávania rómskeho jazyka a romológie.
b) FF – Centrum Digital Humanities
c) Fakulta prírodných vied – Vybudovanie Data Science laboratória
d) Pedagogická – Vytvorenie partnerstiev UKF s externými insštitúciami pre zefektívnenie pregraduálnej prípravy študentov podľa aktuálnych požiadaviek praxe
e) Fakulta stredoeurópskych štúdií – Hodnotenie vzdelávania na FSŠ, vrátna vzdelávania učiteľov pre národnostné školstvo

Mimoriadne neprehľadný dokument aj v časti DZ, ale v podstate navrhované aktivitý sa javia byť v súlade s niekoľkými strategickými cieľmi univerzity. Neprehľadnosť je spôsobená najmä počtom a rôznorodosťou navrhovaných projektov na rôznych fakultách. Aktivity majú aj niekoľko podaktivít.

Kvalita projektu
25

Viď nižšie.

Rozpočet projektu
10

V aktivite 5 je veľký podiel miezd na rozpočte. Neodporúčam financovať bežné pracovné povinnosti riešiteľov, v tejto aktivite má zmysel financovať len externé položky (cestovné, externí účastníci na workshopoch a pod).

Riadenie projektu
5

Viď nižšie.

Hodnota projektu
25

Aktivita 1.1 na FSVZ obsahuje kurz v inovačnom vzdelávaní (Rómsky jazyk pre pedagogických zamestnancov škôl), kurz v špecializačnom vzdelávaní (Špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo SZP), kurz pre profesionálov z rôznach oblastí práce s Rómami – merateľný ukazovateľ 42 úspešných absolventov. Odporúčam financovať vzhľadom na celospoločenský význam, aj keď by sa žiadalo popísať, či kurzy tohto druhu už existujú, aký je záujem zo strany pedagógov a pod.
Aktivita 1.2 – vytvorenie platformy pre výskum a vzdelávanie rómskeho jazyka a romológie na FSVZ na Ústave romologických štúdií a má sa neskôr stať základom pre plánované Centrum rómskeho jazyka a kultúty. Odporúčam nefinancovať, pretože nie je vysvetlené ako sa náplň aktivít Platformy odlišuje od aktivít Centra, či má vôbec zmysel vytvárať ďaľší podinštitút.
Aktivita 2 Centrum Digital Humanities: uvedená motivácia pre túto aktivitu je „disproporcia medzi aktuálnym trendom a zanedbávaním digital humanities v domácom prostredí“. Pre nedostatočnú obhajobu významu a konkrétneho prínosu tohto centra pre chod univerzity a študentov neodporúčam financovať.
Aktivita 3 Vybudovanie Data Science laboratória na FPV – odporúčam financovať. Aktivita sa priamo týka študentov na Katedre Informatiky, kde je nevyhnutné študentov vystaviť navrhnovaným oblastiam ako Neurónové siete, Web Mining, Data mining a pod. Neodporúčam financovať aktualizáciu obsahu jednotlivých e-learningových kurzov, toto je v náplni práce vyučujúcich.
Aktivita 4 Vytvorenie partnerstiev UKF s externými inštitúciami pre zefektívnenie pregraduálnej prípravy študentov sa javí ako nesystematická aktivita v rámci univerzity, ale je možné, že projekt je pilotný pre zbieranie skúsenosti, ktoré sa neskôr môžu zdieľať s inými fakultami. Čo sa týka potreby inovácie študijných odborov vo všeobecnosti, bolo by vhodné zdokumentovať potrebu inovácie. Žiaden projekt tohto druhu v tejto výzve neobsahoval popis zistenia potreby inovovať nad rámec updatu kurzov v rámci bežnej pedagogickej praxe. Ak tento projekt si dáva za úlohu vymyslieť proces prepojenia obsahu kurzov a ich uplatniteľnosť na trhu práce, tak ho odporúčam financovať.
Aktivita 5.1 Realizácia workshopov externých odborníkov a garantov ŠP na FSŠ sa javí ako veľmi príbuzná predchádzajúcej aktivite, čo vyvoláva otázku koordinácie aktivít na úrovni univerzity. Obdobným spôsobom sa snaží naviazať kontakty s odborníkmi z praxe a reflektovať na existujúce študijné odbory. Odporúčam financovať.
Aktivita 5.2 Hodnotenie vzdelávania nadväzuje na prechádzajúcu aktivitu. Odporúčam financovať, je to súčasťou procesu nastoleného v aktivte 5.1
Aktivita 5.3 Inovácia vybraných študijných programov je súčasťou Aktivity 5, ktorú odporúčam financovať.
Aktivita 5.4 sa v podstate snaží vytvoriť alumni database – odporúčam financovať.

Záverečný komentár a odporúčania

Odporúčam financovať niektoré z aktivít, viď vyššie.

Total points
85.00

Filter

Filter