Podpora úspešného uplatnenia absolventov VŠVU v umeleckej praxi

Basic informations

Thematic area: 2018.1. Podpora vysokých škôl pri napĺňaní ich dlhodobých zámerov

Project name: Podpora úspešného uplatnenia absolventov VŠVU v umeleckej praxi

University: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 41 041,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
20

Projekt vychádza zo strategických cieľov skvalitňovania výučby a ďaľších akademických činností podporou pre tvorivé aktivity, realizáciou systémových zmien, zavádzaním novej štruktúry a vytváraním nových nástrojov. Ďalej sa uvádza ako cieľ vytváranie motivujúceho akademického prevádzkového prostredia s dôstojnými priestorovými možnosťami a modernou infraštruktúrou. Strategické ciele sa javia byť z úvodu dokumentu, t.j. nie sú jednoznačne štrukturované okrem časti Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania/Študijné programy, kde je cieľom posilňovanie existujúcich študijných programov po personálnej, materiálnej a technologickej stránke, zvyšovanie kvality a efektivity vyučovacieho procesu pre lepšiu pripravenosť absolventov na ich činnosť po skončení školy. Napriek tomu sa dá konštatovať, že navrhované projekty sú jednoznačne v súlade s dlhodobým zámerom školy a bez ohľadu absencie konkrétnych nástrojov v Strategických cieľoch univerzity, je prepojenosť navrhovaného projektu s DZ nesporná. Projekt obsahuje dve aktivity:
• Vybavenie a údržba prednáškových miestností
• Výučbové aktivity smerujúce k podpore uplatniteľnosti absolventov v praxi

Kvalita projektu
25

V časti Súčasný stav sa dokumentuje zastaralý stav budovy VŠVU na Hviezdoslavovom námestí, kde chýba WIFI pripojenie, zatemnenie okien, absencia projekčného plátna, zlý technický stav stien. Ohľadom druhej aktivity sa opisuje potreba rozširovania zručnosti v oblasti marketingu, podnikania, komunikačných a prezentačných schopností a zvýšenie informovanosti študentov z príbuzných oblastí (startup, kreatívny priemysel, autorské právo).
Cieľovým stavom druhej aktivity by mal byť nový predmet „Podnikanie v umení“. Výučbu budú zabezpečovať odborníci z externého prostredia v oblastiach ako formy a možnosti samostatného podnikania v umení, možnosti získania podpory pre podnikanie, právne poradenstvo, kreatívny priemysel, startup a pod. Predmet by mal byť realizovaný formou prednášok, seminárov, praktických cvičení. Obsah výučby sa bude archivovať a poskytovať ako študijný materiál prostredíctvom e-learningovej aplikácie. Oceňuje sa, že v rámci prípravy projektu sa nadviazali už nejaké kontakty s relevantnými inštitúciami. Impulz na túto aktivitu vyšiel od študentov.
Čo sa týka prvej aktivity, prednášková sála sa plánuje vybaviť WIFI prístupovými ďalej projektory, projekčné plátna a zatemnenie okien. Počíta sa s tým, že si študenti nosia vlastné počítače na prezentáciu svojich projektov. Spomína sa, že treba aj vymaľovať a kúpiť nové stoly a stoličky. Takto sa plánujú modernizovať 4 prednáškové miestnosti.
Aktivity sú jasne definované s logickou nadväznosťou, nový predmet s doplňujúcimi workshopmi a pod. má konkrétny outline.

Rozpočet projektu
15

Rozpočet je primeraný, v prípade potreby ho znížiť odporúčam namiesto kancelárkych stoličiek pre prednášajúcich do prednáškových mestností zakúpiť školské, tak ako pre študentov.

Riadenie projektu
10

Návrh nového predmetu sa javí byť v pokročilom štádiu. Obava, že by sa projekt nezrealizoval pre nedostatočné personálne obsadenie, prípadne nekvalifikovanosť hlavného riešiteľa sa nejaví ako opodstatnená.

Hodnota projektu
30

Čo sa týka modernizácie prednáškových miestností, tak ako aj v iných podobných projektov ide o odstránenie modernizačného dlhu a je otázne, či sa rozvoj školy a jej strategické ciele majú týkať elementárneho vybavenia (otázne je, kde je hranica nevyhnutného a kde už ide o rozvoj). Považujem za veľmi otázne, ako je možné, že sa škola dostala do situácie, kedy nie je schopná z vlastných zdrojov vymaľovať prednáškové miestnosti a zakúpiť vhodné stoličky. Keďže považujem sa takmer bezpredmetné sa baviť o ďaľšom rozvoji školy v situácii, keď študenti majú problém prezentovať v triede svoje výtvarné projekty kvôli nedostatku elementárneho vybavenia, odporúčam projekt financovať.
Čo sa týka druhej aktivity, vytvorenie nového predmetu v oblasti podnikania v umení, považujem dva momenty za pozitívne: impulz na danú aktivitu vyšiel zo strany študentov, ktorí dokázali definovať medzeru medzi súčasnou štruktúrou študijných programov a trhom práce, aj keď je otázne akou formou bol tento impulz zdokumentovaný (nespomínajú sa dotazníky, prípadne focus group a pod). Druhý pozitívny bod je, že škola už začala kontaktovať relevantné inštitúcie, čo znamená, že sama pociťuje neodkladnú potrebu tento problém riešiť. Odporúčam túto aktivitu podporovať, aj keď forma tohto predmetu je diskutabilná. V tejto fáze sa dá polemizovať akou formou by sa mal tento predmet učiť a realizácia prvej výučby sa môže považovať za pilot.

Záverečný komentár a odporúčania

Odporúčam uviesť merateľné ukazovatele v textovej časti dokumentu (str. 13) do tabuľky. Ide o počty panelových diskusií. Zo strany 12 takisto odporúčam študijné materiály zdieľané prostredníctvom e-learningu považovať za merateľný ukazovateľ. Ďalej odporúčam uviesť počty študentov, ktorí sú danými aktivitami priamo ovplyvnení (frekvencia využitia prednáškových miestností, očakávaný podiel študentov, ktorí sa zapíšu na nový predmet a pod). A na záver odporúčam uskutočniť záverečné hodnotenie kurzu anonymizovanými dotazníkmi ako súčasť hodnotenia úspešnosti projektu.

Total points
100.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
14

Predkladaný projekt pozostáva z dvoch na seba nadväzujúcich aktivít. Vybavenie a modernizácia prednáškových miestností a druhá aktivita výučbové aktivity smerujúce k podpore uplatniteľnosti absolventov v praxi. Obe aktivity súvisia s dlhodobým zámerom vysokej školy ako napr. vytváranie motivujúce akademické prevádzkové prostredia, alebo zvyšovanie kvality a efektivity vyučovacieho procesu, ktorého výsledkom by mala byť lepšia pripravenosť absolventov na umeleckú, výskumnú, pedagogickú, či inú kreatívnu činnosť po ukončení školy. V princípe v projekte ide o modernizovanie 4 učební s adekvátnym vybavením. Druhá časť projektu sa venuje rozšíreniu vzdelávacej ponuky o podnikateľsky orientovaný predmet. Žiadateľ plánuje na predmete pracovať aj s externými organizáciami.

Kvalita projektu
16

Projektové aktivity vzájomne nenadväzujú avšak sa dopĺňajú. Inovácia vzdelávania ruka v ruke s inováciou zastaralých priestorov. Projekt je navrhnutý v uskutočniteľnom časovom rámci. Je pomerne jednoduché skontrolovať výstupy projektu lebo v tomto prípade ide o prerobenie 4 učebni a inováciu 1 predmetu.

Rozpočet projektu
12

Rozpočet je prehľadný a jasne štruktúrovaný. Žiadateľ sa plánuje na renovácii priestorov finančne spolupodieľať. V prípade podporenia projektu odporúčame znížiť sumu o intenzívne kurzy a workshopy (tj. 4 400 eur).

Riadenie projektu
9

Koordinácia projektu je zabezpečená vedúcou riešiteľkou. Verejné obstarávanie budú realizované referentom pre verejné obstarávanie. Žiadateľ plánuje v rámci projektu zorganizovať aj niekoľko moderovaných panelových diskusií. V projekte je jasne opísané kto bude mať v projekte aké zodpovednosti. Odborné záležitosti projektu plánuje žiadateľ konzultovať so špecialistami.

Hodnota projektu
17

Má zmysel investovať do modernizácie priestorov. Avšak aktivita 2 by sa dala zabezpečiť aj v bežnej réžii fakulty. Honoráre, ktoré plánuje žiadateľ vyplácať sú z nášho pohľadu vysoké. Spolu plánuje žiadateľ vyplatiť na honorároch spojených so vzdelávacími aktivitami viac ako 14 tisíc eur. Výšku jednotlivých honorárov vypočítal žiadateľ na základe komunikácie s potenciálnymi partnermi a na základe ich predchádzajúcich skúseností s úhradou podobných aktivít v minulosti. Avšak vnímame iba minimálnu udržateľnosť takejto aktivity.

Záverečný komentár a odporúčania

Predkladaný projekt pozostáva z dvoch na seba nadväzujúcich aktivít. Vybavenie a modernizácia prednáškových miestností a druhá aktivita výučbové aktivity smerujúce k podpore uplatniteľnosti absolventov v praxi. Projektové aktivity vzájomne nenadväzujú avšak sa dopĺňajú. Rozpočet je prehľadný a jasne štruktúrovaný. Žiadateľ sa plánuje na renovácii priestorov finančne spolupodieľať. Má zmysel investovať do modernizácie priestorov. Avšak časť aktivity 2 by sa dala zabezpečiť aj v bežnej réžii fakulty. V prípade podporenia projektu odporúčame znížiť sumu minimálne o položku intenzívne kurzy a workshopy (tj. 4 400 eur), tak aby žiadateľ zabezpečil organizáciu nového predmetu a workshopy nech sa pokúsi zorganizovať vo vlastnej réžii. Žiadateľ v zásade plánuje zlepšiť podmienky, v ktorých sa zabezpečuje vzdelávanie a popritom inovovať „malú“ časť vzdelávacieho obsahu. Projekt odporúčame podporiť iba v prípade dosiahnutia dostatočného bodového hodnotenia od obidvoch hodnotiteľov.

Total points
68.00

Evaluation 3

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
20

Projekt je v súlade s DZ VŠVU a MŠVVaŠ.

Kvalita projektu
24

Obe zložky projektu - renovácia a modernizácia učební a zavedenie nového predmetu majú vhodne nastavené aktivity a sú v danom čase uskutočniteľné. Predmet by po overení mohol byť zaradený medzi povinne voliteľné, prípadne povinné predmety. Teda nie len ako výberový predmet.

Rozpočet projektu
10

Vzhľadom na povahu renovácie (historické priestory) je rozpočet primeraný. Výdavky na nový predmet naznačujú zámer pokryť aj honoráre externých vyučujúcich, pravdepodobne v prvom akademickom roku (období) uskutočňovania predmetu.

Riadenie projektu
9

Ide o projekt menšieho rozsahu, VŠVU je pripravená z hľadiska riadenia projekt uskutočniť.

Hodnota projektu
29

Pozitíva: rozvoj zručností v oblasti podnikania, marketingových stratégií v umení, rozvoj komunikačných a prezentačných schopností (tzv. mäkkých zručností) a zvýšenie informovanosti študentov z ďalších príbuzných oblastí (start-up, kreatívny priemysel, autorské právo), ktoré podstatne zlepšujú možnosti uplatnenia absolventov VŠVU v praxi.

Študenti ako stakeholderi sú zapojení do procesu (podnet na nový predmet).

Záverečný komentár a odporúčania

Odporučam financovať projekt v plnom rozsahu.

Total points
92.00

Filter

Filter