Inovácia a formovanie nových študijných programov

Basic informations

Thematic area: 2018.1. Podpora vysokých škôl pri napĺňaní ich dlhodobých zámerov

Project name: Inovácia a formovanie nových študijných programov

University: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 82 000,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
20

Strategický ciele, ktoré by sa mali realizovať navrhovanými aktivitami sú v oblasti Vzdelávanie. Pre jednotlivé strategické ciele sú jasne definované nástroje pre ich dosiahnutie. Tieto nástroje obsahujú rozširovanie ponúk študijných odborov zriadením novej fakulty/pracoviska a akreditovať študijný program v cudzom jazyku, skvalitniť výučbu cudzích jazykov, získanie mobilitných a trvalých študentov zo zahraniča. Ďalším nástrojom, ktorého sa navrhnované aktivity dotýkajú, je skvalitňovanie výučby cudzích jazykov a zvyšovanie jazykových kompetencií aj zamestnancov a akreditáciá študijných programov v cudzích jazykoch, čím by sa vytvorili podmienky na získanie väčšieho počtu mobilitných ale aj trvalých študentov zo zahraničia. Ďalej, skvalitnenie štúdia vytvorením lepších materiálnych a priestorových podmienok, a na záver zvyšovanie efektívnosti celouniverzitného marketingu smerom do zahraničia a rozšírenie poskytovania štúdia v cudzích jazykoch pre zaktraktívnenie štúdia pre zahraničných študentov.
Pre realizáciu projektu je definovaných päť čiastkových aktivít:
• Vytvorenie bakalárskeho študijného programu v AJ „Humanities and Cultural Studies“ (Filozofická fakulta)
• Inovácia programu marketingová komunikácia v oblasti digitálneho marketingu (Fakulta masmediálnej komunikácie)
• Modernizácia materiálno technického vybavenia študijného programu aplikovaná informatika (Fakulta prírodných vied)
• Laboratórium pre výskum ekonómie, marketingu a komunikácie vo verejnej politike a verejnej správa (Fakulta sociálnych vied)
• Učebňa pre inováciu a skvalitnenie výučby fyzioterapie a rehabilitácie (fakulta neuvedená)
Uvedené aktivity sú v súlade s DZ univerzity, pričom aktivita 1 sa týka viacerých nástrojov a ostatné aktivity sú voľne priraditeľné len k cieľu ohľadom lepšieho materiálového a priestorového vybavenia. Inovácia študijných programov absentuje v strategických cieľoch, čo je zrejme len opomenutie zo strany navrhovateľa, keďže tieto aktivity sú významné z pohľadu k

Kvalita projektu
25

Viď nižšie.

Rozpočet projektu
15

Personálne náklady sú hradené z vlastných zdrojov.

Riadenie projektu
10

Viď nižšie.

Hodnota projektu
25

Projekt je prehľadne napísaný. Za nedostatok považujem určenie výstupov pre jednotlivé aktivity. Neuvádza sa výstup s ohľadom na určené ciele, ale obdobne ako v iných projektoch, uvádza sa zabezpečenie inputu procesu, ako napríklad vytvorenie študijného programu, publikácie, podujatia, technické vybavenie a pod., pričom cieľovým indikátorom by mal byť vplyv na študentov, prípadne nárast zahraničných študentov, tak ako si to stanovuje strategický cieľ. Obdobne vnímam ukazovatele pri ostatných aktivitách ako materiálno-technické zabezpečenie počítačových učební ako binomiálna veličina (splnené/nesplnené) by sa nemalo považovať za merateľný ukazovateľ prínosu danej aktivity. Namiesto toho by bolo vhodné uviesť počet dotknutých študentov, predmetov, pedagógov a pod, v porovnaní so súčasným stavom (nevieme momentálne využitie existujúcich kapacít, tým pádom nevieme prínos danej aktivity). Až v aktivite 4 sa viac menej dočkáme skutočne relevantných výstupov, ako napríklad vytvorenie post-doktorantských pozícií, ale iba v texte.
Projekt odporúčam podporiť (okrem aktivity 1), oceňuje sa najmä evidentná spolupráca fakúlt pri určovaní priorít pre účely tejto výzvy. Odporúčame prepracovať merateľné ukazovatele tak, aby odrážali pridanú hodnotu. Všetky odporúčané aktivity sa priamo dotýkajú študentov, inovácií programov (digitálny marketing), modernizácia materiálno-technického vybavenia (aplikovaná informatika), vytvorenie laboratória pre spracovanie dát vo výskume študentov, doktorandov a post-doktorandov a skvalitnenie učebne pre fyzioterapie a rehabilitácie.
Ohľadom aktivity 1 by sa očkávalo lepšie zdôvodnenie vytvorenia konkrétneho študijného odboru nejakou formou prieskumu trhu v pilotnej fáze. Je evidentné, že program sa pripravuje z interných kapacít fakulty, ale je otázne, či nové študijné programy majú vznikať na základe existujúcich kapacít alebo budovaním nových. Inými slovami, nemôžme očkávať, že nový program novou kombináciou predmetov z existujúcich vedeckých kapacít bude automatickým lákadlom pre domácich a v tomto prípade aj zahraničných študentov. Zdôvodnenie pre význam vytvorenia tohto konkrétneho programu absentuje. Odporúčam pilotný prieskum záujmu o daný program, prípadne prieskum trhu práce pre využiteľnosť zručností absolventa daného odboru.

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt odporúčam podporiť, okrem aktivity 1.

Total points
95.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
20

Predložený projekt podľa žiadateľa vychádza z dlhodobého zámeru univerzity na roky 2014-2020 a nadväzuje na tam formulované kľúčové oblasti a strategické ciele. Aktivity navrhovaného projektu sa tiež opierajú o príležitosti a strategické ciele uvedené v dokumente:

Aktivita 1. Vytvorenie študijného programu v anglickom jazyku „Humanities and Cultural Studies“ – aktivita Filozofickej fakulty;
• Vychádza z príležitosti: Rozširovanie poskytovania štúdia v cudzích jazykoch s cieľom zatraktívniť štúdium pre poslucháčov zo zahraničia.
• Vychádza zo strategického cieľa: č. 2/1, 3/1 a 6/1

Aktivita 2. Inovácia študijného programu marketingová komunikácia o nové trendy v oblasti digitálneho marketingu s dôrazom na zásah plánovanej cieľovej skupiny – predložila Fakulta masmediálnej komunikácie;
• Vychádza z príležitosti: Aktívne prepojovanie vzdelávacieho procesu s praxou. Nepriamo, podporne súvisí aj s: Zvyšovanie efektívnosti celouniverzitného marketingu vďaka vnútorným zdrojom i rozvojom spolupráce s na túto oblasť špecializovanými inštitúciami.
• Vychádza zo strategického cieľa: č. 1/1

Aktivita 3. Modernizácia materiálno technického vybavenia študijného programu aplikovaná informatika – zámer Fakulty prírodných vied;
• Vychádza z príležitosti: Aktívne prepojovanie vzdelávacieho procesu s praxou.
• Vychádza zo strategického cieľa: č. 1/1, 2/1 a 4/1

Aktivita 4. Laboratórium pre výskum ekonómie, marketingu a komunikácie vo verejnej politike a verejnej správe– priorita Fakulty sociálnych vied;
• Vychádza z príležitosti: Predpokladaný ďalší rozvoj priestorového a infraštrukturálneho zázemia univerzity
• Vychádza zo strategického cieľa: 2/1

Aktivita 5. Učebňa pre inováciu a skvalitnenie výučby fyzioterapie a rehabilitácie.
• Vychádza z príležitosti: Predpokladaný ďalší rozvoj priestorového a infraštrukturálneho zázemia univerzity
• Vychádza zo strategického cieľa: č. 2/1 a 4/1

Zhrnutie: všetkých 5 aktivít navrhovaného projektu je plne v súlade s dlhodobým zámerom VŠ

Kvalita projektu
20

Z pohľadu navrhnutých aktivít:
1. Vytvorenie študijného programu v anglickom jazyku „Humanities and Cultural Studies“ – aktivita Filozofickej fakulty;
- potešiteľná je snaha o zameranie programu na dlhodobé uplatnenie absolventa v praxi
- primeranosť vzdelávania indikuje skutočnosť, že ide o bakalársky študijný program
- študijný program je v anglickom jazyku
- pozitívom je, že dôraz má byť kladený aj na získanie digitálnych kompetencií

2. Inovácia študijného programu marketingová komunikácia o nové trendy v oblasti digitálneho marketingu s dôrazom na zásah plánovanej cieľovej skupiny – predložila Fakulta masmediálnej komunikácie;
- ide o jednoznačne správne a veľmi aktuálne smerovanie v oblasti marketingovej komunikácie, pokiaľ univerzita túto inováciu zvládne v súlade so svetovými trendami a praxou (najmä na internete, v sociálnych sieťach, mobilných aplikáciách a v oblasti merania a štatistického vyhodnocovania správania sa konkrétnej cieľovej skupiny), potom poskytuje absolventovi zručnosti okamžite využiteľné v praxi
- je však namieste, aby univerzita s humanitne orientovaným vzdelávaním v tejto oblasti spolupracovať s technicky orientovanou vedomostnou alebo vzdelávacou organizáciou pre zachytenie aktuálnych zmien v technológiách – t.j. chýba mi tu avizované prepojenie vzdelávania na zamestnávateľov z tejto oblasti a formy vzdelávania prostredníctvom exkurzií a stáži v praxi počas VŠ štúdia (nevylučuje sa, že je to bežnou praxou univerzity, avšak pre dynamické prepojenie vzdelávania v praxou)

3. Modernizácia materiálno technického vybavenia študijného programu aplikovaná informatika – zámer Fakulty prírodných vied;
- modernizácia vybavenia pre štúdium aplikovanej informatiky je nevyhnutnosť
- za nedostatok považujem, že väčšina ceny vybavenia sa sústreďuje do počítačov
- tiež nepovažujem za dostatočné obstaranie len jedného kufríka pre výučbu IoT, pre podobné učebne sa odporúča zakúpiť viacero sád pre súčasnú prácu viac študentov (napríklad vo dvojiciach)
- čo sa týka obstarania 100 ks zariadenia Microbit (+2 sady interfejsov pre pripájanie k PC a prípojných zariadení, k tomu vývojové prostredie je bezplatné) – ide o zaujímavé a overené zariadenie určené pre výučbu v 7.-9. ročníku základných škôl (skúsenosti z Veľkej Británie), pokiaľ teda ide o zámer zvyšovania digitálnych zručností budúcich učiteľov, je to dobrý počin, ak však zámerom je zvyšovať digitálne zručnosti budúceho absolventa pre potreby praxe, tak je otázne, či nároky na digitálne zručnosti dospelého jedinca neboli značne podcenené
- počty kusov zariadení Oculus (1ks), Sphero (3ks) a Arduino Starte Kit (2ks) naznačujú, že študenti sa s novými digitálnymi technológiami budú skôr informatívne oboznamovať
- pokiaľ nejde o vzdelávanie budúcich učiteľov v regionálnom školstve, potom zostáva otázka, či by neboli vhodné na zváženie ambicióznejšie a náročnejšie ciele a vybavenie
- nákup interaktívnej tabule považujem za osobnú preferenciu, nie je však jasné, aké bude príslušenstvo a ďalšie vybavenie pre plnohodnotné využívanie interaktívnej tabule

4. Laboratórium pre výskum ekonómie, marketingu a komunikácie vo verejnej politike a verejnej správe– priorita Fakulty sociálnych vied;
- očakávané výstupy aktivity indikujú ako zaujímavé, atraktívne a prínosné môže byť zapojenie tohto laboratória do procesu výučby, pričom vytvorenie štatistickej DB, vytvorenie post-doktorandských výskumných pozícií, výskumná prax študentov, vytvorenie väzieb medzi výskumom a praxou sú dobre stanovené výstupy, len pre zreálnenie výstupov mi chýba ich bližšia konkretizácia a uvedenie úrovne náročnosti

5. Učebňa pre inováciu a skvalitnenie výučby fyzioterapie a rehabilitácie.
- očakávané výstupy so zámerom inovácie a prepojenia vzdelávania na prax v oblasti fyzioterapie sú z tohto zámeru evidentné
- je potešiteľné, že súčasťou je aj inovácia samotného študijného programu

Rozpočet projektu
10

Nakoľko pre PC nie je uvedená a zdôvodnená konfigurácia, tak nie je zdôvodnená ani cena cca. 1000 EUR za základné PC v učebni. Dostupnejšie sú i výrazne lacnejšie PC zostavy. Pokiaľ však navrhovaná cena vyplýva z vyššieho požadovaného výkonu PC a zohľadnenia rýchleho morálneho zastarávania týchto zariadení, čiže ak je súčasne aj predpokladom dlhšieho „prežitia“ učebne, či laboratória, potom uvedené ceny sú primerané cenám na trhu. Taktiež pokiaľ doba používania v rámci projektu nie je stanovená (podmienky to neurčujú), potom môže byť voľba úrovne štandardu výpočtovej techniky a s tým i odhadnutá cena v zásade oprávnená. Toto však v rozpočte, či komentáru k rozpočtu nie je uvedené, čo je nedostatok. Dá sa predpokladať cenová „rezerva“ na základné PC do učebne odhadom vo výške 10 až 20% ceny.

Ceny digitálnych technológií a zariadení sú uvádzané zaokrúhlene na celé stovky, z čoho vyplýva, že prieskum trhu bol robený povrchne. Lepší obraz by dal prieskum u 2-3 hlavných predajcov týchto zariadení, najmä výpočtovej techniky a komponentov na internete, pri PC aj ako zostava (vrátane prípojných zariadení a s uvedením aspoň základnej konfigurácie) a pri serveri vrátane parametrov – ak už univerzita nepoužíva centrálnu serverovú miestnosť a servery s možnosťami virtualizácie a modulárneho rozširovania výpočtovej kapacity (blade sever) a centrálnou správou a službami.

V každom prípade výsledné ceny na trhu potvrdí proces verejného obstarávania, ktorého účastníkom by mali byť i známi internetoví distribútori.

Na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu musí byť univerzita pripravená použiť fond reprodukcie.

Ak univerzita súčasne bude žiadať o podporu tvorby bakalárskeho študijného programu – podľa aktivity 1 aj z dopytovo orientovanej výzvy operačného programu Ľudské zdroje, potom musí vedieť transparentne preukázať účelové vynaloženie výdavkov na aktivity, ktoré už nie sú kryté dotáciou z finančných prostriedkov tohto projektu.

Riadenie projektu
9

Univerzita v súlade so zásadami projektového riadenia menovala ako „sponzora“ projektu priamo svojho rektora, ústredný projektový tím je relatívne „štíhly“, avšak v odkaze na skúsenosti univerzity s projektami môže byť dostatočne efektívny – doplňuje ho finančná manažérka projektu, ktorá je súčasne vedúcou oddelenia ekonomických činností, ústredný projektový manažér univerzity, projektoví manažéri (v zásade asistenti projektového manažéra, ktorí budú prenášať odborné požiadavky fakúlt do projektového riadenia) za jednotlivé zapojené fakulty t.j. aktivity a vybraní odborní pracovníci. Uvedené kroky pre implementáciu projektu sú vhodným postupom pre jeho implementácii a dosiahnutí cieľov a merateľných ukazovateľov.

Trochu mi chýbajú uvedení garanti na úrovni fakúlt pre jednotlivé aktivity, ktoré z fakúlt vyšli.

Hodnota projektu
27

Až na výhrady súvisiace so zjednodušením prieskumu cien (príliš zaokrúhlené ceny – na stovky, PC dokonca na 1000) a menej náročné inovácie v oblasti digitálnych technológií, najmä inovácie učebne pre aplikovanú informatiku je projekt spracovaný zmysluplne a zapadá do rámca deklarovaných dlhodobých cieľov univerzity.

Záverečný komentár a odporúčania

V oblasti aplikovanej informatiky odporúčam univerzite zvýšiť náročnosť výučby – s využitím výstupov pre vysoké školy na projekte IT AKADEMIA – VZDELÁVNIE PRE 21. STOROČIE, resp, CISCO NETWORKING ACADEMY (ich výstupy sú dostupné bezplatne, nakoľko sú z verejných zdrojov) a zabezpečiť účinné prepojenie s IT firmami, resp.pre digitálne zručnosti v oblasti marketingu s firmami pôsobiacimi v oblasti digitálneho merketingu pre udržiavanie kontaktu s najnovšími trendami.

Pedagógom fakulty prírodných vied by som pre rozvoj vzdelávania v aplikovanej informatike odporúčal inšpirovať sa cieľmi a výstupmi projektu IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE

Total points
86.00

Filter

Filter