Prepojenie vysokých škôl AiS2 konzorcia na Ústredný portál verejnej správy

Basic informations

Thematic area: 2018.2. Podpora vysokých škôl pri plnení záväzkov prijatých v rámci Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania SR (ďalej len "digitálna koalícia")

Project name: Prepojenie vysokých škôl AiS2 konzorcia na Ústredný portál verejnej správy

University: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 239 996,38

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy a záväzkami vysokej školy v rámci digitálnej koalície
18

Ústrednou aktivitou projektu je automatizácia procesov na univerzitnej pôde a redukcia papierovej administratívy. Aktiviity by mali byť realizované prostredníctvom zmien v Akademickom informačnom systém AiS2. Aktivity by mali byť prínosné pre ďalší rozvoj AiS2 s cieľom prispieť k podpore riadenia vysokých škôl. Cielom projektu je predovšetkým inovácia informačného systému AiS2 s funkčným prepojením na Ústredný portál verejnej správy. Úspešný projekt by mal napríklad eliminovať tlačenie papierovej verzie prihlášky a jej fyzické doručenia na vysokú školu. Poslednou aktivitou projektu je rozširenie inovovanej verzie AiS2 aj na ostatné školy zapojené do konzorcia AIS2. Projekt by mal pripspieť k rozvoju UPJŠ ako digitálnej univerzity a to napr. digitalizáciou procesov prebiehajúcich na akademickej pôde. Plánovaná aktivita priamo súvisí aj s dlhodobým zámerom UPJŠ na roky 2016 -2021 v oblasti rozvoja informačných a komunikačných technológií.

Kvalita projektu
22

V rámci záväzkov UPJŠ v Digitálnej koalícii projekt reaguje predovšetkým na záväzok 35.6. Projekt ma ambíciu prispieť k systémovým zmenám v oblasti vysokých škôl. Jednotlivé aktivity na seba nadväzujú. Projekt ma jasnú štruktúru a presne naplánované kroky. Výstupy projektu plánuje žiadateľ prezentovať aj v rámci stretnutí Digitálnej koalície.

Rozpočet projektu
15

Konkrétne položky projektu vyzerajú byť navrhnuté realistický. Majú jasné prepojenie na deklarované aktivity. Spolufinancovanie projektu zabezpečuje žiadateľ predovšetkým finančným príspevkom na odvody zamestnancov ku mzde.

Riadenie projektu
10

Riadenie projektu je zabezpečené prostredníctvom vývojového tímu AiS2, ktorý pracuje priamo na univerzite. Do realizácie aktivít je zapojených pomerne obsiahly tím a však vzhľa´dom na počet potrebných činností je tento počet oprávnený. V projekte je jasné stanovené ako a na aké činnosti budú ľudské a finančné zdroje využité. Kontrola nad projektom bude zabezpečená aj prostredníctvom vedenia univerzity.

Hodnota projektu
22

Projekt ma ambíciu prispieť k systémovým opatreniam v rámci vysokého školstva. Vzhľadom na Digitálnu koalíciu projekt žiaľ reflektuje iba na jeden zo záväzkov. Z úspešnej implementácie projektu môžu mať prínos aj iné vysoké školy a samozrejme aj súčasní a budúci študenti. Projekt môže v budúcnosti prispieť aj k šetreniu finančných a personálnych nákladov (tlač dokumentov, elektronická komunikácia, elektronizácia atď.).

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt reflektuje tak na záväzky uvedené v Digitálnej koalícii ako aj na dlhodobé zámery vysokej školy. Úspešný projekt môže byť prínosný tak žiadateľa ako aj pre iné vysoké školy ako aj samotných študentov. V budúcnosti môže prispieť dokonca k šetreniu finančných a personálnych zdrojov. Jednotlivé aktivity na seba nadväzujú. Projekt ma jasnú štruktúru a presne naplánované kroky. Výstupy projektu plánuje žiadateľ prezentovať aj v rámci stretnutí Digitálnej koalície. Rozpočet projektu je navrhnutý realistický. Projekt odporúčame podporiť.

Total points
87.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy a záväzkami vysokej školy v rámci digitálnej koalície
20

Projektový zámer v jeho štyroch aktivitách:
- Aktivita 1 Implementácia prepojenia AiS2 a ÚPVS
- Aktivita 2 Certifikácia RDSS
- Aktivita 3 Spustenie a prevádzka prepojenia AiS2 a ÚPVS na vysokých školách AiS2 konzorcia
- Aktivita 4 Rozširovanie agendy AiS2 podporujúcej riadenie vysokej školy

presne prispieva k plneniu záväzku univerzity v Digitálnej koalícii:
- Záväzok 35.6 Realizovať projekty na vývoj a implementáciu informačných systémoch na podporu riadenia vysokých škôl a ich prepojenie na e-goverment

Projektový zámer univerzity je plne v súlade s jej záväzkami v Digitálnej koalícii, jej dlhodobo deklarovanými zámermi i zámermi ministerstva.

Kvalita projektu
20

Projekt je spracovaný s odbornosťou ako zámer pre softvérový vývoj, v rámci rutiny pri tvorbe AIS(2) tímu UPJŠ. Aktivity na seba logicky a zrozumiteľne nadväzujú. V projekte mi chýba alokácie personálnych zdrojov (najmä programátorov) na čiastkové úlohy v rámci predpokladanej existujúcej architektúry budúceho softvérového rozšíreného riešenia. Avšak vzhľadom na referencie na univerzitu ako tvorcu AIS projektový tím je jednoznačne kompetentný pre dopracovanie požadovaných nových vlastností a ich rozšírenie na univerzity, ktoré ho využívajú.

Rozpočet projektu
13

Pre posúdenie primeranosti ceny a teda efektívneho a hospodárneho nakladania s rozpočtovými prostriedkami je k dispozícii hodnotný komentár k rozpočtu, kde je granularita členenia rozpočtu pre porozumenie účelnosti vynaloženie poskytnutých finančných prostriedkov lepšie zrozumiteľná. Predsa však len chýba nadväznosť výkonov jednotlivých členov tímu na absentujúci (aspoň) zoznam častí funkčnej špecifikácie. Podľa porovnania s obdobnými softvérovými vývojmi/aktualizáciami je cena, ktorá zabezpečí potrebné funkčnosti pre viacero ďalších slovenských verejných vysokých škôl – akceptovateľná.

Riadenie projektu
10

Projektový tím je zostavený rutinne v rámci praxe vývojového tímu (zrejme i externistov) univerzity pre vývoj AIS(2). Je vysoký predpoklad, že v naplánovanom časovom horizonte poslednej aktivity univerzita ciele projektu dosiahne.

Za nadmerný optimizmus považujem relatívne ambiciózne časovanie vybraných jednotlivých aktivít – napr. Aktivita 1 Implementácia prepojenia AiS2 a ÚPVS sa iste dá dokončiť do 1/2019, avšak termín môže významne závisieť i na strane kapacít NASES-u napriek existujúcemu integračnému zámeru. Tiež certifikácia registratúrneho modulu AiS viac závisí od kapacít ministerstva vnútra, ako od univerzity. V konečnom dôsledku však rozhodujúce sú termíny predposlednej aktivity „Spustenie a prevádzka prepojenia AiS2 a ÚPVS na vysokých školách AiS2 konzorcia“, bez ktorej vývoj nedáva zmysel a tento časový horizont splňuje úlohu časovej rezervy a je pre časový priestor na realizáciu projektu výrazne veľkorysejší.

Hodnota projektu
25

Projekt prispieva k digitalizácii podporných aktivít viacerých univerzít a podporuje ciele digitálnej transformácie spoločnosti. Výber tohto zámeru mi však spomedzi ostatných záväzkov univerzity pripadá ako menej dôležitý. Je to však voľba priorít zo strany univerzity, zvlášť, ak univerzita plní aj ostatné svoje záväzky v Digitálnej koalícii.

Záverečný komentár a odporúčania

Popri ostatných záväzkoch univerzity, pri ktorých ide o priamy dopad na zvyšovanie digitálnych zručností a príspevku k digitálnej transformácii spoločnosti, v tomto prípade ide skôr o nepriame dosahovanie cieľov Digitálnej koalície s dôrazom na digitálnu transformáciu. Pre vysoké školy používajúce AIS2 ide o významnú funkčnosť, ktorá elektronizuje/digitalizuje ich komunikáciu (najmä) smerom navonok.

Total points
88.00

Filter

Filter