Rozvoj digitalizácie, vybavenia laboratórií a implementácia IT inovácií v oblasti SMART technológií a kyberbezpečnosti pre rýchlu adaptáciu absolventov v praxi

Basic informations

Thematic area: 2018.2. Podpora vysokých škôl pri plnení záväzkov prijatých v rámci Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania SR (ďalej len "digitálna koalícia")

Project name: Rozvoj digitalizácie, vybavenia laboratórií a implementácia IT inovácií v oblasti SMART technológií a kyberbezpečnosti pre rýchlu adaptáciu absolventov v praxi

University: Technická univerzita v Košiciach

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 215 226,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy a záväzkami vysokej školy v rámci digitálnej koalície
13

Žiadateľ v rámci záväzkov digitálnej koalície reflektuje na záväzky spojené s inováciou študijných odborov v oblasti IT s dôrazom na prepojenosť s praxou a vytvorením otvorených laboratórií (3CL). Aktivity by mali posilniť postavenie Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) ako
poprednej výskumnej a vzdelávacej inštitúcie na Slovensku v oblastiach ako napr. kyberbezpečnosť, Inteligentná elektronika, SMART technológie apod. Plánované aktivity reflektujú aj na dlhodobé ciele univerzity ako napr. budovať spoločné celouniverzitné pracoviska, inovovať študijne programy na základe podnetov vychádzajúcich zo sledovania uplatniteľnosti absolventov a vytvárať podmienky na prakticky orientované vzdelávanie a v neposlednom rade prispieť ku skvalitneniu a rozvoju IKT.

Žiadateľ plánuje prostredníctvom projektu zaobstarať software licencie k simulačným a modelovacím softvérom, simulačného softvéru v oblasti stavebníctva, strojárenstva a ďalších
technických odvetví a vied a testovacieho, meracieho a kontrolného softvéru s grafickou nadstavbou pre vizualizáciu a programovacie rozhranie. Sprístupnenie softvérov umožní rýchlejšie napredovanie výskumu na jednotlivých fakultách. V ďalšej aktivite žiadateľ plánuje inovovať interný informačný systém s cieľom elektronizovať niektoré interné procesy (individuálne rozvhry, výber projektov..). Výstupom poslednej aktivity by malo byť špičkovo vybavené laboratórium pre podporu novo akreditovaného odboru Kyberbezpečnosť.

Kvalita projektu
16

V rámci projektu žiadateľ plánuje zrealizovať 3 kľúčové aktivity. Veľká časť aktivít sa viaže k obstaraniu software licencií a nakúpu modulov k existujúcemu informačného systému. Najinovatívnejšou aktivitou je vytvorenie otvoreného laboratória. Aktivita 2 nemá až taký efekt smerom k napĺňaniu záväzkov digitálnej koalície. Preto odporúčame túto aktivitu nepodporiť. V rámci projektu by sme odporučili žiadateľovi k aktivitám doplniť aj aktivity, ktoré by mali konkrétnejší efekt pre študentov (napr. vytvorenie študijných materiálov, e-learning, vytvorenie univerzitného web store apod.) Aktivity na seba v projekte nijako nenadväzujú. Kvalitu projektu je vzhľadom k tomu, že ide prevažne o obstarávania pomerne ťažké zhodnotiť. Aj keď aktivity z časti reflektujú na záväzky uvedene v rámci digitálnej koalície alebo dlhodobého zámeru univerzity vedeli by sme si predstaviť, že by žiadateľ prišiel s inovatívnejšími nápadmi.

Rozpočet projektu
8

Rozpočet je vzhľadom na navrhované aktivity pomerne realistický. Ako sme uviedli vyššie neodporúčame podporiť aktivitu 2 z dôvodu, že priamo neprispieva k napĺňaniu záväzkov digitálnej koalície. Tiež nie je úplne jasné podľa čoho žiadateľ v uvedenej personálnej matice stanovil počet hodín alokovaných na projekt.

Riadenie projektu
7

Riadenie zabezpečuje žiadateľ prostredníctvom odborných riešiteľov. Najviac odborných riešiteľov je uvedených v rámci aktivity 2. V žiadosti nie je jasné podľa čoho žiadateľ stanovil počet hodín na riešenie projektu. Odporučili by sme žiadateľovi vo väčšej miere opísať do akých konkrétnych budú priamo zapojení.

Hodnota projektu
18

Projekt si dáva za cieľ inovovať obsah študijných programov, zvýšiť dostupnosť softwarov študentom v rámci ich výučby a v neposlednom rade elektornizovať niektoré interné procesy na univerzite. Žiadateľ mohol v rámci projektu prísť aj s inovatívnejšími aktivitami.

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt sa zameriava na zlepšenie vybavenosti univerzity z pohľadu softwarových licencií a elektronizácie interných procesov v rámci univerzitného informačného systému. Najinovatívnejšou časťou projektu je zriadenie otvoreného laboratória. Vzhľadom aj na vyššie uvedené skutočnosti by sme odporučili projekt podporiť ale s vynechaním celej aktivity 2.

Total points
62.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy a záväzkami vysokej školy v rámci digitálnej koalície
20

Projektový zámer v jeho troch aktivitách:
- Aktivita 1: Softvérové technológie pre špičkové laboratória s cieľom zvýšenia prípravy absolventov do praxe
- Aktivita 2: Rozvoj softvérových technológii pre eGovernment, GDPR a systémové integrácie pre zvýšenie digitalizácie a prepojenia univerzitných informačných systémov
- Aktivita 3: Rozvoj laboratórií so zameraním na kyberbezpečnosť a SMART technológie

jednoznačne a hodnotne prispieva k záväzkom univerzity v Digitálnej koalícii:
- Záväzok 19.1 Zdynamizovanie inovácie študijných odborov v oblasti IT s dôrazom na väčšiu praktickú aplikáciu získaných znalostí za účelom rýchlej adaptácie absolventov v praxi: V štádiu prípravy na akreditáciu ako aj v procese akreditácie sú študijné programy s vyšším dôrazom na praktickú aplikáciu získaných znalostí čo umožní rýchlu adaptáciu absolventov v praxi. Ide o študijné programy Kyberbezpečnosť a Inteligentná elektronika.
- Záväzok 19.5 Zdynamizovanie inovácie študijných odborov v oblasti IT: Na základe súčasných študijných programov budú v rámci procesu akreditácie vybudované inovované programy (nové alebo reakreditované), ktoré zohľadnia nové smery vývoja v IT oblasti. Bude sa jednať v prevažnej väčšine o SMART technológie, bezdrôtovú komunikáciu, IT bezpečnosť a rozvoj mobilných aplikácií. Študenti týchto programov budú mať možnosť úzkej špecializácie na základe širokého spektra voliteľných predmetov. V týchto programoch bude podporovaný široký IT základ s následnou špecializáciou na konkrétne oblasti.

Projektový zámer univerzity je plne v súlade s jej záväzkami v Digitálnej koalícii, jej dlhodobo deklarovanými zámermi i zámermi ministerstva.

Kvalita projektu
25

Projekt je spracovaný s odbornosťou, veľmi konkrétne, rutinne a v nadväznosti na skúsenosti univerzity s realizáciou projektov. Kvalitu projektu zrejme súvisí s existenciou útvarov univerzity, ktoré majú kompetencie a skúsenosti s realizáciou i väčších projektov z oblasti technickej/IT – a majú byť i do tohto projektu zapojené. Obsah aktivít a nastavené výstupy plne zodpovedajú cieľom zámeru. Najväčší benefit projektu vidím v jeho veľmi konkrétnych a zmysluplných prínosoch.

Rozpočet projektu
13

Pre posúdenie primeranosti ceny a teda efektívneho a hospodárneho nakladania s rozpočtovými prostriedkami je k dispozícii hodnotný komentár k rozpočtu, avšak predsa len chýba spresnenie (typové označenie, resp. zamýšľaná trieda zariadenia atp.) v projekte obstarávaných zariadení. Pozitívom je podrobná personálna matica, pričom počet zapojených odborníkov/pedagógov považujem v tomto projekte za pozitívum, nakoľko univerzita bude mať väčší počet personálu pre zabezpečovanie vzdelávania, resp. prevádzky funkčnosti, ktorá z tohto projektu vznikne.

Riadenie projektu
10

Projektový tím je zostavený s vysokou zodpovednosťou za výsledok, čo len podčiarkuje, že univerzita považuje témy GDPR, kybernetickej bezpečnosti, smart technológií atp. za kľúčové pre vzdelávania IT odborníkov v najbližšom horizonte. Z pohľadu realizácie priorít a dlhodobých zámerov univerzity vysoko hodnotím osobné zapojenie rektora ako „sponzora“ projektu.

Hodnota projektu
30

Projekt včas - v predstihu a hodnotným spôsobom prispieva k riešeniu najaktuálnejších tém z oblasti IT, digitálnej transformácie a Industry 4.0, ktoré sú plne aktuálne v súčasnosti (GDPR, kyberbezpečnosť) a súčasne predvídavo pripravuje budúcich odborníkov v oblasti IKT.

Záverečný komentár a odporúčania

Technická univerzita v Košiciach návrhom tohto projektu len potvrdzuje, že v oblasti orientácie na moderné trendy vo vzdelávaní, vzhľadom na nastupujúce technológie a výzvy pre budúcnosť dosahuje možno najvyššiu “akceleráciu” v oblasti prispôsobovania sa potrebám spoločnosti (v trendoch Industry 4.0, Smat industry, Digitálna transformácia) zo všetkých univerzít na Slovensku.

Total points
98.00

Evaluation 3

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy a záväzkami vysokej školy v rámci digitálnej koalície
20

V žiadosti je objasnená väzba tak na dlhodobý zámer vysokej školy ako aj ministerstva, rovnako aj na záväzky vysokej školy v rámci Digitálnej koalície.

Kvalita projektu
17

deklarovaný záväzok univerzity je inovácia študijných odborov v oblasti IT, ako aj prepojenie na aplikáciu poznatkov do praxe. Je možné predpokladať, že lepšia prístupnosť softvéru pre študentov zlepší rozvoj ich IT zručností, rovnako aj dostupnosť softvéru pre ostatné odbory. Samotná inovácia programov však tým zabezpečená nie je. Ukazovatele tretej aktivity sú zamerané na výskumnú činnosť, prepájanie výskumu a vzdelávania je dôležité, ale v kontexte záväzku sa to nejaví ako primárne. Aktivita 2 je mimo záväzkov univerzity v digitálnej koalícii. Mohla by prispieť k racionalizácii činnosti univerzity, z hľadiska ukazovateľov a opisu aktivity nie je jasné prepojenosť aktivít a merateľných ukazovateľov, najmä v oblasti GDPR. nejasná je aj potenciálna úspora.

Rozpočet projektu
12

Podstata aktivít projektu je nákup softvéru. V rámci projektu sa len indikuje, že by sa mala zmeniť výučba, mali by sa vytvoriť metodiky a dokumentácia a pod. ale takýto záväzok nie je explicitne uvedený. Žiadateľ indikuje, že má analýzu potrieb, na ktorej stavia aj rozpočet, súčasne analyzovanie potrieb vo vzťahu k vzdelávaniu a externého prostredia uvádza v rámci projektu. Je možné len predpokladať, že licencie, ktoré sa majú získať nie sú časovo limitované. ako výstup projektu sa uvádza účasť na medzinárodnej konferencii, v rozpočte projektu to nijako nie je premietnuté. rovnako publikačné výstupy nie sú zahrnuté do aktivít projektu. Je otázne, či tieto ukazovatele sú závislé od realizácie projektu, alebo ide skôr o štandardné výstupy v rámci tvorivej činnosti vysokej školy.

Riadenie projektu
8

Ako hlavný riešiteľ projektu sa uvádza rektor, čo je dvojsečné, nakoľko podstata projektu je nákup softvéru. Hoci nákup softvéru má slúžiť pre lepšiu pripravenosť študentov pre prax, zapojenie externých partnerov pri identifikácií potrieb sa nijako neuvádza.

Hodnota projektu
22

Zámery projektu sú zrejme širšie a hlbšie ako ich žiadateľ uvádza v projekte, nakoľko podstata rozpočtu a aktivít sa dá zredukovať na nákup softvéru, čo samo o sebe neprináša systémovú zmenu. Žiadateľ uvádza, že potreba softvéru vychádza z dopytu učiteľov a študentov, ale priamo takúto analýzu neuvádza, ani nesprístupnil. časťou aktivít je aj analýza, najskôr len verifikácia zámerov. Témy IoT, kyberbezpečnosť majú širší celospoločenský presah, ale žiadateľ tento potenciál využíva len čiastočne.

Záverečný komentár a odporúčania

projekt má potenciál zlepšiť pripravenosť študentov do praxe, lepšími digitálnymi kompetenciami nadobudnutými využívaním softvéru. inovácia vzdelávacieho procesu nie je priamo popísaná v projektu. aktivita dva je o integrácií IS vysokej školy, odporúčam zvážiť jej finanocanie a podporu, nakoľko niektoré jej aspekty sú nejasne formulované, čo bude ich výstupom a výsledkom (najmä časť GDPR je nejasná).

Total points
79.00

Filter

Filter