Modernizácia externých priestorov (relax zón) pre športové a kultúrne aktivity študentov

Basic informations

Thematic area: 2018.1. Podpora vysokých škôl pri napĺňaní ich dlhodobých zámerov

Project name: Modernizácia externých priestorov (relax zón) pre športové a kultúrne aktivity študentov

University: Technická univerzita vo Zvolene

Condition of project: Nefinancovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
20

Aktivita sa týka oblasti 5 v DZ a to Podpora študentov so strategickým cieľom Efektívna motivácia študentov, zatraktívnenie priestorov na študentské aktivity a zabezpečenie sociálnych potrieb aj pre študentov so špecifickými potrebami. Konkrétne opatrenie 5.32 Zdokonaľovať základné sociálne podmienky študentov v oblasti ubytovacích a stravovacích služieb, vytvárať relax zóny v areáli univerzity a podporovať kultúrno-spoločenské a športové aktivity študentov na univerzite. Navrhovaný projekt sa priamo dotýka uvedeného zámeru.

Kvalita projektu
25

Súčasný stav sa týka Ústavu telesnej výchovy a športu (ÚTVŠ) a zabezpečuje vyučovací proces telesnej výchovy a športu pre všetky fakulty a programy TU. Súčasťou ústavu sú aj externé priestory, ktoré treba zrevitalizovať, čo sa preukázalo pri organizovaní Univerziády 2018. Cieľom je modernizácia externých priestorov, konkrétne priestoru, ktorý sa v súčasnosti nevyužíva. Vďaka novým priestorom sa predpokladá vyššia účasť divákov na športových a kultúrnych podujatiach a hlavne sa podporí športová a kultúrna aktivita študentov.
Aktivita má relatívne jednoznačný merateľný ukazovateľ rozšírenia plochy zhodnoteného objektu.

Rozpočet projektu
14

Rozpočet nie je konkrétny a to aj vzľadom na to, že projekt nešpecifikuje ako konkrétne sa bude areál revitalizovať, t.j. len trávniky, nejaké oddychové priestory, sedenie pre divákov a pod. Rozpočet na druhej strane počíta so silnou spoluúčasťou univerzity a neuvažuje o mzdových nákladoch interných zamestnancov, ktorí zabezpečia riadenie projektu, VO a stavebný dozor, čo je opäť znakom efektívneho využitia interných kapacít a zmysluplného nastavenie priorít pri požadovaní externých zdrojov financovania.

Riadenie projektu
10

Projekt sa bude realizovať na základe VO. TUZVO disponuje dostatočnými internými personálnymi kapacitami na aktivity ako riadenie projektu, VO a stavebný dozor.

Hodnota projektu
28

Odporúčam projekt financovať. Externé priestory majú určite veľký vplyv nielen na propagáciu školy (silný impact factor oproti ostatným marketingovým nástrojom), ale aj na postoj študentov k vlastnej univerzite a celkovo esteticky harmonické prostredie má silný psychologický význam pre denné fungovanie inštitúcie (broken window theory). Dôstojné priestory sú silným signálom schopnosti, postoja a záujmu vedenia univerzity o dlhodobý horizont pri plánovaní aktivít univerzity.

Záverečný komentár a odporúčania

Pri relatívne vysokom rozpočte ako tento bude nevyhnuté dokumentovať, čo stavebné práce konkrétne predstavujú, t.j. čo sa bude robiť, ako priestor bude vyzerať po ukončení (možno niečo aj ohľadom debarierizácie a pod). Ak existuje, tak prípadne doložiť aj nákres, prípadne dokumentácia ohľadom pozície tohto priestoru k hlavnej budove a pod.

Total points
97.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
17

Súčasťou dlhodobého zámeru je aj revitalizácia vonkajších priestorov. V proejkte sa uvádza aj odkaz na mimoškolské aktivity študentov, nie je však vysvetlené, ako cez revitalizáciu športovísk bude zabezpečený daný zámer.

Kvalita projektu
15

Z projektu nie je jasné, v akom štádiu je pripravenosť aktivít projektu. V rozpočte sa uvádza, že rozpočet vychádza z výkazu-výmer, ale v popise súčasného stavu nie je jasné, či je pripravený projekt revitalizácie priestorov, nie je uvedené aké športoviská alebo objekty sa majú realizovať a pod. spomínajú sa diváci, ale nie je jasné, či sa majú realizovať stavby tribún alebo aká revitalizácia športovísk a objektov.

Rozpočet projektu
10

Keďže v žiadosti sa neuvádzajú podrobnosti o uvažovaných relax zónach, ani ďalšie skutočnosti týkajúce sa samotnej modernizácie priestorov, nie je možné dostatočne posúdiť relevantnosť kalkulácie. Žiadateľ deklaruje, že výška rozpočtu vychádza z výkazu - výmer, podrobnosti nie sú uvedené. Vysoká miera spolufinancovania indikuje, že žiadateľ by mal vychádzať z nejakého konkrétnejšieho projektu.

Riadenie projektu
7

Z podanej žiadosti nie je jasná existencia konkrétnych dokumentov potrebných pre samotnú realizáciu modernizácie. Zapojenie prorektora, úseku pre verejné obstarávanie a stavebný dozor sa pre tento typ projektu javí ako postačujúce.

Hodnota projektu
20

modernizácia exteriéru môže systematicky zlepšiť podmienky pre športové aktivity študentov v rámci vzdelávania, ale aj v rámci voľnočasových aktivít, či zatraktívniť univerzitné prostredie. Tým, že v žiadosti sa neuvázajú podrobnosti o podmienkach, ktoré má modernizácia priniesť študentom, aký typ kultúrnych, voľnočasových aktivít bude možné realizovať, režim prevádzky (dostupnosť prostredia pre študentov, iné aktivity - športové kluby, jendoty...), nie je jasné, ako projekt prispeje k rozvoju študentov a ich mimoškolských aktivít. takmer tretina nákladov je hradená univerzitou, čo indikuje vysokú prioritu z pohľadu univerzity.

Záverečný komentár a odporúčania

Aktivity majú vysoký potenciál, ale samotná žiadosť obsahuje príliš málo informácií na komplexnejšie posúdenie. Z hľadiska realizácie môže ísť o relatívne jednoduchý projekt, ak je pripravená potrbená dokumentácia, čo zo žiadosti nie je zrejmé. nie sú známe detaily (koľko relax zón, aké športovická, ....) vzniknú a s akou infraštruktúrou.

Total points
69.00

Evaluation 3

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
12

Žiaľ, na základe predloženej žiadosti sa k súladu k dlhodobým zámerom univerzity vôbec neviem vyjadriť. Výstupom má byť vytvorenie relax zón pre športové a kultúrne aktivity študentov TUZVO s priamym efektom pre športovcov a ostatných účastníkov predmetných aktivít. Pri modernizácii sa má efektívne využiť voľný, v súčasnosti nevyužitý priestor. Priestory po ukončení modernizácie majú byť plne funkčné a majú poskytovať požadovaný štandard pri organizovaných športových aj kultúrnych aktivitách. V žiadosti sa nepíše nič o vlastnostiach, funkčnosti, rozsahu stavebných prác a vybavení. Na základe dostupných informácií zo žiadosti môžem len predpokladať v čom spočíva prínos implementácie predkladaného projektu pre TU vo Zvolene a že tým aj bude skvalitnený vzdelávací proces a mimoškolské športové a kultúrne aktivity študentov, resp. zamestnancov TUZVO (zrejme nejde o športové zariadenia, ale o "relax" zóny).

Nakoľko dôvodne predpokladám, že v tomto prípade ide skôr o dofinancovanie nejakého väčšieho už existujúceho zámeru (hoci podľa neexistencie bližšej špecifikácie možno práve táto časť ešte nie je projektovo spracovaná), ktorý má sčasti vychádzať aj z pripomienok a požiadaviek študentov, univerzita do jeho realizácie vkladá i svoje vlastné rozpočtové prostriedky a výsledok bude verejnosti na očiach, tak zrejme ide o seriózny podnik s primeraným významom pre študentov, ako sa dá pri „bežných relaxačných zónach predpokladať“.

Nakoľko však zdôvodnenie je len na mojom odhade situácie, tak udeľujem minimum bodov ešte však dostačujúce na splnenie podmienky financovanie zámeru.

Kvalita projektu
15

Nakoľko sa v projekte bližšie nedefinuje samotný predmet, nemôžem kvalitu projektu vysoko hodnotiť. Ak na základe iných „relaxačných zón“ predpokladám, že ide o drobné stavebné úpravy, nejaké lavičky, stoly, prístrešky atp., potom postup pri realizácii jedinej aktivity, je v zásade správny. Predpokladaný čas realizácie 12 mesiacov môže však byť pri procese verejného obstarávania s prvkami stavebných prác vysoko rizikový, pričom nie nemožný. Žiadateľ však nijakým spôsobom toto riziko nekvantifikuje. V prípade tejto žiadosti sa komplexnosť realizácie nedá posúdiť (či ide o vysadenie a úpravu trávnika, alebo konštrukcia prístrešku s ohniskom, či výsledkom je stavba, ktorá podlieha stavebnému konaniu a preberaniu?). Čo sa merateľných ukazovateľov týka – „zhodnotená“, čiže „zastavaná“ ploche je síce exaktným a merateľným ukazovateľom, ale na základe toho sa nedá ani posúdiť náročnosť stavby pre dokončenie v navrhovanom čase a už vôbec nie previazanosť zámeru s dlhodobými zámermi univerzity. Ak pre pojem „relaxačná zóna“ môžem predpokladať, že univerzita konala dobromyseľne a cena je primeraná náročnosti jej vybudovania (čo nejde posúdiť – iné náklady zodpovedajú zatrávnenej ploche pre relax a iné náklady vybudovania otvoreného či čiastočne zatepleného prístrešku s miestami na sedenie a stolmi popri nejakých cvičiacich náradí, prípadne vrátane osvetlenia, alebo nejakých elektronických informačných obrazoviek, prívodu pitnej vody), potom zvyšná časť projektu okrem samotného predmetu (čo je však jadrom zámeru) je v zásade v poriadku.

Rozpočet projektu
5

Rozpočet je primeraný v časti personálnych výdavkov, avšak o čo presne ide za dotovanú čiastku 90 000 EUR, resp. celkovo 132 000 EUR na ploche 720 m2, nie je evidentné. Z pohľadu rozpočtu je projekt spracovaný nedostatočne.

Riadenie projektu
8

Súdiac podľa finančnej náročnosti zámeru a nakoľko personálna matica neobsahuje žiadnu osobu, ktorá by stavebné služby poskytla, môžem sa len domnievať, že riadenie projektu zabezpečuje univerzita organizačne vlastnými skúsenými pracovníkmi – v takom prípade je personálne zabezpečenie v rozsahu zodpovedný riešiteľ, pracovník pre VO a stavebný dozor dostačujúce.

Hodnota projektu
10

Nechcem byť zlomyseľný a univerzite ublížiť a teda hoci na základe predložených podkladov neviem posúdiť pridanú hodnotu projektu „za peniaze“ uvedené v rozpočte, tak musím vychádzať z predstavy o iných zámeroch „relaxačných zón“ inde. V takom prípade predpokladám, že tieto relaxačné zóny – keďže zámer z poverenia vedenia univerzity pripravuje pracovník univerzity, projekt podľa rôznych náznakov asi už existuje, dá sa predpokladať, že nejde o zložité stavebné úpravy a navyše podľa autora zámeru sa vychádzalo i z pripomienok študentov, tak verím, že predmet zámeru bude pre študentov aj prínosom.

Záverečný komentár a odporúčania

Aj pre akýkoľvek „drobný“ zámer stojí za to popísať jeho funkčnosť, a ako bude využívaný, pretože ak neexistuje všeobecne normovaný názor ako vyzerá „relaxačná zóna na univerzite“ potom sa nedá posúdiť ani spojitosť so zámermi univerzity a už vôbec nie primeranosť rozpočtu. Odporúčam k žiadosti doplniť grafický náčrt alebo priam časť projektu pre spresnenie výsledného predmetu stavebných úprav. Hodnotenie zámeru síce vychádzalo len z predpokladov, avšak je potrebné kladne vyhodnotiť i úsilie univerzity o zatraktívnenie VŠ štúdia pre študentov i budúcich uchádzačov v dobe, keď veľký počet mladých ľudí sa rozhoduje o štúdiu na VŠ v zahraničí.

Pokiaľ pravidlá udelenia grantu na rozvojové projekty pre VŠ umožňujú, tak odporúčam si vyžiadať projektovú dokumentáciu pre plochu určenú na prehodnotenie zámeru, alternatívne primeranosť financovania posúdiť a prípadne dotáciu prehodnotiť z výšky plnej poskytnutej dotácie až pri záverečnom zúčtovaní projektu na základe dodávateľskej a stavebnej dokumentácie, prípadne vizuálnej obhliadky.

Total points
50.00

Filter

Filter