Vybudovanie bezbariérového výťahu na PrF UMB a bezbariérová úprava chodbových povrchov na FF a FPV UMB

Basic informations

Thematic area: 2018.3. Podpora vytvárania prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami

Project name: Vybudovanie bezbariérového výťahu na PrF UMB a bezbariérová úprava chodbových povrchov na FF a FPV UMB

University: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 40 812,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
1

Univerzita Mateja Bela v predloženej projektovej žiadosti preukázala, že sa podpore študentov so špecifickými potrebami venuje dlhodobo. Svedčí o tom jej dlhodobý zámer, ako aj niektoré ďalšie dokumenty, napr. Sprievodca štúdiom pre študentov so špecifickými potrebami na UMB. Univerzite sa rovnako podarilo zabezpečiť bezbariérové vstupy do všetkých jej fakúlt, či rekonštrukciu a prístupnosť viacerých výťahov z vlastných zdrojov.

Kvalita projektu
17

Predkladaný projektový zámer UMB hodnotím ako kvalitný. Projekt pozostáva z dvoch aktivít, ktoré boli vybrané z konkrétnych požiadaviek a návrhov na použitie finančných prostriedkov uvedených v Záverečnej správe Filozofickej fakulty k študentom so špecifickými potrebami a návrhu na použitie finančných prostriedkov v akademickom roku 2016/2017.
K aktivite 1 je už zároveň vypracovaná projektová dokumentácia, čo môže napomôcť k plynulej realizácii v stanovenom období do konca roku 2019.

Rozpočet projektu
7

Rozpočet projektu a jeho komentár hodnotím ako adekvátny a prehľadný.
Odporúčam však prioritne podporiť aktivitu 1 projektu - vybudovanie bezbariérového výťahu na Právnickej fakulte.
Druhá aktivita, výmena chodbových povrchov, je pomerne nákladná - 150 tisíc eur. A aj keď sa opiera o požiadavku jednej z fakúlt smerom k zvyšovaniu prístupnosti budovy pre študentov so špecifickými potrebami, v žiadosti chýba bližšie odôvodnenie, v čom by sa po jej realizácii zvýšila prístupnosť práve pre študentov so špecifickými potrebami v porovnaní s ostatnými študentmi. Preto túto aktivitu neodporúčam podporiť.
Celková výška dotácie by tak pre UMB predstavovala 40 800 eur.

Hodnota projektu
16

Aj keď má predložený projektový zámer vysoký prínos pre prístupnosť priestorov príslušných fakúlt UMB pre študentov so špecifickými potrebami a opiera sa priamo o požiadavku jednej z fakúlt UMB v Záverečnej správe k študentom so špecifickými potrebami, navrhnuté projektové aktivity sa viažu k odstraňovaniu bariér vyplývajúcich zo špecifických potrieb študentov len do určitej miery. V súčasnosti by napríklad podľa platnej legislatívy každá modernizácia výťahu mala obsahovať prvky prístupnosti pre osoby s ŤZP. Je otázkou, či študenti so ŠP majú možnosť využívať alternatívne spôsoby presunov, napr. iné už zrekonštruované výťahy. Podobne je revitalizácia chodbových povrchov zrejme potrebná k zvýšeniu bezpečnosti a komfortu všetkých študentov, čo povedie aj k uľahčeniu pohybu pre študentov so špecifickými potrebami. Pričom v projekte nie je bližšie špecifikované, čo znamená plánované odstránenie bariér chodbových povrchov ako špecifický prínos pre študentov so ŠP - o aké bariéry najmä ide, a v čom konkrétne sa po uskutočnení tejto aktivity uľahčí pohyb študentov so ŠP v porovnaní so súčasným stavom (napr. vytvorenie vodiacich línií pre študentov so zrakovým postihnutím a pod.). Preto sa prínos tohto projektu s ohľadom na jeho náklady a v porovnaní s väčšinou ostatných predložených žiadostí javí ako menej zrejmý.

Záverečný komentár a odporúčania

Projektový zámer UMB odporúčam podporiť, a to v rozsahu, ako je uvedené v hodnotiacom komentári k rozpočtu, t. j. podporiť vybudovanie bezbariérového výťahu. Ide o aktivitu s potenciálne vysokým prínosom pre študentov so ŠP. Revitalizáciu chodbových povrchov odporúčam v rámci tejto výzvy nepodporiť, a to aj vzhľadom na vysokú kvalitu a priority v rámci ostatných predložených žiadostí.

Total points
40.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
0

V dlhodobom zámere Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa neuvádza cieľ súvisiaci so zvyšovaním kvality štúdia študentov so špecifickými potrebami, ani ciele súvisiace s univerzálnou prístupnosťou univerzity pre všetkých študentov. Žiadateľ projektu uvádza, že tieto ciele sú špecifikované v dlhodobých zámeroch fakúlt, v projekte však nie sú uvedené odkazy na tieto ciele. Na základe prieskumu dlhodobých zámerov univerzity ako aj fakúlt na webovej stránke UMB konštatujem, že UMB nemá v dlhodobom zámere stanovené ciele súvisiace s vytváraním univerzálne prístupného prostredia resp. s odstraňovaním bariér pre študentov so špecifickými potrebami. Cieľ podporovať študentov so špecifickými potrebami sa nachádza v dlhodobom zámere dvoch fakúlt (FF UMB a PVF UMB), Právnická fakulta UMB nemá spracovaný žiadny dlhodobý zámer rozvoja, alebo nie je zverejnený na webových stránkach.

Kvalita projektu
16

V projekte sa uvádza, že monitoring prístupnosti vykonávajú fakultní koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami, ktorí každoročne predkladajú za svoju fakultu dokument Záverečná správa k študentom so špecifickými potrebami a návrh na použitie finančných prostriedkov v akademickom roku. V projekte je však uvedený odkaz len na Záverečnú správu Filozofickej fakulty k študentom so špecifickými potrebami v akademickom roku 2016/2017, v projekte nie je odkaz na záverečné správy ostatných fakúlt (PF UMB a FPV UMB), dokumenty nie je možné vyhľadať na webovej stránke univerzity a preto nie je možné overiť, aké priority si UMB stanovila pri odstraňovaní bariér, ani či bol vykonaný monitoring prístupnosti všetkých fakúlt UMB. Predkladaný projektový zámer je pripravený kvalitne, požadované prvky - výťah a podlahové krytiny budú spĺňať požiadavky univerzálnej prístupnosti. Rovnako harmonogram aktivít je nastavený reálne. Merateľné ukazovatele sú overiteľné.

Rozpočet projektu
10

V rozpočte sú vyčíslené náklady na rekonštrukciu výťahu v budove Právnickej fakulty UMB, ako aj náklady na pokládku nového povrchu / podlahy v hlavných komunikačných priestoroch Filozofickej fakulty UMB a Fakulty prírodných vied UMB. Výška nákladov bola stanovená na základe prieskumov trhu, požadované ceny sú stanovené reálne. Rovnako komentár k rozpočtu bol spracovaný dôsledne a prehľadne.

Hodnota projektu
15

Rekonštrukcia výťahu jednoznačne zlepší podmienky univerzálnej prístupnosti priestorov UMB, rovnako podlahové krytiny by mali byť kvalitné, aby nespôsobovali prekážky pri pohybe, alebo neohrozovali bezpečnosť študentov. Nedokážem však zhodnotiť, či sú požadované investície prioritou univerzity, či prispejú k systémovej zmene a či sú ostatné priestory UMB už univerzálne prístupné. V projekte nie je odkaz na monitoring prístupnosti všetkých fakúlt UMB, odkazuje sa len na priority Filozofickej fakulty UMB.

Záverečný komentár a odporúčania

Pozitívne hodnotím prípravnú fázu projektu. Žiadateľ o dotáciu má pripravenú technickú dokumentáciu, rovnako boli vykonané prieskumy trhu. V projekte však neboli uvedené podrobnosti o prístupnosti jednotlivých fakúlt UMB, preto nebolo možné zhodnotiť, či budú naplnené priority UMB súvisiace s odstraňovaním architektonických bariér. Odporúčam prijať v dlhodobom zámere UMB ciele súvisiace s vytvorením primeraných podmienok na štúdium študentov so špecifickými potrebami a vykonať komplexný monitoring univerzálnej prístupnosti všetkých fakúlt UMB, aby bolo možné jednoznačne stanoviť priority investičných procesov UMB v súlade s potrebami študentov so špecifickými potrebami.

Total points
41.00

Filter

Filter