Debarierizácia priestorov Prešovskej univerzity v Prešove

Basic informations

Thematic area: 2018.3. Podpora vytvárania prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami

Project name: Debarierizácia priestorov Prešovskej univerzity v Prešove

University: Prešovská univerzita v Prešove

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 29 188,69

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
1

Prešovská univerzita preukázala svoj záujem systémovo pristupovať k odstraňovaniu bariér a zvyšovaniu prístupnosti svojho areálu pre študentov so špecifickými potrebami jednak vo svojom dlhodobom zámere, ako aj prostredníctvom aktivít, ktoré už v tejto oblasti realizovala v nedávnej minulosti, ako napr. debarierizácia časti sociálnych zariadení.

Kvalita projektu
19

Prešovská univerzita predložila vzhľadom na zameranie aktivít a ich finančnú náročnosť menší, ale vysoko kvalitný projektový zámer. Osobitne sa to týka zabezpečenia prístupnosti tlmočníckych kabín v Lingvokulturologickom a prekladateľsko-tlmočníckom centre excelentnosti ako nevyhnutného predpokladu pre plnohodnotné zapojenie študentov s telesným postihnutím do vyučovacieho procesu. Všetky tri projektové aktivity sú časovo menej náročné a univerzita má pre ich realizáciu spracovanú potrebnú projektovú dokumentáciu.

Rozpočet projektu
9

Navrhnutý rozpočet hodnotím ako primeraný vo vzťahu k plánovaným aktivitám. Pri aktivite 2, debarierizácia sociálneho zariadenia, dokonca žiadateľ požaduje pomerne nízku dotáciu v porovnaní s inými dvomi vysokými školami žiadajúcimi o finančný príspevok na rovnaký účel. Oceňujem podrobné a prehľadné spracovanie komentára k rozpočtu projektu.

Hodnota projektu
20

Spoločným menovateľom troch projektových aktivít, ktoré navrhla realizovať Prešovská univerzita, je uľahčenie pohybu a pobytu osôb s pohybovými problémami v budove Vysokoškolského areálu, čo je dosiahnuteľné pri pomerne nízkych nákladoch. Z tohto dôvodu je prínos daného projektu z hľadiska zvyšovania prístupnosti akademického prostredia veľmi vysoký.

Záverečný komentár a odporúčania

Projektový zámer Prešovskej univerzity odporúčam podporiť v plnom rozsahu. Pozitívne hodnotím vzájomnú prepojenosť projektových aktivít smerom k zvýšeniu prístupnosti budovy Vysokoškolského areálu pre študentov s obmedzenou mobilitou.

Total points
48.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
1

Vybudovanie bezbariérového prístupu a užívania priestorov je v súlade s dlhodobým zámerom Prešovskej univerzity na roky 2014 až 2020 s výhľadom do roku 2022, kde v oblasti strategickej vízie univerzity A. OBLASŤ VZDELÁVANIA A SOCIÁLNEJ PODPORY ŠTUDENTOV sú okrem iného definované opatrenia (str. 17) A.2.3.10 Zlepšovať podmienky pre štúdium študentov so špecifickými potrebami.

Kvalita projektu
15

V projekte sa uvádza, že vedenie univerzity venuje problematike debarierizácie systematickú pozornosť spočívajúcu v postupnom eliminovaní bariér pre študentov so špecifickými potrebami. Neuvádza sa však, či má PU vykonaný monitoring univerzálnej prístupnosti priestorov univerzity a či budú po ukončení projektu všetky priestory prístupné pre študentov so špecifickými potrebami a či budú potrebné ďalšie investície. Zámerom tohto projektu je vybudovanie spojovacej rampy medzi dvomi budovami, realizácia bezbariérovej toalety a sprístupnenie tlmočníckej kabíny. V projekte sa však neuvádza, či budú potrebné aj úpravy v súlade s nárokmi študentov so zmyslovými postihnutiami.
Predkladaný projekt, v rámci ktorého budú vykonané drobnejšie úpravy priestorov, je pripravený kvalitne. Nedokážem posúdiť správnosť riešení v súlade s vyhláškou 532/2002 Z.z., nakoľko sa v projekte sa neuvádzajú podrobnosti jednotlivých riešení, napríklad vybavenie rampy a toalety, či sa na rampe budú realizovať aj orientačné prvky pre študentov so zrakovým postihnutím, či dokážu tlmočnícke kabíny používať aj študenti s poruchami sluchu a pod.

Rozpočet projektu
8

Výdavky projektu sú nastavené na základe výkazov výmer, ktoré realizoval projektant. Rozpočet je nastavený veľmi efektívne. Do rozpočtu sú však zahrnuté aj výdavky na projektovú dokumentáciu, ktoré nie sú kapitálovým výdavkom. Merateľné ukazovatele sú overiteľné.

Hodnota projektu
18

Navrhované opatrenia sú opodstatnené, pomocou navrhovaných úprav bude dosiahnutá prístupnosť ďalších priestorov PU v Prešove pre študentov s telesným postihnutím. Z predkladaného projektu nie je zrejmé, či sú v objektoch vytvorené primerané podmienky aj pre študentov so zmyslovými postihnutiami. Vykonaním úprav sa naplnia požiadavky § 100 zákona o vysokých školách, ako aj požiadavky vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Záverečný komentár a odporúčania

Navrhované opatrenia na zabezpečenie prístupnosti PU v Prešove sú prínosom pre vytvorenie podmienok na štúdium pre študentov so špecifickými potrebami na tejto univerzite. Odporúčam, aby boli zmapované všetky priestory PU z hľadiska univerzálnej prístupnosti priestorov pre študentov s fyzickými, zrakovými aj sluchovými postihnutiami, najmä priľahlé priestory šatní a hygieny pre športovcov. Predkladané riešenia je vhodné konzultovať s odborníkom na Univerzálne navrhovanie.

Total points
41.00

Filter

Filter