Rozvoj a podpora KU pri napĺňaní dlhodobého zámeru

Basic informations

Thematic area: 2018.1. Podpora vysokých škôl pri napĺňaní ich dlhodobých zámerov

Project name: Rozvoj a podpora KU pri napĺňaní dlhodobého zámeru

University: Katolícka univerzita v Ružomberku

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 100 000,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
18

Žiadateľ jasne prepája plánované aktivity s dlhodobým zámerom univerzity. Aktivity sú navrhnuté na základe špecifických potrieb jednotlivých fakúlt. Na Teologickej fakulte plánujú rozšíriť interaktívnu učebňu pre online výučbu a rozvíjať didaktické a IT kompetencií pedagógov. Na fakulte zdravotníctva plánujú zabezpečiť až 4 aktivity zamerané na zvýšenie kvality výučby. Vzhľadom k tomu, že na Filozofická fakulta a ani univerzite nedisponuje pracovníkom špecializujúcim sa na projektové zámery a propagáciu by chceli vytvoriť dve referenčné miesta, ktoré by tieto aktivity pokrývali. Na Pedagogickej fakulte plánujú zrealizovať Študentskú umeleckú činnosť, čo je celoslovenská interpretačná súťaž. Všetky projektové aktivity však sledujú spoločný strategický cieľ, ktorým je rozvoj a podpora univerzity.

Kvalita projektu
20

Aj keď aktivity vzájomne na seba nenadväzujú spoločne by prispeli k rozvoju univerzity. Každá fakulta uviedla konkrétne aktivity, ktoré by im zo strednodobého hľadiska prispeli, či už k zvýšeniu kvality výučby alebo k zvýšeniu viditeľnosti aktivít univerzity.

Rozpočet projektu
12

Rozpočet je navrhnutý pomerne realisticky. Z pridelenej dotácie bude hradené nutné zabezpečenie v rámci tovarov a služieb potrebné k realizácií jednotlivých aktivít projektu. V rámci osobných výdavkov budú hradené mzdy a odmeny pre riešiteľov aktivít. Odvody zamestnávateľa budú hradené zo zdrojov univerzity.

Riadenie projektu
8

V žiadosti je jasne pomenované kto bude, za akú aktivitu v projekte zodpovedať.

Hodnota projektu
21

Žiadateľ celkom jasne opisuje východiskový aj želaný stav. Opis aktivít je jasne prepojený s očakávanými merateľnými ukazovateľmi na základe ktorých sa bude dať celkom efektívne zhodnotiť úspešnosť projektu. V projekte chýba určitá udržateľnosť projektových aktivít.

Záverečný komentár a odporúčania

Žiadateľ jasne prepája plánované aktivity s dlhodobým zámerom univerzity. Aktivity sú navrhnuté na základe špecifických potrieb jednotlivých fakúlt. Všetky projektové aktivity však sledujú spoločný strategický cieľ, ktorým je rozvoj a podpora univerzity. Rozpočet je navrhnutý pomerne realisticky. V žiadosti je jasne pomenované kto bude, za akú aktivitu v projekte zodpovedať. Žiadateľ celkom jasne opisuje východiskový aj želaný stav. Opis aktivít je jasne prepojený s očakávanými merateľnými ukazovateľmi na základe ktorých sa bude dať celkom efektívne zhodnotiť úspešnosť projektu. Projektu chýba udržateľnosť projektových aktivít. Projekt odporúčame podporiť iba v prípade, ak dosiahne dostatočný počet bodov a dostatku finančných zdrojov v rámci výzvy.

Total points
79.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
20

Zhrnutie aktivít:
a) TF KU Technické rozšírenie interaktívnej učebne TF UK pre online výučbu
b) FZ UK Podpora rozvoja vedecko-výskumných kompetencií doktorandov a zvýšenie ich zapojenosti do projektovej a relevantnej publikačnej činnosti na FU KU
c) Rozvoj kľúčových kompetencií študentov cez organizovanie celoslovenskej ŠVOČ v nelekárskych zdravotníckych programoch
d) Zlepšenie zručnosti študentov odboru Rádiologická technika v súlade s novelizovanou smernicou rady 59/2013 EURATOM
e) Podpora kvalitného vzdelávania a rozvoj kľúčových zručností a kompetencií študentov nelekárskych zdravotníckych odborov na FZ KU
f) CIS – projektová podpora a propagácia FF KU
g) XVI. ročník Študentskej umeleckej činnosti – celoslovenskej interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťou

Aktivita a) sa opiera o časť. 2.1 v DZ Kvalita vzdelávacích činností, konkrétne optimalizácia podmienok výučby, zvyšovanie atrativity študijných programov, monitorovanie záujmu o nové typy štúdia, rozširovanie ponuky záujmového vzdelávania a občianskeho vzdelávania.
Aktivita b) sa opiera o časť 3.3 Doktorandské štúdium so stratégiou optimalzácie zapojenia doktorandov do riešenia výskumných grantov a výskumných tímov a cieľ. 3 Zvýšiť zapojenosť doktorandov do riešenia domácich a zahraničných výskumných úloh.
Aktivita c) sa opiera o časť 3.1 Výskum na univerzite Skvalitňovať a podporovať postavenie KU ako výskumnej inštitúcie.
Aktivita d) a e) sa opierajú o časti 2.1 Poskytovať kvalitné univerzitné vzdelávanie a výchovu v duchu katolíckej, intelektuálnej a akademickej tradície v úzkom kontakte študentov, optimalizovať podmienky, rozsah a obsah výučby, zvyšovať atraktivitu študijných programov na KU.
Aktivita f) reaguje na časť 3 Výskum a časť 3.1 stratégiu identifikujúcu potrebu zvýšiť počet podaných výskumných projektov a zvýšiť objem získaných prostriedkov a časť 4 Univerzita a sieť spoločenských vzťahov, konkrétne 4.1 Optimalizovať a profesionalizovať aktivity súvisiace s propagáciou a popularizáciou štúd

Kvalita projektu
25

Súčasný stav pre jednotlivé aktivity:
Aktivita a): Stav opisuje zvýšenie záujmu o neformálne vzdelávanie (bez získania stupňa vzdelania) a z tohto pohľadu univerzita chce rozšíriť dištančné metódy vzdelávania pomou online aktivít – online prednášky a kurzy.
Aktivita b) V texte sa konštatuje, že FZ UK nemá samostatné vedecké laboratórium pre doktorandov, doktorandi sú zapájaní do projektovej a publikačnej činnosti len ad-hoc (čo to znamená?) a zároveň je nízka kvalita publikačných výstupov.
Aktivita c) V súčasnosti neprebieha celoslovenské kolo ŠVOČ v nelekárskych zdravotníckych odboroch.
Aktivita d) hovorí o potrebe vytvorenia uceleného študijného materiálu orientovaného špeciálne na výuku techniky zobrazenia v rádiodiagnostike a optimalizačné činnosti v radiačnej ochrane.
Aktivita e) reaguje na výučbu zručností pri KPR na trenažéroch, ktoré síce spĺňajú doporučené postupy, ale je nutné reflektovať na zmenu kompetencií pre jednotlivé zdravotnícke povolania, ktoré boli zmenené a pripraviť ich implementáciu do odbornej praxe.
Aktivita f) FF KU má problém s absenciou pracovníka, ktorý by sa špecializoval na projektové zámery fakulty a propagáciu fakulty. Táto práca je momentálne čiastkovo suplovaná predekanom pre vedu a výskum a prodekanom pre rozvoj a financie. Projektové činnosti nie sú vykonávané systematicky a koordinovane.
Aktivita g) PF KU je v súčasnosti jedinou fakultou na Slovensku, ktorá ponúka prezentáciu interpretačného umenia prostredníctvom Študentskej umeleckej činnosti. V akademickom roku 2018/2019 sa plánuje už XVI. kolo súťaže, čo by malo nasvedčovať záujmu o ňu.
Cieľový stav:
Aktivita a) Technické vybavenie súčasnej interaktívnej učebne potrebnou technikou tak, aby bolo možné realizovať online vzdelávacie aktivity. Uskutoční sa školenie pedagógov o online vzdelávaní a prípave online kurzov. Pripraví sa skupina kurzov v oblasti štúdia rodiny a náboženských vied, kde je najväčší záujem o neformálne vzdelávanie.
Aktivita b) a c) Zlepšenie postavenia doktorandov a ŠVOČ
Táto časť nie je dobre napísaná, lebo sú všetky aktivity hodené do jedného odseku. Stále sa nedozvedáme prečo sú aktivity zvolené a ako konkrétne napomáhajú zvýšeniu kvality okrem všeobecných tvrdení.
Aktivity d) a e) sa javí ako dôležitá pri splnení podmienok smernice pre zvýšenie praktických zručností študentov pre znižovanie radiačnej záťaže pacientov a zvýšenie kvality obrazovej dokumentácie. Zavedením nácvikov univerzita reflektuje na posledné doporučenia European Resuscitation Council (ERC).
Aktivita f) cieľom je efektívne fungujúce Centrum interdisciplinárnych štúdií ako pracovisko projektovej podpory a propagácie jednej z fakúlt (Filozofickej)
Aktivita g ) uskutočnenie súťaže

Rozpočet projektu
10

Nesúhlasím, aby sa tvorba online kurzov internými zamestnancami financovala cez výzvu. Tvorba kurzov je jedna zo základných pracovných činností pedagogických zamestnancov. Jediná položka, ktorá je v tomto zmysle obhájiteľná, sú externí školitelia, ktorých môže univerzita prizvať z iných univerzít, ktoré už online výučbu majú v portfóliu.

Riadenie projektu
10

Viď nižšie.

Hodnota projektu
25

Popis súčasného a cieľového stavu je veľmi neprehľadný. Lepšie porozumenie ohľadom aktivít a ich prínosu sa čitateľ dozvie v časti popisu aktivít a z rozpočtu, kde je jasné, čo sa mieni robiť.
Aj keď po prelúskaní sa týmto dokumentom sa dá nadobudnúť dojem, že všetky aktivity sú významné na úrovni fakúlt, je tu viditeľná absencia prepojenia na úrovni univerzity. Napríklad, nie je jasné prečo len jedna fakulta sa podujíma školiť svojich pedagógov na online kurzy, prečo iná fakulta trpí problémom nedostatočnej propagácie a absenciou koordinácie pri získavaní grantov.
Pre jednotlivé aktivity by sa očakávalo trochu výraznejžie zdôraznenie ich významu. Konkrétnejšie pri aktivite Online kurzy, nevieme, či už nejaké online kurzy bežia, ak áno, s akou skúsenosťou, ak nie, tak ako sa univerzita dozvedela o záujme verejnosti o konkrétny druh online kurzov a či to vie dokumentovať. Ďalej nevieme, prečo fakutla považuje celoživotné alebo neformálne vzdelávanie za prioritu. Z tohto dôvodu odporúčam nefinancovať.
Pri aktivite ohľadom zlepšenia tvorivej činnosti doktorandov vybudovaním laboratória pre experimenty sa dá konštatovať, že aktivita má veľmi ambiciózne výstupy (účasť doktorandov na domácich medzinárodných konferenciách, zapojenie sa do výziev, publikačná činnosť) pri relatívne nízkom rozpočte cca 6000 eur, asi 50 percent na materiálne vybavenie. Myšlienka je, že výskumník ukáže doktorandom konkrétny experiment a prevedie ich celým procesom vedeckého skúmania cez tvorbu hypotézy, meriania až k publikácii. Nedostatkom popisu tejto aktivity je, že nevieme celkový počet doktorandov, ale dá sa usúdiť, že minimálne 10, keďže výstupy sú definované v desiatkach percent. Odporúčam financovať.
Aktivta ŠVOČ sa nejaví ako veľmi atraktívna a to hlavne preto, že ja nedostatočne obhájená. Nevieme, prečo sa momentálne ŠVOČ v danom odbore neorganizuje, možno o to nie je záujem. V popise sa hovorí, že sa ešte len relevantné fakulty budú oslovovať. To znamená, že návrh je len myšlienkou, ktorá sa neoverovala na relativne ľahko získateľných dátach (kontakt relevantných fakúlt, hádam ich nie je tak veľa). Odporúčam nefinancovať.
Aktivita ohľadom zlepšenie výučby študentov v rádiologickom programe v súlade so smernicou rady je nedostatočne popísaná. Zdá sa, že potrebujú kúpiť prístroj na lepšie meranie zhody svetelného radiačného poľa (?) ale v aktivite sú aj riešitelia a pod. Neuvádza sa počet dotknutých študentov aj keď študenti sú hlavná motivácia. Tri zo štyroch merateľných ukazovateľov sa netýkajú študentov. Ni eje zrejmé, prečo sa pri aktivite orientovanej na zlepšenie zručností študentov organizuje vedecká konferencia. Odporúčam nefinancovať, prípadne financovať len prístrojové vybavenie.

Aktivita ohľadom rozvoja kĺúčových zručností študentov v nelekárskych zdravotníckych odborov sa javí ako dôležitá. Ide o zmodernizovanie tréningových pomôcok, čo prispeje ku skvalitneniu výučby. V tomto ohľade by sa očakávalo zdokumentovať význam programu, koľko má študentov, rastúca alebo klesajúca tendencia a iné ukazovatele úspešnosti tohto programu z dlhodobého hľadiska. Aj keď sa zdá podľa merateľných ukazovateľov, že počet dotknutých študentov je veľký a merateľné ukazovatele predpokladajú enormný nárast. Odporúčam financovať, ide hlavne o prístrojové vybavenie.
Aktivitu ohľadom vytvorenia projektového a propagačného centra neodporúčam financovať pre nelogičnosť tohto návrhu – očakáva sa koordinácia na úrovni univerzity.
Aktivita súťaže je spĺňa atraktívne kritéria pre vzťahy univerzít so širokou verejnosťou vo všeobecnosti. Odporúčam financovať pri predložení správy o posledných dvoch kolách (počty domácich a zahraničných účastníkov a krajiny pôvodu, odkiaľ sú študenti, účasť verejnosti, dopad na propagáciu univerzity a pod), ak táto správa bude dokumentovať významnú pridanú hodnotu pre túto aktivitu. Nerozumiem, či je celkový počet študentov 50, alebo sú to len ich študenti.

Záverečný komentár a odporúčania

Viď vyššie.

Total points
90.00

Filter

Filter