Inovácia vo vzdelávaní na UVLF v Košiciach

Basic informations

Thematic area: 2018.1. Podpora vysokých škôl pri napĺňaní ich dlhodobých zámerov

Project name: Inovácia vo vzdelávaní na UVLF v Košiciach

University: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 139 749,44

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
16

Projekt vychádza z aktuálnych potrieb univerzity. Aktivity súvisia s dlhodobým zámerom univerzity v rámci podpory vzdelávania a výskumu. Aktivitou 1 plánuje žiadateľ dobudovať tzv. Centrum klinických zručností a dosiahnuť tak najvyššie medzinárodné štandardy vo vzdelávaní. V 2. aktivite plánuje žiadateľ zmodernizovať Laboratória hygieny a technológie mlieka cieľom by malo byť zatraktívniť výučbový proces a zmodernizovať výskumné priestory. Obe aktivity projektu prispejú k naplneniu dlhodobých záväzkov univerzity a zvýšia konkurencieschopnosť inštitúcie na národnej, tak aj na medzinárodnej úrovni.

Kvalita projektu
24

Ústrednou témou projektu je inovácia laboratórií. V laboratóriách sa bude realizovať
praktický nácvik študentov. Na tento účel sa do laboratórií prostredníctvom dodávateľa vybraného v súlade s legislatívou zakúpi technické vybavenie a inovujú sa tak multimediálne prostriedky výučby. Konkrétne aktivity sú opísané pomerne detailne s ohľadom na danú špecializáciu. Žiadateľ vo viacerých častiach žiadosti opisuje tie isté veci. Žiadateľ uvádza prehnane očakávané výstupy projektu (ako napr. „Modernizácia technologickej a laboratórnej infraštruktúry priamo ovplyvní kvalitu vzdelávacieho procesu a aplikáciu nových poznatkov do hospodárskej praxe, čím sa okrem iného zvýši úroveň konkurencieschopnosti ekonomiky a vytvoria sa predpoklady pre nové pracovné miesta. Celkovo sa tak prispeje k zníženiu regionálnych disparít a zvýšeniu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.) Z časového hľadiska bude mať projekt prínos pre univerzitu aj v období po ukončení projektu.

Rozpočet projektu
13

Rozpočet každej aktivity je ohodnotený cca. na 70 tisíc. V rozpočte je zohľadnená primeranosť výdavkov.

Riadenie projektu
7

Aktivity budú organizované súbežne a koordinované zodpovedným riešiteľom. Obe vecne
nadväzujú na strategické ciele univerzity. Žiadateľ má na riešenie projektu dostatočné administratívne i odborné kapacity. Realizácia projektu bude zabezpečená prostredníctvom vlastných zamestnancov. Trvanie aktivít je naplánované na obdobie 12 mesiacov.

Hodnota projektu
24

Realizáciou projektu sa zvýši konkurencieschopnosť univerzity v medzinárodnom priestore, s primeranými nákladmi prispejeme k systémovým zmenám vo vzdelávaní. Úspešným projektom sa podporí inovácia vo vzdelávaní na jedinej inštitúcii svojho druhu na Slovensku v oblasti
vysokoškolského vzdelávania.

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt vychádza z aktuálnych potrieb univerzity. Aktivity súvisia s dlhodobým zámerom univerzity v rámci podpory vzdelávania a výskumu. Obe aktivity projektu prispejú k naplneniu dlhodobých záväzkov univerzity a zvýšia konkurencieschopnosť inštitúcie na národnej, tak aj na medzinárodnej úrovni. Z časového hľadiska bude mať projekt prínos pre univerzitu aj v období po ukončení projektu. V rozpočte je zohľadnená primeranosť výdavkov. Obe plánované aktivity vecne nadväzujú na strategické ciele univerzity. Žiadateľ má na riešenie projektu dostatočné administratívne i odborné kapacity. Úspešným projektom sa podporí inovácia vo vzdelávaní na jedinej inštitúcii svojho druhu na Slovensku. Projekt odporúčame podporiť.

Total points
84.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
20

Aktivita 1 nazvaná Nadstavba Centra klinických zručností vychádza z nasledovných cieľov DZ: Vzdelávanie (zvyšovať kvalitu a úroveň výchovnovzdelávacieho procesu, inovácia študijných predmetov a modernizácia, invovácia multimediálnych prostriedkov a e-learninng). Ďalej sa aktivita týka DZ v oblasti Klinická a iná odborná činnosť s cieľov zvyšovať odborná pripriavenosť a prakticé zručnosti, zavádzanie nových inovatívnych metód prakticej výučby a vykonávanie praktickej výučby v súlade s požiadavkami na vykonávanie profesie po graduavaní (tzv. Day one skills). Takisto sa aktivita týka Kvality a riadenia procesov s cieľom udržať status Approval and Accreditation v medzinárodnom hodnotení EAEVE s nástrojom Implementovať podmienky aktuálnej SOP a odstrániť zvyšné poteniálne nedostatky vyplývajúce z medzinárodnej akreditácie. Aktivita 2 okrem jej prispenia k tým istým cieľom ďalej prispeje k splneniu ciela v časti 7 Rozvoj univerzity a manažment zdrojov. Navrhované aktivity sú relevantné pre dosiahnutie DZ univerzity.
Projekt obsahuje tri aktivity:
• Modely kopytníkov (pre nácvik klinických postupov s použitím makiet pre Day one skills)
• Laboratórium profesionálnej komunikácie (Pre predmet profesionálna komunikácia)
• Modernizácia Laboratória hygieny a technológie mlieka (modernizácia výskumných priestorov na Ústave hygieny a technológie mlieka)

Kvalita projektu
25

Cieľový stav opisuje význam Centra klinických zručností pre vzdelávanie a získavanie praktických zručností v bezpečnom a bezstresovom prostredí pred ich reálnym použitím v praxi u živých pacientov. Takto nadobudnuté zručnosti majú pomáhať minimalizovať bolesť ošetrovaných zvierat, znižovať stres zvieraťa zo zákroku, ako aj stres študenta z nedostatočnej zručnosti. Oproti existujúcim možnostiam projekt chce rozšíriť centrum o modely kopytníkov.
Laboratórium profesionálnej komunikácie bude zriadené ako laboratórium na výučbu nového predmetu Profesionálna komunikácia na základe požiadavky EAEVE. Študenti si budú mocť nacvičovať praktický nácvik komunikačných zručností pri prijímaní, vyšetrovaní a ďaľších úkonov s pacientmi typicky sa vyskytujúcich v praxi.
Tretia časť projektu si stanovuje za cieľ zmodernizovať výučbové a výskumné priestory Ústavu hygieny a technológie mlieka na Katedre hygieny a technológie potravín. Prínosom tejto aktivity budú v prispení k vzdelávaniu a výskumnej činnosti študentov pri realizácii bakalárskych, diplomových a dizertačných prác.
Merateľné ukazovatele okrem dichotomických ukazovateľov ohľadom nákupu modelov kopytníkov, zriadenia laboratória uvádzajú počet študentov ktorí by eventuálne využívali zmodernizované Laboratórium hygieny a technológie mlieka (150, čo vyjadruje celkový počet prihlásených študentvo na predmety s využitím laboratória) a takisto aj počet bakalárskych a diplomových prác s využitím laborátoria – uvádza sa číslo 2 študenti pre každu týchto dvoch aktivít.

Rozpočet projektu
15

Ako v iných kvalitných projektoch tejto výzvy aj v tomto projekte je relizácia projektu zabezpečená prostredníctvom interných kapacít v súlade s ich pracovnou náplňou.

Riadenie projektu
10

Viď nižšie.

Hodnota projektu
30

Jeden z lepšie napísaných projektov, kde je zrozumiteľné, čo univerzita mieni robiť v rámci projektu, prečo, a aké sú očakávané benefity. Je zrozumiteľne vysvetlený význam rozšitrovania modelov zvierat vo výučbe, ďalej ako laboratórium pre nový predmet prispeje nielen k udržaniu si akreditácie (nepovažuje sa len za formalitu zo strany univerzity) a aj význam modernizácie výskumného laboratória pre technológiu výroby mlieka. Z projektu odporúčam financovať prvé dve aktivity, ktoré sa priamo dotýkajú študentov a kvality ich výučby (modely zvierat a komunikačné laboratórium). Neodporúčam financovať tretiu aktivitu (modernizácia výskumné laboratória pre mlieko) pre nedostatok celkových zdrojov tejto výzvy v kombinácii s relatívne nízkym priamym vplyvu na očakávaný počet študentov, ktorí budú využívať laboratórium na bakalárske a diplomové práce. Možno ak by aktivita prispela k spolupráci členov fakulty a študentov formou zapájania študentov do výskumu fakulty, bola by aktivita viac atraktívna z pohľadu pridanej hodnoty vo vzdelávaní. Je možné, že toto mali autori projektu na mysli, ale oproti argumentácii pre prvé dve aktivity, táto časť projektu je menej presvedčivá.

Záverečný komentár a odporúčania

Odporúčam financovať prvé dve aktivity.

Total points
100.00

Filter

Filter