Montáž zdvíhacích zariadení pre študentov so špecifickými potrebami v budove študentskej jedálne a vysokoškolskej knižnice

Basic informations

Thematic area: 2018.3. Podpora vytvárania prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami

Project name: Montáž zdvíhacích zariadení pre študentov so špecifickými potrebami v budove študentskej jedálne a vysokoškolskej knižnice

University: Technická univerzita vo Zvolene

Condition of project: Nefinancovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
1

Vybudovanie bezbariérového prístupu do objektov TUZVO je v súlade s Dlhodobým zámerom TU vo Zvolene na roky 2017-2023. Vytváranie podmienok pre študentov so špecifickými potrebami je priamo uvedené v cieli 5 (str. 11) Opatrenie 5.3 Rozvíjať starostlivosť o študentov so špecifickými potrebami bez znižovania nárokov na ich študijné výkony.

Kvalita projektu
15

Zámerom žiadateľa projektu je sprístupniť 2. nadzemné podlažie objektov Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice ako aj jedálne pre študentov a zamestnancov školy pomocou zvislých zdvíhacích zariadení. V projekte sa neuvádza, či bol vykonaný prieskum univerzálnej prístupnosti a či bude pomocou úprav dosiahnutá univerzálna prístupnosť všetkých objektov TU vo Zvolene a či boli určené priority na základe prieskumu. Uvádza sa, že sa zlepší prístupnosť prostredia pre imobilných študentov, neuvádza sa však, či nie je potrebné vykonať aj úpravy pre študentov so zmyslovými postihnutiami. Takisto rozpočet je neúplný, lebo sa neuvádzajú podrobnosti o zvislých zdvíhacích plošinách a preto nebolo možné reálne vyhodnotiť efektívnosť rozpočtu.
Navrhované aktivity možno zrealizovať v plánovanom čase, merateľné ukazovatele sú nastavené správne a sú overiteľné.

Rozpočet projektu
5

V projekte nie sú uvedené podrobnosti jednotlivých riešení a preto nie je možné reálne zhodnotiť efektívnosť nákladov na vybudovanie zvislých zdvíhacích plošín. V projekte je síce uvedené, že výška kapitálových výdavkov vo výške 78 600 Eur za dve zdvíhacie plošiny vychádza z prieskumu trhu, v projekte však nie je uvedené, či sa jedná o interiérové zdvíhacie plošiny, alebo sa jedná o exteriérové zdvíhacie plošiny s kapotážou, ktorá si vyžaduje aj stavebné práce. Ak by sa jednalo o interiérové zvislé zdvíhacie plošiny bez kapotáže, požadované kapitálové výdavky na ich nákup by boli výrazne zvýšené oproti trhovým cenám. Výdavky na montáž a dodávku zariadení, ako aj personálne výdavky budú hradené z vlastných zdrojov.

Hodnota projektu
15

Navrhované opatrenia sú opodstatnené, pomocou navrhovaných úprav bude dosiahnutá prístupnosť priestorov knižnice a jedálne TUZVO pre študentov s telesným postihnutím, čím sa zabezpečí prístupnosť priestorov knižnice a jedálne pre túto cieľovú skupinu. Z predkladaného projektu však nie je zrejmé, či sú v knižnici a jedálni vytvorené primerané podmienky aj pre študentov so zmyslovými postihnutiami, lebo v časti „Súčasný stav“ sa tieto informácie neuvádzajú. Neodkážem preto zhodnotiť, či budú priestory univerzálne prístupné a užívateľné pre všetkých študentov.

Záverečný komentár a odporúčania

Navrhované opatrenia na zabezpečenie prístupnosti knižnice a jedálne sú prínosom pre vytvorenie podmienok na štúdium pre študentov s poruchami mobility na TU vo Zvolene, čím sa naplní ustanovenie § 100 zákona o vysokých školách, ako aj požiadavky vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Je však potrebné preveriť výšku oprávnených výdavkov na realizáciu dvoch zvislých zdvíhacích plošín. Odporúčam, aby boli zmapované všetky priestory TUZVO z hľadiska univerzálnej prístupnosti priestorov pre študentov s fyzickými, zrakovými, aj sluchovými postihnutiami.

Total points
35.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
1

Technická univerzita vo Zvolene deklaruje vo svojom dlhodobom zámere záujem rozvíjať služby pre študentov so špecifickými potrebami. Napriek tomu z predloženej žiadosti najmä v porovnaní s projektovými zámermi ostatných žiadateľov nie celkom dostatočne objasňuje, akým aktivitám v oblasti vytvárania prístupného akademického prostredia sa venovala v minulosti, a ako na ne plánuje nadviazať realizáciou predkladaného projektu.

Kvalita projektu
10

Navrhované aktivity sa zameriavajú na zvýšenie prístupnosti dvoch budov pre osoby s telesným postihnutím prostredníctvom inštalácie schodiskových zdvíhacích plošín. Na jednej strane takýto zámer znamená pomerne nenáročnú realizovateľnosť projektu a možnosť dodržať stanovené obdobie pre realizáciu projektu.
Na druhej strane z predloženej žiadosti nie je zrejmé, akým spôsobom bola ako priorita pre tento projekt a pre zvyšovanie prístupnosti univerzity vo Zvolene určená montáž zdvíhacích zariadení, ktorá je predmetom žiadosti o dotáciu: má univerzita vypracovaný časový harmonogram odstraňovania bariér? Opiera svoj zámer o prieskum medzi študentmi?
Rovnako žiadosť dostatočne neobjasňuje výber konkrétnych riešení pre sprístupnenie schodísk v budovách: majú byť zdvíhacie plošiny primárne určené pre osoby používajúce invalidný vozík, alebo aj pre iných ľudí s pohybovými problémami? Pôjde v budove SLDK o zariadenie, ktoré umožní sprístupniť jedno, alebo viaceré poschodia? Aké iné alternatívne riešenia (schodolez, stoličkový výťah...) by prichádzali do úvahy a prečo je najvýhodnejšie to, ktoré je navrhnuté? Predpokladá napríklad navrhnuté riešenie samoobslužnosť zariadenia osobami s telesným postihnutím, alebo bude pri jeho obsluhe potrebná asistencia inej osoby?

Rozpočet projektu
4

Najväčšiu rozpočtovú položku predstavujú stavebné práce - zabudovanie zdvíhacieho zariadenia do budovy (ca 78 000 eur). V komentári k rozpočtu sa však bližšie nešpecifikuje, o aké stavebné práce by malo ísť, ani o aké zdvíhacie zariadenia. Z tohto dôvodu je náročné posúdiť efektívnosť navrhovaného použitia dotácie.

Hodnota projektu
12

Montáž zdvíhacích zariadení môže nepochybne napomôcť v sprístupnení priestorov TU vo Zvolene ľuďom s problémami s mobilitou a je možné, že práve táto oblasť predstavuje na TU vo Zvolene v súčasnosti z hľadiska prístupnosti najväčšiu výzvu. Žiadosť by však v tomto ohľade mala ponúknuť podrobnejšie informácie, ako je táto situácia riešená v súčasnosti, aké kroky už univerzita uskutočnila na jej zlepšenie, aké sú ďalšie potreby podpory pre študentov so špecifickými potrebami na univerzite...
Chýbajúce informácie tohto typu oslabujú postavenie predloženej žiadosti vo vzťahu k tým žiadateľom, ktorí jednoznačne preukázali potrebu úprav prostredia a systémové úsilie o debarierizáciu.

Záverečný komentár a odporúčania

Odporúčam žiadosť TU vo Zvolene v aktuálnom hodnotiacom kole nepodporiť. Žiadateľovi odporúčam žiadosť dopracovať a doplniť podľa predchádzajúcich komentárov a znovu ju predložiť v niektorom z ďalších kôl.
Uvedené odporúčanie vychádza najmä z nedostatočne podrobného komentáru k rozpočtu, ako aj z chýbajúceho odôvodnenia výberu montáže zdvíhacích zariadení ako prioritnej v sprístupňovaní prostredia na TU vo Zvolene.

Total points
26.00

Filter

Filter